Vymáhání dluhopisů - jak se bránit v případě, že hraje dlužník “mrtvého brouka”?

Zajímá vás, jak postupovat v případě, že emitent nesplácí jistinu nebo kupóny a nekomunikuje s vámi? Mezi dluhopisy jsou obrovské rozdíly a na trh se dostávají i dluhopisy, které s sebou nesou velmi vysoké riziko. 

Není emitent jako emitent

Emitenti se závazky z dluhopisů se většinou dělí na dva typy

Prvním typem jsou ti, kteří prostředky z dluhopisů použili poctivě, např. nakoupili stroje nebo jiný majetek (aktiva) do firmy, ale bohužel jim nevyšel jejich podnikatelský plán. Tito emitenti se snaží situaci řešit například změnou emisních podmínek nebo delší splatností dluhopisů. 

Druhým typem jsou emitenti, kteří finanční prostředky z dluhopisů použili jiným způsobem a od počátku věděli (nebo mohli vědět), že dluhopisy nesplatí. I tady platí jednoduché pravidlo – čím dříve po splatnosti začne věřitel vymáhat pohledávky (dluhopisy), tím je větší šance, že vymožení pohledávky (dluhopisu), bude úspěšné. Vše je možné řešit online, dokumenty (alespoň dluhopisy, případně emisní podmínky) nám jednoduše naskenujete případně odfotíte a pošlete prostřednictvím kontaktního formuláře nebo emailem.

Bezplatná konzultace pohledávky
Diskrétní přístup (advokátní mlčenlivost)
Navržení řešení, převzetí zastoupení

Jak postupujeme při vymáhání dluhopisů

V první fázi vymáhání nároku zašleme dlužníkovi na základě podepsané plné moci tzv. předžalobní upomínku. Předžalobní výzva je odeslaná advokátní kanceláří a platí, že spousta dlužníků uhradí dluh už jen z toho  důvodu, že věc do svých rukou převzal advokát. V předžalobní výzvě je emitent upozorněný i na skutečnost, že se mu vymáhání pohledávky „prodraží“ o výši nákladů spojeného se soudním řízením a náklady na exekuci.

Nezaplatí-li dlužník dobrovolně svůj dluh na základě předžalobní upomínky, je na něj neprodleně podána žaloba (pomocí elektronického platebního rozkazu). Podáním žaloby začíná vymáhání dluhu soudní cestou. V žalobě popíšeme důvod pohledávky, pohledávku přesně vyčíslíme ke dni podání žaloby a doložíme vše listinami – v tomto případě dluhopisem a emisními podmínkami.

Nesplní-li emitent (dlužník) dluh ani na základě vydaného platebního rozkazu nebo dle rozsudku, neprodleně podáme exekuční návrh. V rámci exekuce exekutor zabaví majetek dlužníka, a to jak movitý, tak nemovitý, bankovní účty, podíly nebo jiné příjmy. V případě exekuce platí, kdo ji dřív provede, ten bude dřív spokojený.

V rámci investice do dluhopisů je největším rizikem právě úpadek emitenta a jeho neschopnost vypořádat se se  svými peněžitými  závazky. Investor se tak může ocitnout v situaci, kdy se jeho investované prostředky stanou předmětem insolvenčního řízení. Vyhlídky na návratnost investovaných prostředků se tak mohou značně snížit. Dlužníci se častokrát pokouší  před insolvencí skrýt majetek, případně se snaží o reorganizaci místo klasického konkurzu. Je ale pouze na věřiteli, jak využije možnosti právního řádu.

Nejčastější dotazy

Ano, je to možné. Je ale důležité dodržet často velice přísné lhůty (například 2 měsíce v případě konkurzu) a formu (přihláška pohledávky, nikoliv žaloba na zaplacení nebo platební rozkaz). Na tyto pohledávky se tedy vztahují zvláštní nadstandardní postupy, které vám na váš konkrétní případ navrhneme. Za přihlášku pohledávky se (zatím) neplatí žádné soudní poplatky, nicméně soud vám rovněž nepřizná tzv. náklady právního zastoupení. Z toho plyne, že je potřeba individuálně nastavit podmínky za přihlášení pohledávky.
V případě přihlášení pohledávky do insolvence (konkurzu, reorganizace) není možné požadovat tzv. náklady právního zastoupení. V praxi to znamená, že je odměna stanovena individuálně podle kvality podkladů, dlužníka apod. Obvyklá odměna za přihlášku nepřesahuje 10.000 Kč. Přihlášku vždy podává za vás zkušený advokát a insolvenční správce na základě plné moci.
Spolupracujeme s exekutorským úřadem JUDr. Lukáše Jíchy.
U sporů do 40 milionů korun se dosud platí 5 % ze sporné (žalované) částky. Samozřejmě existují také prostředky jako snížení či odpuštění soudních poplatků. Soudní poplatek nehradíte nám, ale hradíte ho přímo soudu na základě výzvy soudu. V případě, že nemáte nebo nechcete hradit vysoké poplatky, můžete požadovat vymáhání pouze části pohledávky (tj. například pouze 50%, zbytek je možné vymáhat s časovým odstupem, ovšem tady pozor na promlčecí lhůtu).
Ano, soud má povinnost vést strany ke smíru, ten je možné uzavřít formou tzv. soudního smíru, což má tu výhodu, že v případě porušení smíru (nesplácení dluhu), můžeme rovnou přistoupit k podání exekučního návrhu. V případě smíru soud vrací až 80% soudního poplatku.
Soud na základě návrhu na vydání platebního rozkazu vydá platební rozkaz, který následně doručuje emitentovi dluhopisu prostřednictvím datové schránky.. Proti platebnímu rozkazu musí dlužník (emitent) podat tzv. odpor ve lhůtě 15 kalendářních dnů. Pokud tak neučiní, platební rozkaz nabude tzv. právní moci a můžeme nařídit exekuci. Pokud dlužník podá odpor nebo si platební rozkaz nevyzvedne, soud platební rozkaz zruší a nařídí jednání. Na jednání vás zastoupíme my (zplnomocněný advokát) a vaše účast není vyžadována. Účast nicméně doporučujeme pro případné jednání a rozhodování o smíru.
Pro podání žaloby na zaplacení (návrh na platební rozkaz) nám bohatě postačí scan. Soud si ale může vyžádat originál, a to v případě soudního projednání.
K nařízení exekuce je zapotřebí takzvaný exekuční titul - soudní rozhodnutí, platební rozkaz a notářský zápis s přímou doložkou vykonavatelností. Pokud některý z uvedených dokladů vlastníte, předáte nám jeho ověřenou kopii nebo scan. Pokud žádný takový exekuční titul nemáte, musíme podat žalobu na zaplacení (návrh na vydání platebního rozkazu). Před podáním exekučního návrhu musíme zaslat dlužníkovi advokátní upomínku, až poté následně podáme exekuční návrh.
Ano, můžeme vstoupit i do probíhajícího soudního řízení.
Ano, před podáním žaloby (návrh na platební rozkaz) vždy zasíláme tzv. advokátní výzvu k úhradě, kde je dlužník upozorněn na náklady, které mu vzniknou podáním žaloby na zaplacení (soudní poplatky, náklady právního zastoupení, úroky z prodlení apod.). Následně se pokusíme o uzavření splátkového kalendáře a teprve pokud to není možné, přistupujeme k soudnímu řešení.
Mimosoudní vymáhání pohledávek, v tomto případě dluhopisů, má na starosti naše advokátní kancelář (pohledávky nepředáváme externě, používáme zákonné metody, na činnost máme sjednané pojištění 50.000.000 Kč) S dlužníkem komunikuje příslušný advokát obvykle po dobu 14 dnů. Pokud po této době nebudou konkrétní výsledky vymáhání, přistupujeme automaticky k podání žaloby na zaplacení.
Ano, pohledávky (dluhopisy) nevykupujeme Pouze s nimi vystupujeme na základě plné moci od vás.
Jsme advokátní kancelář a současně i insolvenční správce (a insolvenční správce s tzv. zvláštním povolením), máme prověrku Národního bezpečnostního úřadu. Vymáhání dluhů provádíme od vzniku naší kanceláře v roce 2008 a na tuto oblast se specializujeme.
Ano, pokud budete mít signály, že se jedná o podvod ze strany emitenta dluhopisu, kromě tzv. civiní žaloby na zaplacení je možné paralelně podat i trestní oznámení. Trestní oznámení za vás podáme my, tj. advokát na základě plné moci. Umíme také zastupovat více klientů. Vzhledem k tomu, že v rámci trestního řízení není možné požadovat tzv. náklady právního zastoupení od dlužníka (emitenta), je podání trestního oznámení za odměnu, kterou Vám samozřejmě předem sdělíme. Odměna se odvíjí od pracnosti, kvality podkladů, emitenta.
Ano, výhodné podmínky vymáhání jsme schopni garantovat díky standardizovaným postupům a řešením online. Vše ale můžeme vyřešit i klasickou poštou.
Pro vymáhání dluhopisů budeme potřebovat scan dluhopisu, emisních podmínek, případně doklady o provedených úhradách.
Obvykle to trvá 48h, v rámci posouzení pohledávky (zdarma) obdržíte doporučení dalšího vhodného postupu a nabídku (podmínky) vymáhání. Po odsouhlasení nabídky Vám e-mailem zašleme advokátní plnou moc k podpisu.
Soudní vymáhání zpravidla trvá 2 až 12 měsíců, vše ale záleží od soudu a aktivity dlužníka
Vaši pohledávku zdarma posoudíme a do 24 hodin se vám ozveme a domluvíme se na dalším postupu.

Zaslat nezávaznou poptávku

  Kontaktní údaje

  Zpráva

  Příloha

  Přiložte prosím vyfocené nebo naskenované dokumenty týkající se vašeho případu.

  Odesláním formuláře berete na vědomí zásady ochrany osobních údajů

  Vaši pohledávku zdarma posoudíme.

  Nechte se zastupovat advokátní kanceláří

  Pokud nájemce řádně a včas nehradí nájemné, jsme připraveni dlužné nájemné vymáhat, a to bez ohledu na to, zda pronajímáte nebytový prostor, byt nebo celou nemovitost. Nabídka vymáhání pohledávek platí i pro vymáhání podnájemného (například u družstevních bytů), pokud existuje písemný souhlas pronajímatele (družstva) s podnájmem.

  Reference

  “Jsme rádi, že jsme s plnou důvěrou mohli předat řešení našich pohledávek. Oceňujeme především objektivní zhodnocení situace zkušenými advokáty, rychlost v postupu, vstřícnou komunikaci a velmi výhodné podmínky pro nás jako věřitele.”
  Petr Halík
  PROFICIO Marketing
  "Nejdřív jsem se pohledávku snažil vymáhat sám, neustálým upomínáním. Moje trpělivost však není nekonečná, proto jsem se obrátil na pohledavkyonline.cz. Teď je mi jasné, že sám bych nikdy neuspěl. Upomenutí dlužníka kanceláří je daleko větší páka. Mockrát děkuji za rychlé vyřízení problému a profesionální přístup."
  Martin Doležel
  CLUB CAFE s.r.o.

  Čtěte na našem blogu