Nezaplatil dlužník částku uvedenou na směnce?

Směnka je cenný papír obsahující bezpodmínečný závazek dlužníka sepsaný v přesně stanovené formě. Tento závazek dává majiteli právo žádat ve stanovenou dobu zaplacení částky uvedené ve směnce. Uplatnění nároků je vázáno na předložení originálu směnky, zda byla předložena k placení a zda nebyla alespoň zčásti zaplacena. Není nutné uvádět důvod vzniku směnečné pohledávky ani další okolnosti. Prvním krokem pro vymáhání nároků je zaslání scanu směnky. Posoudíme, jestli je platná, a až následně přistoupíme k návrhu na vydání směnečného platebního rozkazu.

Vymáháme pohledávky už od 5000 Kč
Zajistíme kompletní právní i exekutorský servis
Náklady zastoupení u soudu hradí dlužník

Vše, co potřebujete vědět

✓ komunikace s dlužníkem (výzva k úhradě, sepsání splátkového kalendáře)
✓ zpracování návrhu na vydání platebního rozkazu
✓ zastoupení advokátem v soudním řízení
✓ exekuční návrh a zastoupení advokátem v exekučním řízení
MIMOSOUDNÍ VYMÁHÁNÍ

V případě mimosoudního vymáhání nesete náklady v plné míře vy, jakožto věřitel. Na podmínkách se vždy domluvíme předem – naše odměna obvykle činí max. 15 % z vymožnené částky. Přesnou výši odměny (stanovenou podle kvality podkladů a osoby dlužníka) obdržíte v naší nabídce v rámci bezplatného posouzení případu. Pokud bude mimosoudní vymáhání neúspěšné, přistoupíme k soudnímu vymáhání (žalobě). V tomto případě náklady na mimosoudní vymáhání neplatíte.


SOUDNÍ VYMÁHÁNÍ

Při podání žaloby právní zastoupení neplatíte. Nám tedy nezaplatíte nic, i kdyby vymáhání dopadlo neúspěšně.

Pohledávky vymáháme formou elektronického platebního rozkazu – soudní poplatek činí 4 %. V případě úspěchu soudní poplatek zaplatí dlužník, stejně tak jako vaši pohledávku včetně úroků z prodlení, popř. i smluvní pokuty. Dlužník nám také uhradí částku přisouzenou jako náhrada nákladů právního zastoupení.

Ve specifických případech (např. při nedostatku podkladů), je potřeba zaplatit zálohu – vždy se dozvíte dopředu, jaké náklady budou s vymáháním spojeny. Nemůžou vás tedy překvapit žádné neočekávané poplatky.
Pro samotné vymáhání originální směnky je třeba zaslat scan směnky. U soudu je nutné předložit originál směnky již v rámci návrhu na vydání směnečného platebního rozkazu. Po skončení soudního řízení soud originál směnky vrací.
Směnka musí obsahovat tyto následující údaje:

- označení listiny jako „směnka“, a to nejen v nadpisu, ale i ve vlastním textu listiny
- bezpodmínečný příkaz zaplatit částku specifikovanou ve směnce, bez vázanosti na jakoukoliv podmínku (např. dodání zboží, poskytnutí služby apod.)
- jméno toho, kdo má platit – výstavce nebo směnečník
- splatnost směnky
- místo, kde má být placeno a není-li uvedeno, pak je místem placení sídlo nebo bydliště směnečníka
- jméno toho, komu nebo na jehož řad má být placeno
- datum a místo vystavení směnky
- vlastnoruční podpis výstavce, umístěný po textem

Směnku před zahájením vymáhání pohledávky zdarma zkontrolujeme po právní stránce tak, aby byla bez problému vymahatelná (aby obsahovala všechny náležitosti).
Mimosoudní vymáhání trvá 1–4 týdny. Pokud jde případ k soudu, může se vymáhání protáhnout na několik měsíců. Směnečné řízení u soudu nicméně bývá rychlejší než klasické soudní řízení.

Průběh zakázky

Pohledávku zdarma posoudíme

Vaši pohledávku do několika dnů od podání posoudíme a na základě prostudování případu se vám ozveme s návrhem možného řešení. Směnku před zahájením vymáhání pohledávky zdarma zkontrolujeme po právní stránce tak, aby byla bez problému vymahatelná (aby obsahovala všechny náležitosti).

Do 48 hodin od obdržení plné moci začínáme s vymáháním pohledávky.

Zasíláme předžalobní upomínku dlužníkovi

ÚSPĚŠNÉ mimosoudní vymáhání
Pokud dlužník částku uhradí, získáváte nejjednodušší cestou peníze zpět.

NEÚSPĚŠNÉ mimosoudní vymáhání
Když dlužník dlužnou částku nezaplatí, přistoupíme k soudnímu vymáhání (žalobě, resp. návrhu na vydání směnečného platebního rozkazu).

Podáváme žalobu k soudu

V případě soudního vymáhání podáváme k soudu návrh na vydání směnečného platebního rozkazu. Soud následně platební rozkaz vydá a doručí ho žalovanému. Ten má krátkou lhůtu, aby zaplatil požadovanou částku a náklady řízení, či aby ve stejné lhůtě podal námitky. Pokud žalovaný námitky nepodá, má směnečný platební rozkaz účinky pravomocného rozsudku.

ÚSPĚŠNÉ soudní řízení
Pokud soudní řízení proběhne úspěšně, dlužník vám zaplatí jistinu pohledávky v plné výši včetně soudního poplatku. Pokud nezaplatí (nebo zaplatí pouze část pohledávky), podáváme exekuční návrh a dohlížíme na vymáhání pohledávky exekutorem. Naši odměnu hradí dlužník.

NEÚSPĚŠNÉ soudní řízení
Pokud by bylo soudní řízení neúspěšné, neplatíte naší kanceláři žádnou finanční odměnu. Vymáhání směnečných pohledávek nicméně patří k nejúspěšnějším.

Zastoupujeme vás při jednání s exekutorem

Nezaplatí-li dlužník přisouzenou pohledávku dobrovolně, lze proti němu vést exekuci. Exekutor pak obstaví („zablokuje“) účty, nebo zpeněží jeho majetek.

Jak to funguje

Posouzení případu

Na základě zaslaných podkladů zdarma a upřímně zhodnotíme, jestli je pohledávka vymahatelná. Řekneme vám, jaká jsou případná rizika a nabídneme vhodný postup řešení.

Negativní nárok

Je možné, že uplatnění nároku u soudu by bylo příliš rizikové – pohledávka je promlčená, nemáme dostatek podkladů apod. V takovém případě se pokusíme o mimosoudní vymožení.

Mimosoudní vymáhání

S dlužníkem můžeme například sjednat splátkový kalendář.

Zaplacení soudního poplatku

Po podání návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu (EPR) je nutné uhradit poplatek ve výši 4 % z žalované částky. Poplatek je součástí náhrady nákladů řízení, které hradí žalovaný (dlužník), pokud se vám podaří v soudním řízení uspět.

Elektronický platební rozkaz

Soud vydá elektronický platební rozkaz (EPR), který je dlužníkovi doručen do vlastních rukou.

Nařízení jednání

U komplikovanějších případů je nařízeno soudní jednání. Dochází k tomu v situacích, kdy soud nemůže rozhodnout pouze na základě předložených podkladů obou stran.
Posouzení případu Mimosoudní vymáhání Mimosoudní vymáhání Úhrada dluhu Pozitivní nárok Negativní nárok Úhrada dluhu Žaloba Zaplacení soudního poplatku Elektronický platební rozkaz Nařízení jednání Rozsudek Exekuce Uznání dluhu

Pozitivní nárok

Pokud máme k uplatnění nároku dostatek podkladů a pohledávka je vymahatelná, sdělíme vám podmínky soudního vymáhání.

Mimosoudní vymáhání

I v případě pozitivního nároku se nejprve pokusíme o mimosoudní řešení. Pokud dlužník komunikuje a má prokazatelnou snahu dluh uhradit, je to vhodnější cesta. Můžeme například s dlužníkem sjednat splátkový kalendář.

Žaloba (návrh na vydání EPR)

Pokud dlužník nekomunikuje nebo přestane postupovat podle splátkového kalendáře, přistoupíme k podání návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu (EPR).

Vydání rozsudku

V případě úspěchu soud zruší EPR a vydá rozsudek.

Exekuce

Pokud dlužník ani na základě pravomocného rozhodnutí soudu dobrovolně neuhradí dluh, lze přistoupit k exekučnímu vymáhání.

Posouzení případu

Na základě zaslaných podkladů zdarma a upřímně zhodnotíme, jestli je pohledávka vymahatelná. Řekneme vám, jaká jsou případná rizika a nabídneme vhodný postup řešení.

Negativní nárok

Je možné, že uplatnění nároku u soudu by bylo příliš rizikové – pohledávka je promlčená, nemáme dostatek podkladů apod. V takovém případě se pokusíme o mimosoudní vymožení.

Mimosoudní vymáhání

I v případě pozitivního nároku se nejprve pokusíme o mimosoudní řešení. Pokud dlužník komunikuje a má prokazatelnou snahu dluh uhradit, je to vhodnější cesta. Můžeme například s dlužníkem sjednat splátkový kalendář.

Zaplacení soudního poplatku

Po podání návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu (EPR) je nutné uhradit poplatek ve výši 4 % z žalované částky. Poplatek je součástí náhrady nákladů řízení, které hradí žalovaný (dlužník), pokud se vám podaří v soudním řízení uspět.

Elektronický platební rozkaz

Soud vydá elektronický platební rozkaz (EPR), který je dlužníkovi doručen do vlastních rukou.

Nařízení jednání

U komplikovanějších případů je nařízeno soudní jednání. Dochází k tomu v situacích, kdy soud nemůže rozhodnout pouze na základě předložených podkladů obou stran.
Posouzení případu

Na základě zaslaných podkladů zdarma a upřímně zhodnotíme, jestli je pohledávka vymahatelná. Řekneme vám, jaká jsou případná rizika a nabídneme vhodný postup řešení.
Negativní nárok

Je možné, že uplatnění nároku u soudu by bylo příliš rizikové – pohledávka je promlčená, nemáme dostatek podkladů apod. V takovém případě se pokusíme o mimosoudní vymožení.
Mimosoudní vymáhání

S dlužníkem můžeme například sjednat splátkový kalendář.
Pozitivní nárok

Pokud máme k uplatnění nároku dostatek podkladů a pohledávka je vymahatelná, sdělíme vám podmínky soudního vymáhání.
Mimosoudní vymáhání

I v případě pozitivního nároku se nejprve pokusíme o mimosoudní řešení. Pokud dlužník komunikuje a má prokazatelnou snahu dluh uhradit, je to vhodnější cesta. Můžeme například s dlužníkem sjednat splátkový kalendář.
Žaloba (návrh na vydání EPR)

Pokud dlužník nekomunikuje nebo přestane postupovat podle splátkového kalendáře, přistoupíme k podání návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu (EPR).
Zaplacení soudního poplatku

Po podání návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu (EPR) je nutné uhradit poplatek ve výši 4 % z žalované částky. Poplatek je součástí náhrady nákladů řízení, které hradí žalovaný (dlužník), pokud se vám podaří v soudním řízení uspět.
Elektronický platební rozkaz

Soud vydá elektronický platební rozkaz (EPR), který je dlužníkovi doručen do vlastních rukou.
Nařízení jednání

U komplikovanějších případů je nařízeno soudní jednání. Dochází k tomu v situacích, kdy soud nemůže rozhodnout pouze na základě předložených podkladů obou stran.
Vydání rozsudku

V případě úspěchu soud zruší EPR a vydá rozsudek.
Exekuce

Pokud dlužník ani na základě pravomocného rozhodnutí soudu dobrovolně neuhradí dluh, lze přistoupit k exekučnímu vymáhání.
Vaši pohledávku zdarma posoudíme a do 24 hodin se vám ozveme a domluvíme se na dalším postupu.

Zaslat nezávaznou poptávku

  Kontaktní údaje

  Zpráva

  Příloha

  Přiložte prosím vyfocené nebo naskenované dokumenty týkající se vašeho případu.

  Odesláním formuláře berete na vědomí zásady ochrany osobních údajů

  Vaši pohledávku zdarma posoudíme.

  Nechte se zastupovat advokátní kanceláří

  Díky službám naší advokátní kanceláře FABIAN & PARTNERS se zbavíte všech starostí s nezaplacenými pohledávkami. Samotné převzetí advokátem má na dlužníky silný psychologický vliv a snaží se pak svůj dluh splatit sami. U těch zbývajících máte jistotu, že provedeme nezbytná soudní řízení s odbornou péčí.

  Proč si vybrat FABIAN & PARTNERS?
  • Vše vyřešíte online z klidu domova.
  • Máme vysokou úspěšnost vymáhání pohledávek (81 %).
  • Pohledávky vymáháme v rámci celé ČR.
  • S dlužníkem jednáme vždy korektně, ale zároveň rázně.
  Soudní poplatky

  Reference

  “Jsme rádi, že jsme s plnou důvěrou mohli předat řešení našich pohledávek. Oceňujeme především objektivní zhodnocení situace zkušenými advokáty, rychlost v postupu, vstřícnou komunikaci a velmi výhodné podmínky pro nás jako věřitele.”
  Petr Halík
  PROFICIO Marketing
  "Nejdřív jsem se pohledávku snažil vymáhat sám, neustálým upomínáním. Moje trpělivost však není nekonečná, proto jsem se obrátil na pohledavkyonline.cz. Teď je mi jasné, že sám bych nikdy neuspěl. Upomenutí dlužníka kanceláří je daleko větší páka. Mockrát děkuji za rychlé vyřízení problému a profesionální přístup."
  Martin Doležel
  CLUB CAFE s.r.o.