[lwp_divi_breadcrumbs home_text=“Domů“ font_icon=“5||divi||400″ link_color=“#C8AC48″ separator_color=“#C8AC48″ current_text_color=“#C8AC48″ _builder_version=“4.16″ _module_preset=“default“ module_font=“Poppins||||||||“ module_font_size=“16px“ custom_margin=“29px||-1px|||“ global_colors_info=“{}“ _i=“0″ _address=“0.0.0.0″ /]

Vymáhání dluhopisů

Vymáhání dluhopisů – jak se bránit v případě, že hraje dlužník „mrtvého brouka“?

  Zajímá vás, jak postupovat v případě, že emitent – tedy váš dlužník – nesplácí jistinu nebo kupóny a nekomunikuje s vámi? Mezi jednotlivými dluhopisy jsou obrovské rozdíly a na trh se dostávají i dluhopisy, které s sebou nesou velmi vysoké riziko.

  Není emitent jako emitent

  Emitenti se závazky z dluhopisů se většinou dělí na dva typy.

  Prvním typem jsou ti, kteří prostředky z dluhopisů použili poctivě, např. nakoupili stroje nebo jiný majetek (aktiva) do firmy, ale bohužel jim nevyšel jejich podnikatelský plán. Tito emitenti se snaží situaci řešit například změnou emisních podmínek nebo delší splatností dluhopisů.

  Druhým typem jsou emitenti, kteří finanční prostředky z dluhopisů použili jiným způsobem a od počátku věděli (nebo mohli vědět), že dluhopisy nesplatí. I tady platí jednoduché pravidlo – čím dříve po splatnosti začne věřitel vymáhat pohledávky (dluhopisy), tím je větší šance, že vymožení pohledávky (dluhopisu), bude úspěšné. Vše je možné řešit online, dokumenty (dluhopisy, smlouvy o úpisu dluhopisů, předávací protokoly a případně emisní podmínky) nám jednoduše naskenujete případně vyfotíte a pošlete prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailem info@fabianpartners.cz.

  N

  Bezplatná konzultace pohledávky

  N

  Diskrétní přístup (advokátní mlčenlivost)

  N

  Navržení řešení, převzetí zastoupení

  Jak postupujeme při vymáhání dluhopisů

   Předžalobní upomínka

   V první fázi vymáhání nároku zašleme dlužníkovi na základě podepsané plné moci tzv. předžalobní výzvuPředžalobní výzva je odeslaná advokátní kanceláří a platí, že spousta dlužníků uhradí dluh už jen z toho důvodu, že věc do svých rukou převzal advokát. V předžalobní výzvě je emitent upozorněný i na skutečnost, že se mu vymáhání pohledávky „prodraží“ o výši nákladů spojených se soudním a případně exekučním řízením.

   Podání žaloby na zaplacení (platební rozkaz)

   Nezaplatí-li dlužník dobrovolně svůj dluh na základě předžalobní výzvy, je na něj neprodleně podána žaloba prostřednictvím návrhu na vydání platebního rozkazu. Podáním žaloby začíná vymáhání dluhu soudní cestou. V žalobě popíšeme důvod pohledávky, pohledávku přesně vyčíslíme ke dni podání žaloby a doložíme vše listinami. K soudnímu vymáhání potřebujeme originály dluhopisů.

   Exekuce

   Nezaplatí-li emitent (dlužník) dluh ani na základě vydaného platebního rozkazu nebo dle rozsudku, neprodleně podáme exekuční návrh. V rámci exekuce exekutor zabaví majetek dlužníka, a to jak movitý, tak nemovitý, bankovní účty, podíly nebo jiné příjmy. V případě exekuce platí pravidlo, že ten, kdo ji dřív provede, bude dřív uspokojen.

   Insolvence emitenta dluhopisů (konkurs)

   V rámci investice do dluhopisů je největším rizikem právě úpadek emitenta a jeho neschopnost vypořádat se se svými peněžitými závazky. Investor se tak může ocitnout v situaci, kdy se jeho investované prostředky stanou předmětem insolvenčního řízení. Vyhlídky na návratnost investovaných prostředků se tak mohou značně snížit. Dlužníci se častokrát pokouší před insolvencí skrýt majetek, případně se snaží o reorganizaci místo klasického konkurzu. Je ale pouze na věřiteli, jak využije možnosti, které mu právní řád nabízí.

   Nejčastější dotazy

   Je možné vymáhat pohledávku, je-li dlužník (emitent dluhopisu) v konkursu nebo v likvidaci?

   Ano, je to možné. Je ale důležité dodržet často velice přísné lhůty (například 2 měsíce v případě konkursu) a formu (přihláška pohledávky, nikoliv žaloba na zaplacení nebo platební rozkaz). Na tyto pohledávky se tedy vztahují zvláštní nadstandardní postupy, které vám pro váš konkrétní případ navrhneme. Za přihlášku pohledávky se (zatím) neplatí žádné soudní poplatky, nicméně soud vám rovněž nepřizná tzv. náklady právního zastoupení. Z toho plyne, že je potřeba individuálně nastavit podmínky za přihlášení pohledávky.

   Jaká je odměna za přihlášku pohledávky do insolvenčního řízení?

   V případě přihlášení pohledávky do insolvence (konkurzu, reorganizace) není možné požadovat tzv. náklady právního zastoupení. V praxi to znamená, že je odměna stanovena individuálně podle kvality podkladů, dlužníka apod. Obvyklá odměna za přihlášku nepřesahuje 10.000 Kč. Přihlášku pak za vás podává zkušený advokát v oboru insolvenčního právana základě plné moci.

   S jakým exekutorem spolupracujete?

   Spolupracujeme s exekutorským úřadem JUDr. Lukáše Jíchy.

   Jaký je soudní poplatek za vymáhání dluhopisů?

   U sporů do 40 milionů korun se dosud platí 5 % ze sporné (žalované) částky. Samozřejmě existují také prostředky jako částečné či úplné osvobození od soudních poplatků. Soudní poplatek nehradíte nám, ale hradíte ho přímo soudu na základě výzvy soudu. 

   Lze v rámci soudního jednání uzavřít smír?

   Ano, soud má povinnost vést strany ke smíru. Ten je možné uzavřít formou tzv. soudního smíru, což má tu výhodu, že v případě porušení smíru (nesplácení dluhu), můžeme rovnou přistoupit k podání exekučního návrhu. V případě smíru soud vrací až 80 % soudního poplatku.

   Koná se vždy jednání u soudu, musím osobně k soudu?

   Soud na základě návrhu na vydání platebního rozkazu vydá platební rozkaz, který následně doručuje emitentovi dluhopisu prostřednictvím poštovních služeb či datové schránky. Proti platebnímu rozkazu musí dlužník (emitent) podat tzv. odpor ve lhůtě 15 kalendářních dnů od jeho doručení. Pokud tak neučiní, platební rozkaz nabude tzv. právní moci a můžeme přistoupit k exekuci. Pokud dlužník podá odpor nebo platební rozkaz nebude doručen do vlastních rukou, soud platební rozkaz zruší a nařídí jednání. Na jednání vás zastoupíme my (zplnomocněný advokát) a vaše účast není vyžadována. Účast nicméně doporučujeme pro případné jednání a rozhodování o smíru.

   Musím mít originál dluhopisu pro vymáhání?

   Při podání žaloby na zaplacení (návrhu na vydání platebního rozkazu) je vždy lepší přikládat originál dluhopisu, nicméně není to nezbytné. Soud si pak v takovém případě většinou originál dluhopisu vyžádá v průběhu soudního řízení.

   Co potřebuji a jak mám postupovat, když mám zájem o exekuci?

   K nařízení exekuce je zapotřebí tzv. exekuční titul – soudní rozhodnutí, platební rozkaz nebo notářský zápis s doložkou přímé vykonavatelnosti. Pokud některý z uvedených titulů vlastníte, předáte nám jeho ověřenou kopii nebo scan. Pokud žádný takový exekuční titul nemáte, musíme podat žalobu na zaplacení (návrh na vydání platebního rozkazu). Před podáním exekučního návrhu musíme zaslat dlužníkovi advokátní výzvu, až poté následně podáme exekuční návrh.

   Je možné vymáhat pohledávku (dluhopis), je-li u soudu, ale ještě není rozhodnuto?

   Ano, můžeme vstoupit i do probíhajícího soudního řízení.

   Jednáte s dlužníkem (emitentem dluhopisu) i mimosoudně?

   Ano, před podáním žaloby (návrhu na vydání platebního rozkazu) vždy zasíláme tzv. advokátní výzvu k úhradě, kde je dlužník vyzván k zaplacení dlužné částky a upozorněn na náklady, které mu vzniknou podáním žaloby (soudní poplatky, náklady právního zastoupení, úroky z prodlení apod.). Následně se pokusíme o uzavření splátkového kalendáře a teprve pokud to není možné, přistupujeme k soudnímu řešení.

   Jak dlouho trvá mimosoudní vymáhání pohledávek a kdo to bude řešit?

   Mimosoudní vymáhání pohledávek v případě dluhopisů má na starosti naše advokátní kancelář (pohledávky nepředáváme externě, používáme zákonné metody, na činnost máme sjednané pojištění do výše 50.000.000 Kč) S dlužníkem komunikuje příslušný advokát obvykle po dobu 14 dnů. Pokud po této době nebudou konkrétní výsledky vymáhání, přistupujeme automaticky k podání žaloby.

   Zůstávám pořád vlastníkem dluhopisu?

   Ano, pohledávky (dluhopisy) nevykupujeme. Pouze je pro vás vymáháme na základě plné moci od vás udělené.

   Jakou máte kvalifikaci pro vymáhání pohledávek?

   Jsme advokátní kancelář a současně i kancelář insolvenčního správce, máme i prověrku Národního bezpečnostního úřadu. Vymáhání dluhů provádíme od vzniku naší kanceláře v roce 2008 a na tuto oblast se specializujeme.

   Lze v rámci vymáhání dluhopisů podat i trestní oznámení?

   Ano, pokud budete mít signály, že se jedná o podvod ze strany emitenta dluhopisu, kromě tzv. civilní žaloby na zaplacení, je možné paralelně podat i trestní oznámení. Trestní oznámení za vás podáme my, tj. advokát na základě plné moci. Umíme také zastupovat více klientů. Vzhledem k tomu, že v rámci trestního řízení není možné požadovat tzv. náklady právního zastoupení od dlužníka (emitenta), je podání trestního oznámení za odměnu, kterou Vám samozřejmě předem sdělíme. Odměna se odvíjí od obtížnosti případu, kvality podkladů a konkrétní osoby emitenta (dlužníka).

   Lze vše řešit na dálku / online?

   Ano, výhodné podmínky vymáhání jsme schopni garantovat díky standardizovaným postupům a řešením online. Vše ale můžeme vyřešit i klasickou poštou, případně prostřednictvím placených osobních schůzek.

   Jaké podklady budete potřebovat?

   Pro vymáhání dluhopisů budeme potřebovat dluhopis, smlouvu o úpisu dluhopisu, předávací protokol, emisní podmínky, případně i doklady o provedených úhradách. Vše nám můžete předem naskenovat.

   Jak dlouho trvá posouzení podkladů k vymáhání?

   Posouzení podkladů obvykle trvá nejdéle 48 hodin. V rámci posouzení pohledávky (zdarma) obdržíte doporučení dalšího vhodného postupu a nabídku (podmínky) vymáhání. Po odsouhlasení nabídky Vám e-mailem zašleme advokátní plnou moc k podpisu.

   Jak dlouho trvá soudní vymáhání dluhopisů?

   Soudní vymáhání zpravidla trvá 2 až 12 měsíců, vše ale záleží na soudu a aktivitě dlužníka.

   Zaslat nezávaznou poptávku

   Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
   Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 40 files.
   Nahrávejte přílohy o maximální celkové velikosti 15 MB

   Nechte se zastupovat advokátem

    Díky službám naší advokátní kanceláře FABIAN & PARTNERS se zbavíte všech starostí s nezaplacenými pohledávkami. Samotné převzetí vymáhání pohledávky advokátem má na dlužníky silný psychologický vliv a snaží se pak svůj dluh splatit sami. U těch zbývajících máte jistotu, že provedeme nezbytné kroky směřující k vymožení dlužné částky, a to vše s odbornou péčí.

    Proč si vybrat FABIAN & PARTNERS?

    • Vše vyřešíte online z klidu domova.
    • Máme vysokou úspěšnost vymáhání pohledávek (81 %).
    • Pohledávky vymáháme v rámci celé ČR.
    • Zkušenosti s mnoha případy.

      

    Reference

     “Jsme rádi, že jsme s plnou důvěrou mohli předat řešení našich pohledávek. Oceňujeme především objektivní zhodnocení situace zkušenými advokáty, rychlost v postupu, vstřícnou komunikaci a velmi výhodné podmínky pro nás jako věřitele.”

     Petr Halík

     PROFICIO Marketing

     "Nejdřív jsem se pohledávku snažil vymáhat sám, neustálým upomínáním. Moje trpělivost však není nekonečná, proto jsem se obrátil na pohledavkyonline.cz. Teď je mi jasné, že sám bych nikdy neuspěl. Upomenutí dlužníka kanceláří je daleko větší páka. Mockrát děkuji za rychlé vyřízení problému a profesionální přístup."

     Martin Doležel

     CLUB CAFE s.r.o.