[lwp_divi_breadcrumbs home_text=“Domů“ font_icon=“5||divi||400″ link_color=“#C8AC48″ separator_color=“#C8AC48″ current_text_color=“#C8AC48″ _builder_version=“4.16″ _module_preset=“default“ module_font=“Poppins||||||||“ module_font_size=“16px“ custom_margin=“29px||-1px|||“ global_colors_info=“{}“ theme_builder_area=“et_body_layout“][/lwp_divi_breadcrumbs]

Exekuční řízení krok za krokem

Exekuční řízení krok za krokem

05. 03. 2024

Exekuční řízení nepatří mezi situace, které byste zažívali dnes a denně. Stalo se vám, že jste se vy nebo váš blízký dostali do problémů a nevíte, jak vlastně celé takové řízení probíhá? Máme pro vás podrobný článek, který vám celou situaci osvětlí.

Co je to exekuční řízení a jak funguje

Exekuční řízení je upraveno hned několika zákony, jedná se zejména o zákon č, 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti, známý také zjednodušeně jako Exekuční řád. A k čemu vlastně slouží? Exekuční řízení je nástroj v rukou věřitele, díky kterému má možnost vymáhat od dlužníka svou pohledávku, a to v případě, kdy byla dlužníkovi udělena povinnost tuto pohledávku zaplatit exekučním titulem.

Exekuční titul pro nařízení exekuce

Exekuční titul je vykonatelné rozhodnutí soudu (např. Platební rozkaz, rozsudek apod.), vykonatelný rozhodčí nález, notářský zápis se svolením k přímé vykonatelnosti, vykonatelné rozhodnutí orgánu veřejné moci nebo jiné listiny, které zákon povoluje k vykonání exekučního řízení.

Jak probíhá zahájení exekučního řízení

Exekuční řízení se zahajuje na základě podání návrhu a to konkrétně dnem, kdy návrh na exekuci přišel příslušnému exekutorovi. Návrh se tedy nepodává soudu, ale libovolnému exekutorovi. Nemůže se tak stát, že by návrh došel do špatných rukou. Každý návrh na exekuční řízení musí splňovat všechny podstatné náležitosti podle ustanovení § 38 exekučního řádu. Mezi účastníky exekučního řízení patří oprávněný (věřitel) a povinný (dlužník). Účastníkem ale může být i manžel/ka dlužníka, a to v případě, jestliže je exekucí postihnutý jeho/její majetek nebo majetek ve společném jmění.

Návrh na nařízení exekuce – exekuční návrh 

Aby bylo zahájeno exekuční řízení, musí věřitel podat exekuční návrh. Exekuční návrh se podává u soudního exekutora. Exekutor, který obdržel exekuční návrh, však nemůže s exekučním vymáháním začít hned. Nejprve musí požádat exekuční soud o pověření, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu byl doručen návrh o pověření a nařízení exekuce (dále jen „pověření“). Soud vyhoví tím, že vydá usnesení o nařízení exekuce.

Tímto usnesením soud pověří exekutora k provedení exekuce. Pověření ale není soudním rozhodnutím a tudíž se nedoručuje účastníkům řízení. Dokud nemá exekutor pověření, nemůže začít zjišťovat ani zajišťovat majetek dlužníka. Pokud exekuční návrh nesplňuje všechny potřebné předpoklady, vydá soud závazný pokyn, kterým exekutorovi nařídí, aby exekuční návrh odmítl nebo zamítl, případně aby vyzval oprávněného k doplnění nebo příslušné opravě exekučního návrhu.

Pokud je exekutor pověřen vedením exekuce, nejprve zjistí majetek dlužníka a tento majetek zablokuje formou exekučních příkazů. Až následně je dlužníkovi doručeno vyrozumění o zahájení exekuce. Vyrozumění o zahájení exekuce se doručuje též oprávněnému věřiteli přímo nebo prostřednictvím advokáta.

Další postup při exekuci

Nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy bylo exekutorovi doručeno pověření, (podle ustanovení § 43a odst. 3 exekučního řádu), zašle exekutor věřiteli vyrozumění o zahájení exekuce. Dlužníkovi zašle exekutor spolu s vyrozuměním také exekuční návrh, kopii exekučního titulu a výzvu (podle ustanovení § 46 odst. 6 exekučního řádu). Vyrozumění dostává dlužník do vlastních rukou. Exekutor má ze zákona povinnost postupovat v exekuci rychle a účelně; při tom zachovává ochranu práv účastníků řízení i třetích osob, kterých se řízení dotýká jeho postupem. Exekutor může i bez návrhu provádět úkony směřující k provedení exekuce.

Způsob a provedení exekuce

Exekutor poté, co byla exekuce zapsána do rejstříku zahájených exekucí, posoudí, jakým způsobem bude exekuce provedena. Následně vydá exekuční příkaz ohledně majetku, který má být exekucí postižený. Za exekuční příkaz považujeme příkaz k provedení exekuce některým ze způsobů uvedených v ustanovení § 58 exekuního řádu. 

Co patří mezi základní způsoby provedení exekuce?

 • srážky ze mzdy a jiných příjmů,
 • prodej movitých či nemovitých věcí,
 • pozastavením řidičského oprávnění
 • odebrání věcí.

Konkrétní způsob provedení exekuce určuje exekutor, může jich ale i vzájemně kombinovat Dokonce může použít všechny zákonem stanovené způsoby. Exekutor je povinný v exekučním příkazu zvolit takový způsob exekuce, který není zřejmě nevhodný, zejména vzhledem k nepoměru výše dluhů dlužníka a ceny předmětu, z něhož má být splnění dluhů dosaženo.

Náklady exekuce – odměna exekutora

V případě exekuce peněžité částky je odměna exekutora 15 % + DPH z vymožené finanční sumy. Tato hodnota platí až do výše 3 milionů korun a při vyšších částkách postupně klesá až k 1 %. Minimální odměna exekutora je v tomto případě stanovena na 2 000 Kč. Náhrada plných nákladů exekuce zahrnuje výše uvedenou odměnu soudního exekutora, dále náhradu hotových výdajů, případně další částky stanovené zákonem a soudním exekutorem účelně vynaložené v průběhu exekuce. 

Náklady exekučního řízení – odměna advokáta

Věřitel má právo na náhradu svých nákladů spojených s vymáháním pohledávky. Jde o všechny náklady, které věřitel účelně vynaložil k vymáhání svého nároku v exekučním řízení, včetně odměny advokáta, pokud je věřitel advokátem zastoupen. Tyto náklady oprávněného hradí oprávněnému rovněž dlužník (povinný).

Náklady exekuce a náklady oprávněného určuje soudní exekutor v tzv. příkazu k úhradě nákladů exekuce.

Zastavení exekuce pro nemajetnost

V případě zastavení exekuce hradí náklady exekuce a náklady ostatních účastníků ten, který zastavení zavinil. V případě zastavení exekuce pro nemajetnost povinného hradí paušálně určené či účelně vynaložené výdaje exekutorovi oprávněný (pro tento případ lze předem smluvně sjednat výši účelně vynaložených výdajů, což naše kancelář samozřejmě dělá).

Odklad exekuce, návrh na zastavení exekuce

V této fázi také přichází čas, kdy se dlužník může proti exekuci bránit. Dlužník může podat odvolání (proti usnesení o nařízení exekuce), návrh na zastavení exekuce (buď v částečném, či plném rozsahu), návrh na odklad exekuce nebo uplatnit námitku podjatosti exekutora.

Zánik, ukončení a zastavení exekučního řízení

Nejdůležitější fází je samotné provedení exekuce. Pověření exekutora k provedení exekuce zaniká v případě jestliže:

 • exekuční soud rozhodl o vyloučení exekutora,
 • exekuce byla zastavena,
 • pohledávka, její příslušenství a náklady exekuce byly vymoženy,
 • exekuční soud pověřil provedením exekuce jiného exekutora.

Exekuční řízení lze ukončit následujícími způsoby:

 • upuštěním od provedení exekuce (při dobrovolném splnění povinnosti nad rámec exekučního příkazu),
 • zastavením exekuce,
 • odmítnutím/zamítnutím návrhu na nařízení exekuce,
 • úspěšným vynucením povinnosti.

O tom, že exekuce byla skončena vymožením pohledávky, nemusí exekutor vydávat žádné potvrzení či rozhodnutí. Pouze pokud o to účastník požádá, je exekutor povinen zaslat účastníkovi oznámení o skončení exekuce. Důvody, z jakých lze exekuci zastavit, je možné najít v ustanovení § 268 o.s.ř.

Provedením a zastavením exekuce zanikají účinky všech vydaných exekučních příkazů a dlužník opět může neomezeně nakládat se svým majetkem. Po skončení exekuce splněním vymáhané povinnosti zašle exekutor oznámení o skončení exekuce všem orgánům a osobám, které ve svých evidencích vedou poznámku o probíhající exekuci, nebo kterým byla v exekuci uložena nějaká povinnost.

Mgr. Michal Vokoun
FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s. r. o.

Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS je připravena poskytnout vám v oblasti vymáhání dluhů náležitou právní pomoc.