[lwp_divi_breadcrumbs home_text=“Domů“ font_icon=“5||divi||400″ link_color=“#C8AC48″ separator_color=“#C8AC48″ current_text_color=“#C8AC48″ _builder_version=“4.16″ _module_preset=“default“ module_font=“Poppins||||||||“ module_font_size=“16px“ custom_margin=“29px||-1px|||“ global_colors_info=“{}“ theme_builder_area=“et_body_layout“][/lwp_divi_breadcrumbs]

Předžalobní výzva – jak postupovat při vymáhání dluhů

Předžalobní výzva – jak postupovat při vymáhání dluhů

29. 02. 2024

Dluhy se mají platit, přesto určité procento dlužníků své závazky včas neuhradí a je zjevné, že tak ani v budoucnu nemají v úmyslu učinit. Poslední možností, jak se domoci svých peněz, je vyzvat dlužníka k zaplacení prostřednictvím předžalobní výzvy, a podat na takového dlužníka žalobu k soudu. Tuto může každý věřitel podat sám, ale většina se rozhodne předat tento požadavek advokátovi. Ačkoliv v soudním řízení není zastupování advokátem povinné, rozhodně jej doporučujeme, protože právní profesionál je zvyklý na úskalí procesních povinností žalobce a dokáže předžalobu a žalobu správně věcně sepsat i dodržet všechny formální požadavky podle občanského soudního řádu.

Proč je důležitá předžalobní výzva před samotnou žalobou

Chce-li jako věřitel uplatnit v soudním řízení kromě své pohledávky také náklady, které vám v souvislosti s podáním žaloby vzniknou, např. soudní poplatek, cestovní výlohy k soudu, náklady na poštovné, apod., musíte dlužníka nejprve vyzvat tzv. předžalobní výzvou, kde mu de facto dáte poslední možnost domluvit se na úhradě dluhu, aniž by nárok byl navýšen o náklady spojené se soudním a případným exekučním vymáháním nesplaceného závazku.

Pokud předžalobní výzvu svému dlužníkovi nezašlete, nebrání to soudu, aby na základě rozsudku uložil dlužníkovi povinnost uhradit vám dlužnou částku. Avšak může vás připravit o značný obnos na nepřiznaných nákladech řízení, což typicky zkazí celou radost z úspěchu ve vedeném soudním sporu.

Výhody předžalobní výzvy od advokáta

Konzultace vymáhání dluhů s advokátem a následné sestavení a odeslání předžalobní výzvy neplatiči má oproti řešení dluhů svépomocí řadu pozitiv:

 • Předžaloba odeslaná a podepsaná advokátem má pro dlužníka větší vážnost
 • Samotná předžalobní výzva může dlužníka přimět k zaplacení dluhu, aniž by bylo nutné postupovat k soudnímu řízení
 • Advokát je schopen objektivně předem posoudit pravděpodobnost vymožení dluhu, resp. úspěšné řízení u soudu pro věřitele
 • Advokát je profesionál se znalostmi a zkušenostmi v procesu žaloby, resp. vymáhání dluhů
 • Advokát sestavuje předžalobní výzvu věcně se všemi formálními požadavky dle občanského soudního řádu
 • Náklady advokáta v případě úspěšného soudního řízení hradí dlužník

Předžalobní výzva – náklady advokáta

Pokud se rozhodnete pro zastoupení advokátem, bude tomuto advokátovi za sepis a zaslání předžalobní výzvy náležet odměna dle advokátního tarifu. Zpravidla se bude jednat o odměnu za tzv. jeden půl-úkon. Výše této odměny se bude odvíjet od výše dluhu. Mějte ale na paměti, že díky řádně zaslané předžalobní výzvě vám soud přizná náhradu těchto nákladů.

Kdy řešit a zaslat předžalobní výzvu

Předžalobní výzvu můžete podat v okamžiku, kdy je dlužník v prodlení s uhrazením vaší pohledávky a vzniká tak dluh. Předžalobní výzva k zaplacení dlužné částky je dokument poslední instance, kdy vyzýváte dlužníka k zaplacení dluhu, jinak na něj budete podávat žalobu. Pokud je dlužník v prodlení, je vhodné pokusit se vyřešit nesrovnalosti mimosoudně dohodou a nenarušit tak dodavatelsko-odběratelské vztahy. V okamžiku, kdy předpokládáte neochotu dlužníka částku vůbec kdy zaplatit, je v tomto okamžiku vhodné obrátit se na advokáta.

Náležitosti předžalobní výzvy

Předžalobní výzva náležitosti nikde konkrétně vymezeny nemá, a tak byly požadavky na její obsah dotvářeny judikaturou soudů. Předžalobní výzva k zaplacení dluhu je také nazývána předžalobní upomínkou či advokátní výzvou, což není náhoda:

Advokátem sepsaná předžalobní výzva k úhradě, která je dlužníku doručena doporučeně a na hlavičkovém papíře advokátní kanceláře, totiž často působí na dlužníka jinak, než četné výzvy zaslané e-mailem, které rovnou „hází“ do spamu. Ve své praxi se často setkáváme s velmi ochotným dlužníkem, který ještě před lhůtou splatnosti uvedenou v advokátní výzvě uhradí veškeré své závazky, až se zdá, že to nemůže být tatáž nezdvořilá nebo nekontaktní osoba, s kterou doposud jednal náš klient.

„Františku, zaplať!“ … před soudem neobstojí

Jak již bylo uvedeno v předchozím odstavci, zákon uvádí pouze jednu podmínku, a to že předžalobní upomínka musí být zaslána na doručovací, nebo jemu poslední známou adresu dlužníka nejpozději 7 dní před podáním samotné žaloby. Přesto by však před soudem neobstálo vhození lístku, byť včasné, do schránky dlužníka, pokud by na něm byla pouze slova „Franto, zaplať!!!“. 

Soudy totiž ve svých rozhodnutích dovodily, že předžalobní výzva musí obsahovat minimálně označení dlužníka a věřitele, dále pak vyčíslení závazku včetně veškerých pokut či úroků, popis skutečnosti, ze které vyplyne, proč je výzva zaslánavýzvu k tomu, aby dlužník daný dluh v rozumné lhůtě uhradil. Nezbytnou součástí je také „pohrůžka“ dlužníkovi, kterou je mu sděleno, že v případě, že dobrovolně neuhradí svůj závazek, tak na něj může být podána žaloba a jeho dluh se tak může navýšit o další náklady spojené se soudním řízením – typicky soudní poplatek a náklady na právní zastoupení. 

Všechny tyto náležitosti pak advokát může doplnit o právní hodnocení sporu, přičemž náklady, které se sepisem předžalobní upomínky má, jsou nákladem řízení věřitele a dlužník, který ve sporu neuspěl, tak bude povinen tyto náklady vedení sporu věřiteli nahradit.

Bodové shrnutí náležitostí předžalobní výzvy

 • Označení dlužníka a věřitele
 • Dlužná částka + penále a úroky z prodlení
 • Proč neplatiče vyzýváme k zaplacení dluhu
 • Výzva k zaplacení dluhu (v rozumné lhůtě)
 • Pohrůžka, co bude následovat v případě nezaplacení dluhu
 • Zaslání předžalobní výzvy na doručovací adresu dlužníka nejpozději 7 dní před podáním žaloby

Doručování předžalobní výzvy

Jak už bylo výše zmíněno věřitel musí dlužníkovi zaslat předžalobní výzvu nejpozději 7 dní před podáním žaloby na adresu pro doručování, popřípadě na poslední známou adresu. Zákon nám dává na výběr z několika způsobů doručování. 

 • Zaprvé přichází v úvahu doručování za pomoci datové schránky, ale samozřejmě pouze v případě, že ji mají zřízenou obě strany (a zároveň je nutné mít aktivován příjem poštovních datových zpráv). 
 • Dále je možno zaslat předžalobní výzvu skrze poskytovatele poštovních služeb
 • Odborná literatura také připouští zaslání výzvy elektronicky s ověřeným podpisem

Ať už zvolíte jakýkoliv způsob doručení předžalobní výzvy, je nutné zajistit důkaz, kterým budete moci odeslání prokázat (např. podací lístek, dodejka, doručenka datové schránky). 

Nejste-li si jistí, na jakou adresu předžalobní výzvu zaslat, nemáte povinnost po adrese dlužníka složitě a extenzivně pátrat. Postačí, když vyjdete z listin a skutečností, které máte již k dispozici díky komunikaci s dlužníkem a listinám, popřípadě když nahlédnete do obchodního rejstříku. Doručeno může být také všude, kde je adresát zastižen, a to jakýmkoli způsobem – tedy mimo výše zmíněné způsoby např. i osobně. Je také možno zaslat předžalobní výzvu na více adres, pokud si nejste jisti. 

Důsledky nezaslání předžalobní výzvy

Zákon stanovuje, že náhradu nákladů soudního řízení může soud žalobci přiznat, pouze pokud dlužníka vyzval včas a řádně zaslanou předžalobní výzvou. Obecně lze tedy konstatovat, že jestliže předžalobní výzvu nezašlete, budete mít povinnost uhradit náklady, které vám v souvislosti s žalobou vzniknou např. soudní poplatek, cestovní výlohy k soudu, náklady na poštovné, apod. 

Ovšem existují situace, kdy vám soud může náhradu těchto nákladů zcela nebo z části přiznat, přestože předžalobní výzva nebyla zaslána. Musí zde ale existovat tzv. důvody hodné zvláštního zřetele. Mezi takové důvody mimo jiné patří situace, kdy má dlužník vůči věřiteli již několik pohledávek a nikdy dobrovolně nesplnil, dlužník nemá trvalou a adresu a nepřebírá poštu nebo dlužník o své povinnosti prokazatelně ví. 

Soud zpravidla nebude po důvodu nezaslání výzvy pátrat ze své vlastní iniciativy, nýbrž bude na vás, abyste tvrdil a dokázal, že vám přísluší náhrada nákladů. Z důvodu obezřetnosti je proto vždy lepší předžalobní výzvu zaslat, ať už s ohledem na to, že by vám soud nemusel přiznat náhradu nákladů, nebo na možnost mimosoudního vyřešení celé situace.

Předžalobní výzva k úhradě mzdy

Předžalobní výzva k úhradě mzdy se v zásadě nijak neliší od standardní předžalobní výzvy. Ještě než ale zaměstnavateli zašlete samotnou předžalobní výzvu, je dobré ho písemně vyzvat k uhrazení dlužné mzdy. Pokud budete tuto výzvu předávat osobně, nechte si od zaměstnavatele potvrdit převzetí podpisem, pokud budete výzvu zasílat poštou, pošlete ji doporučeně s dodejkou. V souvislosti s touto první výzvou si nechte potvrdit přehled mzdových nároků, abyste v případném soudním řízení mohli snadno prokázat přesnou výši vašich nároků. 

Pokud zaměstnavatel nebude na tuto první výzvu reagovat, přistupte k zaslání samotné předžalobní výzvy. Jak je již uvedeno výše, předžalobní výzva k úhradě mzdy bude muset obsahovat dostatečné označení vaší osoby (tedy jméno, příjmení, datum narození nebo rodné číslo a adresu bydliště) i vašeho zaměstnavatele (jméno, příjmení, IČO a sídlo v případě fyzické osoby, název, IČO a sídlo v případě právnické osoby). Dále bude nutno vypočítat a uvést přesnou výši dluhu včetně úroků z prodlení. Vysvětlete, že dluh vznikl na základě řádně uzavřené pracovní smlouvy, popřípadě DPP či DPČ.  Na závěr dejte zaměstnavateli rozumnou lhůtu pro zaplacení (alespoň 7 dní) a uveďte, že v případě nezaplacení dluhu, budete nuceni se obrátit na soud. Takto sepsanou výzvu stačí už jen řádně zaslat podle pokynů uvedených v jednom z předchozích článků. Opět je nutné opatřit si důkaz tohoto zaslání, např. dodejka, doručenka datové schránky. 

Závěr

Přestože se může zdát, že zákon klade na věřitele, který se jen snaží domoci svých práv, další byrokratickou překážku, má předžalobní výzva i svá nesporná pozitiva. Správně sepsaná předžaloba, může být impulsem, aby dlužník uhradil dluh předtím, než dojde k samotnému soudnímu sporu. Navíc je-li sepsána advokátem, bude se na jejím zaplacení dlužník po vyhraném sporu podílet v podobě úhrady nákladů řízení. Na rozdíl od jiných povinností tak může ušetřit věřiteli čas i peníze.


FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s. r. o.

Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS je připravena poskytnout vám v oblasti vymáhání dluhů náležitou právní pomoc.