Soudní vymáhání pohledávek

90% případů vymáhání řešíme soudní cestou

Mimosoudní vymáhání není vždy účinné i díky zvýšené informovanosti dlužníků. K soudnímu vymáhání pohledávek tedy přistupujeme v případech, kdy dlužník na výzvy k úhradě pohledávky nereaguje. Neuhradí-li dlužník svůj dluh ani po výzvách advokáta nebo nedodrží-li splátkový kalendář, podáme návrh na vydání platebního rozkazu k soudu popřípadě žalobu k rozhodčímu soudu.

Jak vymáhání probíhá?
  • Žaloba na zaplacení se podává k obecnému soudu dle místa bydliště dlužníka (sídla společnosti) nebo, umožňuje-li to dohoda mezi klientem a dlužníkem, k rozhodčímu soudu. Přednostně využíváme elektronického platebního rozkazu, čímž získáme pravomocné rozhodnutí soudu rychleji a také s menšími náklady.
  • Poté, co soud vydá platební rozkaz nebo rozsudek a tento nabyde právní moci, podáme automaticky exekuční návrh.
  • Samotné soudní řízení probíhá zejména na základě listin. Je-li ve věci nařizováno jednání, vaše účast není potřebná. Vzhledem k legislativním změnám v roce 2019 doporučujeme zahájit vymáhání co nejdříve.
Jaké jsou náklady na soudní vymáhání?

V případě vymožení pohledávky obdržíte 100 % jistiny žalované pohledávky. Naše odměna je hrazena prostřednictvím náhrady nákladů právního zastoupení, které vám budou přiznány nad rámec žalované pohledávky a hradí je tedy dlužník.

Záloha na vymáhání je účtována dle individuální domluvy, její výše závisí na kvalitě, úplnosti a bezvadnosti dodaných podkladů. Používáme moderní elektronická podání, u kterých v případě soudních sporů hradíte nižší soudní poplatek. Náhrada za uhrazený soudní poplatek je vám následně přiznána soudem a hradí ji opět dlužník.

Jaké jsou výhody soudního vymáhání?

Výhodou soudního vymáhání je institucionálnost soudů jako státních orgánů a standardizovanost řízení před nimi. Soudy dávají záruku legálnosti vymáhání pohledávky a získání exekučního titulu (platebního rozkazu nebo rozsudku) jako jeho výsledku. Na druhou stranu je to právě tato okolnost, která často způsobuje přílišnou formálnost řízení. I z tohoto důvodu lze doporučit institut rozhodčího řízení, který tato negativa potlačuje.

Informace k platebním rozkazům

Platební rozkaz

Platební rozkaz funguje jako zkrácené řízení. Splní-li žalobce všechny náležitosti, může soud vydat platební rozkaz, ve kterém žalovanému uloží, aby do 15 dnů od jeho doručení zaplatil žalobci uplatněnou pohledávku a náklady řízení, nebo aby v téže lhůtě podal odpor u soudu, který jej vydal. Elektronický platební rozkaz, proti němuž nebyl podán odpor, má účinky pravomocného rozsudku (lze podat exekuční návrh). Podá-li i jen jeden ze žalovaných včas odpor, ruší se tím platební rozkaz v plném rozsahu a soud nařídí jednání.
Elektronický platební rozkaz

Naše advokátní kancelář využívá přednostně tuto formu vymáhání pohledávek. Elektronický platební rozkaz je shodný s klasickým platebním rozkazem, ale žalovaná částka nesmí přesahovat 1 000 000 Kč. Návrh na jeho vydání je nutné podat na elektronickém formuláři se zaručeným elektronickým podpisem. Soudní poplatek u elektronického platebního rozkazu je nižší než u standardního platebního rozkazu. Užití elektronického platebního rozkazu je vhodné zejména u nesporných peněžitých pohledávek. Řízení o vydání elektronického platebního rozkazu je zpravidla rychlejší a levnější než běžné řízení.

Pokud byl platební rozkaz doručen a dlužníkem nebyl ve lhůtě podán odpor, platební rozkaz získá účinky pravomocného rozsudku a je možné nařídit exekuci. Na základě pravomocných rozhodnutí a jiných exekučních titulů Vás budeme zastupovat v exekučním řízení.
Evropský platební rozkaz

Evropský platební rozkaz má zajistit, aby žalobce získal exekuční titul, který je automaticky vykonatelný i v jiném státě Evropské unie, než kde došlo k jeho vydání. Evropský platební rozkaz je společný pro všechny členské státy Evropské unie.

Kromě zvýšení rychlosti a efektivnosti vymáhání splatných pohledávek zaručuje, že soudní poplatky nebudou vyšší než ty, které byste jinak vynaložili za běžné občanské soudní řízení. Podmínkou pro vydání evropského platebního rozkazu jeho přeshraniční charakter. V době podání návrhu na vydání evropského platebního rozkazu musí tedy mít alespoň jedna ze stran bydliště, místo obvyklého pobytu či sídlo v jiném členském státě, než ve kterém byl návrh podán.

Soud vydá evropský platební rozkaz nejpozději do 30 dnů od podání bezvadného návrhu.

Pokud máte zájem o podání evropského platebního rozkazu na vašeho dlužníka, stačí, pokud nám zašlete (e-mailem či poštou) kopie dokladů osvědčujících vaši pohledávku. Pokud budou doklady právně dostatečné pro podání evropského platebního rozkazu, obratem vám zašleme smlouvu a další podklady nutné k podání evropského platebního rozkazu. Podání již provedeme za vás.
Směnečný platební rozkaz

Podmínkou pro podání směnečného platebního rozkazu je existence originálu směnky. Na návrh žalobce soud vydá směnečný platební rozkaz, který doručí žalovanému s tím, že žalovaný má krátkou lhůtu, aby zaplatil požadovanou částku a náklady řízení, či aby ve stejné lhůtě podal námitky. Pokud žalovaný námitky nepodá, má směnečný platební rozkaz účinky pravomocného rozsudku. Vymáhání směnečných pohledávek patří k nejúspěšnějším a to z důvodu, že není potřeba prokazovat tzv. kauzu ani předání peněz jako v případě půjčky či zápůjčky.
Vaši pohledávku zdarma posoudíme a do 24 hodin se vám ozveme a domluvíme se na dalším postupu.

Zaslat nezávaznou poptávku

Kontaktní údaje

Zpráva

Příloha

Přiložte prosím vyfocené nebo naskenované dokumenty týkající se vašeho případu.

Odesláním formuláře berete na vědomí zásady ochrany osobních údajů

Vaši pohledávku zdarma posoudíme.

Nechte se zastupovat advokátní kanceláří

Díky službám naší advokátní kanceláře FABIAN & PARTNERS se zbavíte všech starostí s nezaplacenými pohledávkami. Samotné převzetí advokátem má na dlužníky silný psychologický vliv a snaží se pak svůj dluh splatit sami. U těch zbývajících máte jistotu, že provedeme nezbytná soudní řízení s odbornou péčí.

Proč si vybrat FABIAN & PARTNERS?
  • Vše vyřešíte online z klidu domova.
  • Máme vysokou úspěšnost vymáhání pohledávek (81 %).
  • Pohledávky vymáháme v rámci celé ČR.
  • S dlužníkem jednáme vždy korektně, ale zároveň rázně.

Reference

“Jsme rádi, že jsme s plnou důvěrou mohli předat řešení našich pohledávek. Oceňujeme především objektivní zhodnocení situace zkušenými advokáty, rychlost v postupu, vstřícnou komunikaci a velmi výhodné podmínky pro nás jako věřitele.”
Petr Halík
PROFICIO Marketing
"Nejdřív jsem se pohledávku snažil vymáhat sám, neustálým upomínáním. Moje trpělivost však není nekonečná, proto jsem se obrátil na pohledavkyonline.cz. Teď je mi jasné, že sám bych nikdy neuspěl. Upomenutí dlužníka kanceláří je daleko větší páka. Mockrát děkuji za rychlé vyřízení problému a profesionální přístup."
Martin Doležel
CLUB CAFE s.r.o.