Domů 5 Poradna 5 Předžalobní výzva – jak postupovat při vymáhání dluhů

Předžalobní výzva – jak postupovat při vymáhání dluhů

Předžalobní výzva – jak postupovat při vymáhání dluhů

20. 05. 2019

Dluhy se mají platit, přesto určité procento dlužníků své závazky včas neuhradí a je zjevné, že tak ani v budoucnu nemají v úmyslu učinit. Poslední možností, jak se domoci svých peněz, je vyzvat dlužníka k zaplacení prostřednictvím předžalobní výzvy, a podat na takového dlužníka žalobu k soudu. Tuto může každý věřitel podat sám, ale většina se rozhodne předat tento požadavek advokátovi. Ačkoliv v soudním řízení není zastupování advokátem povinné, rozhodně jej doporučujeme, protože právní profesionál je zvyklý na úskalí procesních povinností žalobce a dokáže předžalobu a žalobu správně věcně sepsat i dodržet všechny formální požadavky podle občanského soudního řádu.

Proč je důležitá předžalobní výzva před samotnou žalobou

Chce-li jako věřitel uplatnit v soudním řízení kromě své pohledávky také náklady, které vám v souvislosti s podáním žaloby vzniknou, např. soudní poplatek, cestovní výlohy k soudu, náklady na poštovné, apod., musíte dlužníka nejprve vyzvat tzv. předžalobní výzvou, kde mu de facto dáte poslední možnost domluvit se na úhradě dluhu, aniž by nárok byl navýšen o náklady spojené se soudním a případným exekučním vymáháním nesplaceného závazku. Pokud předžalobní výzvu svému dlužníkovi nezašlete, nebrání to soudu, aby na základě rozsudku uložil dlužníkovi povinnost uhradit vám dlužnou částku. Avšak může vás připravit o značný obnos na nepřiznaných nákladech řízení, což typicky zkazí celou radost z úspěchu ve vedeném soudním sporu.

Výhody předžalobní výzvy od advokáta

Konzultace vymáhání dluhů s advokátem a následné sestavení a odeslání předžalobní výzvy neplatiči má oproti řešení dluhů svépomocí řadu pozitiv:

 • Předžaloba odeslaná a podepsaná advokátem má pro dlužníka větší vážnost
 • Samotná předžalobní výzva může dlužníka přimět k zaplacení dluhu, aniž by bylo nutné postupovat k soudnímu řízení
 • Advokát je schopen objektivně předem posoudit pravděpodobnost vymožení dluhu, resp. úspěšné řízení u soudu pro věřitele
 • Advokát je profesionál se znalostmi a zkušenostmi v procesu žaloby, resp. vymáhání dluhů
 • Advokát sestavuje předžalobní výzvu věcně se všemi formálními požadavky dle občanského soudního řádu
 • Náklady advokáta v případě úspěšného soudního řízení hradí dlužník

Kdy řešit a zaslat předžalobní výzvu

Předžalobní výzvu můžete podat v okamžiku, kdy je dlužník v prodlení s uhrazením vaší pohledávky a vzniká tak dluh. Předžalobní výzva je dokument poslední instance, kdy vyzýváte dlužníka k zaplacení dluhu, jinak na něj budete podávat žalobu. Pokud je dlužník v prodlení, je vhodné pokusit se vyřešit nesrovnalosti mimosoudně dohodou a nenarušit tak dodavatelsko-odběratelské vztahy. V okamžiku, kdy předpokládáte neochotu dlužníka částku vůbec kdy zaplatit, je v tomto okamžiku vhodné obrátit se na advokáta.

Náležitosti předžalobní výzvy

Jak správně napsat takovou výzvu není v zákoně přesně uvedeno, a tak byly požadavky na její obsah dotvářeny judikaturou soudů. Předžalobní výzva je také nazývána předžalobní upomínkou či advokátní výzvou, což není náhoda:

Advokátem sepsaná předžalobní výzva, která je dlužníku doručena doporučeně a na hlavičkovém papíře advokátní kanceláře, totiž často působí na dlužníka jinak, než četné výzvy zaslané e-mailem, které rovnou „hází“ do spamu. Ve své praxi se často setkáváme s velmi ochotným dlužníkem, který ještě před lhůtou splatnosti uvedenou v advokátní výzvě uhradí veškeré své závazky, až se zdá, že to nemůže být tatáž nezdvořilá nebo nekontaktní osoba, s kterou doposud jednal náš klient.

„Františku, zaplať!“ … před soudem neobstojí

Jak již bylo uvedeno v předchozím odstavci, zákon uvádí pouze jednu podmínku, a to že předžalobní upomínka musí být zaslána na doručovací, nebo jemu poslední známou adresu dlužníka nejpozději 7 dní před podáním samotné žaloby. Přesto by však před sudem neobstálo vhození lístku, byť včasné, do schránky dlužníka, pokud by na něm byla pouze slova „Franto, zaplať!!!“. Soudy totiž ve svých rozhodnutích dovodily, že předžalobní výzva musí obsahovat minimálně označení dlužníka a věřitele, dále pak vyčíslení závazku včetně veškerých pokut či úroků, popis skutečnosti, ze které vyplyne, proč je výzva zaslána a výzvu k tomu, aby dlužník daný dluh v rozumné lhůtě uhradil. Nezbytnou součástí je také „pohrůžka“ dlužníkovi, kterou je mu sděleno, že v případě, že dobrovolně neuhradí svůj závazek, tak na něj může být podána žaloba a jeho dluh se tak může navýšit o další náklady spojené se soudním řízením – typicky soudní poplatek a náklady na právní zastoupení. Všechny tyto náležitosti pak advokát může doplnit o právní hodnocení sporu, přičemž náklady, které se sepisem předžalobní upomínky má, jsou nákladem řízení věřitele a dlužník, který ve sporu neuspěl, tak bude povinen tyto náklady vedení sporu věřiteli nahradit.

Bodové shrnutí náležitostí předžalobní výzvy

 • Označení dlužníka a věřitele
 • Dlužná částka + penále a úroky z prodlení
 • Proč neplatiče vyzýváme k zaplacení dluhu
 • Výzva k zaplacení dluhu (v rozumné lhůtě)
 • Pohrůžka, co bude následovat v případě nezaplacení dluhu
 • Zaslání předžalobní výzvy na doručovací adresu dlužníka nejpozději 7 dní před podáním žaloby

Závěr

Přestože se může zdát, že zákon klade na věřitele, který se jen snaží domoci svých práv, další byrokratickou překážku, má předžalobní výzva i svá nesporná pozitiva. Správně sepsaná předžaloba, může být impulsem, aby dlužník uhradil dluh předtím, než dojde k samotnému soudnímu sporu. Navíc je-li sepsána advokátem, bude se na jejím zaplacení dlužník po vyhraném sporu podílet v podobě úhrady nákladů řízení. Na rozdíl od jiných povinností tak může ušetřit věřiteli čas i peníze.

Mgr. Martin Král a Mgr. Monika Pospíšilová
FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s. r. o.

Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS je připravena poskytnout vám v oblasti vymáhání dluhů náležitou právní pomoc.