[lwp_divi_breadcrumbs home_text=“Domů“ font_icon=“5||divi||400″ link_color=“#C8AC48″ separator_color=“#C8AC48″ current_text_color=“#C8AC48″ _builder_version=“4.16″ _module_preset=“default“ module_font=“Poppins||||||||“ module_font_size=“16px“ custom_margin=“29px||-1px|||“ global_colors_info=“{}“ theme_builder_area=“et_body_layout“][/lwp_divi_breadcrumbs]

Vymáhání dluhů pomocí platebního rozkazu

Vymáhání dluhů pomocí platebního rozkazu

28. 02. 2024

Z důvodu obrovského množství případů, které soudy každodenně zažívají, bylo potřeba do českého občanského soudního řízení zavést nástroj, který by ve skutkově jednodušších případech umožnil soudcům rozhodnout tzv. od stolu. Tímto byl do českého občanského řádu zaveden platební rozkaz a později také elektronický platební rozkaz. K čemu platební rozkaz, elektronický platební rozkaz a směnečný platební rozkaz slouží a v čem spočívá jejich podstata, stejně jako o postupu jejich vydávání se dozvíte v následujícím článku.

Co je to platební rozkaz a k čemu slouží

Platební rozkaz představuje možnost soudu rozhodnout o podané žalobě na peněžité plnění bez toho, aby zjišťoval námitky žalovaného. V tomto případě soud rozhoduje pouze na základě tvrzení jedné ze stran – žalobce, ten má tvrzení podložené díky listinným důkazům. Platebním rozkazem může soud rozhodnout jednak na návrh žalobce, který má možnost podat návrh na vydání platebního rozkazu, nebo také z vlastní vůle, pokud má z podané žaloby za to, že je skutkový stav dostatečně známý a nárok žalobce z doložených důkazů dostatečně jasně vyplývá.

Vydáním platebního rozkazu nařídí soud žalované osobě, aby do 15 dnů ode dne jeho doručení zaplatila žalobcem požadované peníze a pokud tak neučiní dobrovolně, pak je pravomocný platební rozkaz vymahatelným exekučním rozhodnutím, se kterým je možné proti dlužníkovi podat návrh na zahájení jeho nuceného výkonu.

Kdy může soud pomocí platebního rozkazu rozhodnout

Největší předností platebního rozkazu je zároveň jeho největším úskalím a jeho vydání je především ve skutkově složitých případech nepravděpodobné. Jak už bylo zmíněno, platebním rozkazem rozhoduje soud, pokud je z tvrzení obsažených v žalobě a z důkazů k ní přiložených dostatečně jasné, že:

  • vznikl nárok na peníze,
  • komu tento nárok náleží,
  • a kdo jej má splnit.

Tak tomu v mnohých případech ale být nemusí a soudu tak nezbývá nic jiného, než věc rozhodnout v klasickém soudním řízení. Je proto dobré před podáním platebního rozkazu, který výrazně zkracuje dobu čekání na vydání rozhodnutí, poradit se s osobou, která ovládá právo a zároveň má se psaním platebních rozkazů zkušenosti a ví, jaké náležitosti musí být splněné pro to, aby soud v tomto zkráceném řízení rozhodnul. 

Je možné se proti platebnímu rozkazu bránit?

Není možné se však domnívat, že uvedený postup dává žalobci nějaké “exkluzivní” právo na přístup k soudu, čímž by se „právní bitva“ žalobce s žalovaným zjednodušila na obyčejnou frontu zákazníků čekajících v samoobsluze na svůj vykonatelný rozsudek. Aby se dodržovala zásada nestrannosti soudního rozhodování, je žalovanému poskytnut vcelku jednoduchý postup obrany proti vydanému platebnímu rozkazu. Tímto nástrojem je odpor proti platebnímu rozkazu a pokud ho žalovaný podá, platební rozkaz se ruší v plném rozsahu. Zrušením platebního rozkazu ovšem řízení nekončí, ba naopak. V případě správně podaného odporu se uvedené řízení překlene do standardního civilního sporu.

Kdy je nemožné použít platební rozkaz

Zároveň ale občanský soudní řád stanovuje podmínky, za kterých je nemožné platebním rozkazem rozhodnout. Tyto podmínky žalovanému zaručují, že žalovaný vydaný platební rozkaz od soudu obdrží a on na něj bude moci reagovat. Zejména se tak zabrání tomu, aby se někdo pokusil doručit platební rozkaz fiktivně. Platební rozkaz také není možné vydat v případě, kdy se žalovaný nachází v cizině, nebo není známá jeho adresa pobytu.

Platební rozkaz tak představuje poměrně rychlý nástroj občanského soudního řízení, který umožní věřiteli ve sporu o zaplacení peněžní částky získat exekučně vymahatelné rozhodnutí. Je však potřeba doložit věrohodnou a ucelenou smluvní dokumentaci, na základě které je možné takové rozhodnutí vydat a navíc je potřebná znalost jména, příjmení adresy i datumu narození žalovaného.

Elektronický platební rozkaz

Další zjednodušení přinesl elektronický platební rozkaz, (zkráceně EPR), který je virtuální verzí klasického platebního rozkazu. Návrh na vydání elektronického platebního rozkazu se podává prostřednictvím formuláře, který je volně dostupný na stránkách epodatelna.justice.cz. Jeho podáním je možné dosáhnout vydání elektronického platebního rozkazu soudem, který následně po nabytí právní moci můžete s pomocí speciálního kódu a spisové značky stáhnout na stránkách  infodokument.justice.cz, a to včetně doložky právní moci a vykonatelnosti.

Odpadá tím další práce s žádostí o vykonatelné rozhodnutí a až měsíční čekání na odpověď soudu, jako je tomu u běžného platebního rozkazu. Výhodou u elektronického platebního rozkazu je také nižší soudní poplatek.

Platební rozkaz – soudní poplatek

NárokVýše poplatku (u EPR)Výše poplatku (klasický PR)
do 10.000 Kč400 Kč1.000 Kč
10.000 – 20.000 Kč800 kč1.000 Kč
Nad 20.000 Kč4% z vymáhané částky5% z vymáhané částky

(Klasický PR = klasický platební rozkaz, EPR = elektronický platební rozkaz)

Obrana proti elektronickému platebnímu rozkazu

Stejně jako u klasického platebího rozkazu je i u jeho elektronické verze zachována možnost poměrně jednoduché obrany, kterou je podání odporu proti elektronickému platebnímu rozkazu. V takovém případě soud jeho vydání zruší a započne standardní civilní řízení.

V případě že žalovaný odpor nepodá, je povinen uhradit částku, kterou žalobce prostřednictvím elektronického platebního rozkazu požaduje. Údaje ohledně toho jak zaplatit částku plynoucí z elektronického platebního rozkazu jsou stanovený přímo v jeho výroku. Z výroku zároveň žalovaný zjistí o jakou částku se přesně jedná.

Pokud dlužník nezaplatí požadovanou částku včetně nákladů do 15 dnů ode dne doručení elektronického platebního rozkazu, stane se tento elektronický platební rozkaz vykonatelným, což znamená, že se stává exekučním titulem a následně je možné jeho vymáhání.

Směnečný platební rozkaz

Směnečný platební rozkaz je právní nástroj, který kombinuje vlastnosti směnky a platebního rozkazu. Tento dokument umožňuje věřiteli rychle a efektivně vymáhat svou pohledávku. Podobně jako u směnky je v něm stanovena peněžní povinnost dlužníka, avšak má i charakter platebního rozkazu, což znamená, že v případě neplnění povinnosti dlužníkem může být rychle přeměněn na exekuční titul. V případě že je tedy věřitel majitelem směnky po splatnosti a dlužník ze směnky odmítá plnit, má věřitel možnost podat návrh na vydání směnečného platebního rozkazu.

Obrana proti směnečnému platebnímu rozkazu

Oproti ostatním formám platebního rozkazu je u směnečného plateního rozkazu poměrně specifický způsob obrany. Dlužník má v případě jeho vydání možnost podat proti němu námitky.Oproti odporu, ve kterém dlužník nemusí vylíčit konkrétní skutečnosti které proti vydání platebního rozkazu vznáší, tak u námitek proti směnečnému platebnímu rozkazu musí žalovaný uvést všechny důvody a argumenty, které proti tomuto rozhodnutí má. Tyto námitky musí jasně ukázat, které části směnečného platebního rozkazu jsou napadány a na základě jakých konkrétních skutečností žalovaný formuluje svoji obranu.

Závěr

Závěrem je možné říct, že pomocí platebního rozkazu, ať už klasického, elektronického nebo směnečného, se může věřitel se svojí peněžitou pohledávkou (pokud žalovaný nevyužije možnost podání odporu) dostat v poměrně krátkém čase k soudnímu rozhodnutí. V dnešní době už můžete podat platební rozkaz i elektronickou formou, při které jsou navíc nižší poplatky a je dostupný odkudkoliv. Platební rozkaz je ideální nástroj k vymáhání dluhů pro všechny osoby, které půjčily peníze lidem, u kterých vázne platební morálka a nedodržují lhůty splatnosti.


FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s. r. o.

Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS je připravena poskytnout vám v oblasti vymáhání dluhů náležitou právní pomoc.