Domů 5 Poradna 5 Uznání dluhu a dohoda o splátkách jako kompromisní řešení

Uznání dluhu a dohoda o splátkách jako kompromisní řešení

Uznání dluhu a dohoda o splátkách jako kompromisní řešení

20. 06. 2019

Jedna ze základních zásad soukromého práva, zásada „pacta sunt servanda“, v sobě obsahuje prakticky celou podstatu smluvního neboli závazkového práva, že smlouvy se mají dodržovat.
Občas však v životě může dojít k situacím, kdy dlužník z určitých důvodů není schopen svůj dluh splácet tak, jak bylo s věřitelem dohodnuto smluvně. V takovém případě se do těžké pozice dostává nejen on, ale především věřitel, jehož jediným zájmem je, aby mu dlužník na jeho pohledávku zaplatil. Musí však pečlivě zvážit, jaké konkrétní kroky podniknout k tomu, aby se tak opravdu stalo. Je zde několik možností, jak toho dosáhnout. Příliš velký nátlak na dlužníka má ale většinou opačný efekt a stejně tak věřiteli nepomůže, pokud pohledávku “nechá ladem” a o její vymožení se nestará.

Nejlepším možným řešením pro dlužníka i věřitele, je zkusit najít vzájemný kompromis. Občanský zákoník oběma stranám nabízí institut, neboli jednostranný právní úkon, uznání dluhu s následnou dohodou o splátkovém kalendáři. V čem tento kompromis spočívá a jak k němu správně přistupovat se dozvíte v následujícím textu.

V čem spočívá uznání dluhu

Uznání dluhu je typickým utvrzovacím nástrojem, který se zde objevil už před platností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Jedná se o jednostranné právní jednání, které je určené věřiteli. Jeho úpravu můžete nalézt v ustanovení § 2053 občanského zákoníku:

„Uzná-li někdo svůj dluh co do důvodu i výše prohlášením učiněným v písemné formě, má se za to, že dluh v rozsahu uznání v době uznání trvá.“

Důležitým důsledkem pro věřitele je fakt, že uznáním dluhu dojde k prodloužení promlčecí lhůty z běžné lhůty tříleté na desetiletou, což říká ustanovení § 639 občanského zákoníku. S jistotou je tedy možné říct, že uznání dluhu je nástrojem výhodným pro věřitele, jelikož zvyšuje jeho právní jistotu, že k vymožení jeho pohledávky nakonec opravdu dojde. Přestože se může zdát, že pro dlužníka je tento nástroj nevýhodný, tak v případě jeho čestných úmyslů, ohledně zaplacení dluhu, není možné prodloužení promlčecí lhůty vnímat jako nevýhodné.

Je splátkový kalendář výhodný?

Splátkový kalendář se obvykle sestavuje, pokud nebyl sjednán už na začátku, po uznání dluhu ze strany dlužníka nebo současně s ním. Jedná se o určité snížení nároků ze strany věřitele, který uznáním dluhu získal v podstatě ujištění, že si je dlužník vědom svého závazku vůči němu. Na oplátku mu tedy věřitel poskytne možnost dluh splatit po menších částkách v delším časovém období. Dá se tedy říct, že zatímco uznání dluhu je výhodné pro věřitele, splátkový kalendář je naopak výhodný pro dlužníka. Není totiž možné říct, že v případě původní kratší době splatnosti dluhu by byl splátkový kalendář pro věřitele jakkoli výhodný. Na druhou stranu je důlěžité si uvědomit, že díky slibu dlužníka splácet svou pohledávku po určitých splátkách, je pravděpodobnost jeho zaplacení přeci jenom vyšší.

V případě, že jsou obě strany schopné si naslouchat a vyjít si vstříc, pak je uznání dluhu a následný splátkový kalendář velmi dobrým kompromisním řešením. Je však jasné, že každý z nástrojů je vždy pro jednu stranu výhodnější, než pro druhou, což dohromady ale umožňuje jejich dobrou kombinaci jak ke spokojenosti dlužníka, tak i věřitele.

Co se stane v případě porušení dohody

V případě, kdy dlužník z nějakého důvodu poruší svoji část dohody o splácení dluhu a dluh ve splatnosti hradit přestane, může se věřitel nároku na zaplacení dlužné částky, (resp. části svého nároku ve výši neuhrazených splátek) domáhat soudně a to právě na základě jediné listiny, kterou je písemné uznání dluhu se splátkovým kalendářem.

Další možností pro případ, kdy dlužník splátkový kalendář přestane dodržovat, je sjednání tzv. ztráty výhody splátek. V takovém případě, kdy se dlužník s některou ze splátek opozdí a další splátky dále nehradí, se dlužná částka sesčítá dohromady v celé výši a věřitel tak může vymáhat celou svoji pohledávku, ne jenom neuhrazené splátky.

Na co si dát při sestavování uznání pozor

Uznání dluhu se splátkovým kalendářem je výhodný prostředek pro obě strany smlouvy –  jak pro věřitele, tak pro dlužníka. Aby ale písemné uznání dluhu bylo co platné a dosáhlo se požadovaných výsledků pro obě strany, je potřeba jej správným způsobem vymezit s ohledem na to, jak ke vzniku pohledávky věřitele za dlužníkem došlo a sepsat jej v souladu se zákonem.

Na internetu se to vzory pro uznání dluhu jenom hemží, a proto se možnost stáhnout si požadovaný vzor vysloveně nabízí. Je nutné dodat, že existuje jen opravdu velmi malá hrstka vzorů, které jsou pro účely následného uplatnění pohledávky věřitele před soudem použitelné. Běžný uživatel v dobré víře není schopen od sebe rozeznat platné a neplatné uznání dluhu nebo stažené uznání dluhu správným způsobem použít na svoji konkrétní situaci, kterou potřebuje vyřešit.

Závěr

S ohledem na výhody písemného uznání dluhu,  je dobré nechat tuto listinu sepsat advokátem, který dokáže přesným a odborným způsobem upřesnit důvod i výši uznávaného dluhu dlužníkem a splátkový kalendář smysluplně nastavit podle individuálních potřeb dlužníka i věřitele.

Eva Gergelová
FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s. r. o.

Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS je připravena poskytnout vám v oblasti vymáhání dluhů náležitou právní pomoc.