[lwp_divi_breadcrumbs home_text=“Domů“ font_icon=“5||divi||400″ link_color=“#C8AC48″ separator_color=“#C8AC48″ current_text_color=“#C8AC48″ _builder_version=“4.16″ _module_preset=“default“ module_font=“Poppins||||||||“ module_font_size=“16px“ custom_margin=“29px||-1px|||“ global_colors_info=“{}“ theme_builder_area=“et_body_layout“][/lwp_divi_breadcrumbs]

Jak přihlásit pohledávku do insolvence

Jak přihlásit pohledávku do insolvence

05. 03. 2024

Zjistili jste, že dlužník, kterému jste půjčili peníze, zažádal o oddlužení, neboli je v insolvenčním řízení? Pak je dobré přečíst si následující článek, který vás provede tím, co to vlastně insolvenční řízení je a jak zajistit, aby vaše podání přihlášky  a následné vymáhání pohledávky bylo úspěšné.

Co je to insolvenční řízení (insolvence)

Exekuce je mezi lidmi poměrně zažitý pojem, o insolvenci se totéž ale říct nedá. Insolvenční řízení se týká takových případů, kdy dlužník dluží zároveň více věřitelům, někdy se proto insolvenční řízení označuje jako hromadná exekuce. Insolvenční řízení má tedy za úkol vymáhat pohledávky všech věřitelů hromadně a ve správném poměru. Věřitelé si svou pohledávku ale musí přihlásit, což spousta z nich vůbec neví, nebo v lepším případě pouze neví, jak na to.

Jak vyplývá z ustanovení § 109 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona, přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení je v podstatě jediným způsobem, jak zajistit, že splacení naší pohledávky vůči dlužníkovi, který se dostal do takové situace, kdy není schopen splácet všechny své dluhy a bylo tak rozhodnuto o jeho úpadku, bude zabezpečeno.

Kde přihlášku do insolvence najdu a do kdy ji mám podat

Přihlášku pohledávky do insolvence můžete učinit pouze prostřednictvím standardizovaného formuláře, který má své určité náležitosti. Tyto náležitosti se stanoví pomocí prováděcího předpisu – tím je vyhláška Ministerstva spravedlnosti. Tento formulář je volně ke stažení na stránkách justice.cz, kde věřitelé najdou také insolvenční rejstřík.

Insolvenční rejstřík je pro každého veřejně přístupný, přičemž dlužníka zde můžete vyhledat podle jména a/nebo rodného čísla, pokud jde o fyzickou osobu. Právnické osoby, firmy, najdete podle názvu nebo identifikačního čísla.

Lhůta pro podání přihlášky do insolvenčního řízení

Lhůtu k přihlášení pohledávek do insolvence stanoví soud v rozhodnutí o úpadku společně s výzvou věřitelům, aby přihlásili své pohledávky. Věřitelé mohou pohledávky přihlašovat už v okamžiku zahájení insolvenčního řízení. Lhůta k přihlášení pohledávek činí 2 měsíce od rozhodnutí o úpadku. K přihláškám podaným po této lhůtě insolvenční soud už nepřihlíží a v řízení se neuspokojují. 

Přihlásit do insolvence můžete i pohledávky:

 • nesplatné nebo vázané na podmínku
 • uplatněné u soudu žalobou
 • vykonatelné
 • vymáhané výkonem rozhodnutí nebo exekucí

Jaké náležitosti přihláška do insolvence obsahuje

Přihláška se podává písemně a musí splňovat jak náležitosti podání stanovené v občanském soudním řádu (tj. § 42 odst. 4 a § 79 odst. 1 ), tak náležitosti dle insolvenčního zákona.

Hlavní náležitosti přihlášky do insolvence:

 • výše pohledávky
 • důvod vzniku pohledávky

Řádně vyplněná přihláška pohledávky do insolvence obsahuje:

 • označení insolvenčního soudu (vč. spisové značky, pod kterou je řízení vedeno)
 • označení dlužníka
 • označení věřitele
 • vysvětlení a popsání skutečností, které jsou důvodem vzniku pohledávky
 • povaha pohledávky
 • výše pohledávky
 • podpis

Stejně jako jiná podání soudu, i přihlášku pohledávky můžete doručit insolvenčnímu soudu osobně na podatelnu, poštou, elektronicky, faxem nebo do datové schránky. Přihláška podaná faxem nebo elektronicky musí být do 3 dnů doplněná předloženým originálem, případně písemným podáním shodného znění.

Na co si dát při podání přihlášky pozor

Podání přihlášky do insolvenčního řízení se může značně zkomplikovat, jestliže si nedáte pozor na pár věcí, které je potřeba při sepisování přihlášky a jejího následného podávání brát vpotaz.

Pohledávky v cizí měně

Pohledávka v cizí měně musí být vždy přepočítaná na českou měnu, a to podle kurzu devizového trhu vyhlášeného ČNB.

Nepeněžité pohledávky v insolvenci

Věřitel může přihlásit i pohledávku nepeněžitou, ale musí ji vždy vyčíslit v penězích. V tomto případě si však věřitel musí dát pozor, aby jeho pohledávka nebyla nadhodnocená. Ustanovení § 178 insolvenčního zákona totiž říká, že pokud skutečná výše přihlášené pohledávky činí méně než 50 % přihlášené částky, k přihlášené pohledávce se nepřihlíží ani v rozsahu, ve kterém byla doopravdy zjištěna. Ba co hůř, pokud to insolvenční správce navrhne, může být  věřiteli za takové nadhodnocení soudem uloženo, aby ve prospěch majetkové podstaty zaplatil částku, kterou mu soud určí (maximálně však do výše rozdílu přihlášené pohledávky a skutečné výše pohledávky).

Více nesplacených pohledávek

Jestliže přihlašujete více pohledávek, podáváte pouze jednu souhrnnou přihlášku, kterou na konci sečtete tak, aby bylo zřejmé, jakou celkovou částku v insolvenčním řízení vymáháte.

Přílohy k přihlášení pohledávky do insolvence

Podobně jako k žalobě musí k přihlášce pohledávky věřitel přiložit listinné důkazy, které prokazují existenci pohledávky vůči dlužníkovi. Seznam všech příloh věřitel uvede v přihlášce. Těmito přílohami tak budou především kopie smluv mezi věřitelem a dlužníkem. Pokud věřitel přihlašuje pohledávku již vykonatelnou, musí ji doložit veřejnou listinou. V praxi se bude nejčastěji jednat o rozhodnutí soudu či notářský zápis. Pokud bude věřitel zastoupený zmocněncem, nezbytnou přílohou bude i plná moc.

Přihlášení pohledávek do insolvenčního řízení – drahé chyby

Odpovědnost za správnost údajů v přihlášce pohledávky spočívá na věřiteli. Insolvenční soud, na návrh insolvenčního správce, může sankcionovat nadhodnocení skutečné výše přihlášené pohledávky uložením povinnosti zaplatit částku ve prospěch majetkové podstaty. Tato částka bude stanovena s ohledem na všechny okolnosti přihlášení a přezkoumání pohledávky.

V případě věřitelova práva na uspokojení přihlášené pohledávky ze zajištění se nepřihlíží, pokud byla přihlášena v odlišném pořadí než stanoveném, nebo pokud při přezkoumání vyjde najevo, že míra zajištění byla nadhodnocena o více než 100 %. I v takovém případě může insolvenční soud penalizovat věřitele uložením povinnosti zaplatit peněžní částku ve prospěch zajištěných věřitelů, kteří přihlásili pohledávku se zajištěním ke stejnému majetku. Výši této částky určí insolvenční soud s ohledem na všechny okolnosti vztahující se k uplatnění a přezkoumání práva na uspokojení ze zajištění, avšak v maximální výši, o kterou hodnota zajištění uvedená v přihlášce převýšila hodnotu zjištěného zajištění.

Závěr

Jak vyplývá z výše uvedeného textu, řádné přihlášení pohledávky v rámci insolvenčního řízení je doprovázeno spoustou důležitých a především zákonem daných kroků a opatření. Pokud nedodržíte všechny zákonné postupy, může být vaše pohledávka odmítnutá soudem nebo neuznaná správcem. Správně podaná přihláška je tak jeden z nezbytných kroků vedoucích k úspěšnému vymáhání pohledávek, proto je dobré svěřit ji do rukou odborníka, který se o vše postará.

Mgr. Martina Habrdová
FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s. r. o.

Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS je připravena poskytnout vám v oblasti vymáhání dluhů náležitou právní pomoc.