[lwp_divi_breadcrumbs home_text=“Domů“ font_icon=“5||divi||400″ link_color=“#C8AC48″ separator_color=“#C8AC48″ current_text_color=“#C8AC48″ _builder_version=“4.16″ _module_preset=“default“ module_font=“Poppins||||||||“ module_font_size=“16px“ custom_margin=“29px||-1px|||“ global_colors_info=“{}“][/lwp_divi_breadcrumbs]

Soudní vymáhání pohledávek

90 % případů vymáhání řešíme soudní cestou

  Mimosoudní vymáhání není vždy účinné i díky zvýšené informovanosti dlužníků. K soudnímu vymáhání pohledávek tedy přistupujeme v případech, kdy dlužník na výzvy k úhradě pohledávky nereaguje. Neuhradí-li dlužník svůj dluh ani po výzvách advokáta nebo nedodrží-li splátkový kalendář, podáme návrh na vydání platebního rozkazu k soudu, popřípadě žalobu k rozhodčímu soudu.

  N

  Jak vymáhání probíhá?

  • Žaloba na zaplacení se podává k obecnému soudu dle místa bydliště dlužníka (sídla společnosti) nebo, umožňuje-li to dohoda mezi klientem a dlužníkem, k rozhodčímu soudu. Přednostně využíváme elektronického platebního rozkazu, čímž získáme pravomocné rozhodnutí soudu rychleji a také s menšími náklady.
  • Poté, co soud vydá platební rozkaz nebo rozsudek a tento nabyde právní moci, podáme automaticky exekuční návrh.
  • Samotné soudní řízení probíhá zejména v písemné formě na základě listin. Je-li ve věci nařizováno jednání, vaše účast obvykle není potřebná
  N

  Jaké jsou náklady na mimosoudní vymáhání?

  V případě vymožení pohledávky obdržíte 100 % jistiny žalované pohledávky. Naše odměna je hrazena prostřednictvím náhrady nákladů právního zastoupení, které vám budou přiznány nad rámec žalované pohledávky a hradí ji tedy dlužník.

  Záloha na vymáhání je účtována dle individuální domluvy, její výše závisí na kvalitě, úplnosti a bezvadnosti dodaných podkladů k vymáhané pohledávce. Používáme moderní elektronická podání, u kterých v případě soudních sporů hradíte nižší soudní poplatek. Náhrada za uhrazený soudní poplatek je vám následně přiznána soudem a hradí ji opět dlužník.

  N

  Jaké jsou výhody soudního vymáhání?

  Výhodou soudního vymáhání je institucionálnost soudů jako státních orgánů a standardizovanost řízení před nimi. Soudy dávají záruku legálnosti vymáhání pohledávky a získání exekučního titulu (platebního rozkazu nebo rozsudku) jako jeho výsledku, na jehož základě je následně možno pohledávku vymáhat v exekučním řízení.

  Jak to funguje?

   Posouzení případu

   Na základě zaslaných podkladů vám zdarma a upřímně zhodnotíme, jestli je pohledávka vymahatelná. Řekneme vám, jaká jsou případná rizika a nabídneme vhodný postup řešení.

   Negativní nárok

   Je možné, že uplatnění nároku u soudu by bylo příliš rizikové – pohledávka je promlčená, nemáme dostatek podkladů apod. V takovém případě se pokusíme o mimosoudní vymožení.

   Mimosoudní vymáhání

   S dlužníkem můžeme například sjednat splátkový kalendář.

   Zaplacení soudního poplatku

   Po podání návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu (EPR) je nutné uhradit poplatek ve výši 4 % ze žalované částky. Poplatek je součástí náhrady nákladů řízení, které hradí žalovaný (dlužník), pokud se vám podaří v soudním řízení uspět.

   Elektronický platební rozkaz

   Soud vydá elektronický platební rozkaz (EPR), který je dlužníkovi doručován do vlastních rukou. Pokud je doručení úspěšné a dlužník proti EPR nepodá odpor, EPR nabude právní moci.

   Nařízení jednání

   U komplikovanějších případů je nařízeno soudní jednání. Dochází k tomu v situacích, kdy soud nemůže rozhodnout pouze na základě předložených podkladů obou stran.
   Posouzení případu Mimosoudní vymáhání Mimosoudní vymáhání Úhrada dluhu Pozitivní nárok Negativní nárok Úhrada dluhu Žaloba Zaplacení soudního poplatku Elektronický platební rozkaz Nařízení jednání Rozsudek Exekuce Uznání dluhu

   Posouzení případu

   Na základě zaslaných podkladů zdarma a upřímně zhodnotíme, jestli je pohledávka vymahatelná. Řekneme vám, jaká jsou případná rizika a nabídneme vhodný postup řešení.

   Negativní nárok

   Je možné, že uplatnění nároku u soudu by bylo příliš rizikové – pohledávka je promlčená, nemáme dostatek podkladů apod. V takovém případě se pokusíme o mimosoudní vymožení.

   Mimosoudní vymáhání (negativní nárok)

   S dlužníkem můžeme například sjednat splátkový kalendář.

   Pozitivní nárok

   Pokud máme k uplatnění nároku dostatek podkladů a pohledávka je vymahatelná, sdělíme vám podmínky soudního vymáhání.

   Mimosoudní vymáhání (pozitivní nárok)

   I v případě pozitivního nároku se nejprve pokusíme o mimosoudní řešení. Pokud dlužník komunikuje a má prokazatelnou snahu dluh uhradit, je to vhodnější cesta. Můžeme například s dlužníkem sjednat splátkový kalendář.

   Žaloba (návrh na vydání EPR)

   Pokud dlužník nekomunikuje nebo přestane postupovat podle splátkového kalendáře, přistoupíme k podání návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu (EPR).

   Zaplacení soudního poplatku

   Po podání návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu (EPR) je nutné uhradit poplatek ve výši 4 % z žalované částky. Poplatek je součástí náhrady nákladů řízení, které hradí žalovaný (dlužník), pokud se vám podaří v soudním řízení uspět.

   Elektronický platební rozkaz

   Soud vydá elektronický platební rozkaz (EPR), který je dlužníkovi doručován do vlastních rukou. Pokud je doručení platebního rozkazu úspěšné a dlužník proti platebnímu rozkazu nepodá odpor, platební rozkaz nabyde právní moci a je tedy způsobilý pro nařízení exekuce. 

    

   Nařízení jednání

   U komplikovanějších případů je nařízeno soudní jednání. Dochází k tomu v situacích, kdy soud nemůže rozhodnout pouze na základě předložených podkladů obou stran.

   Vydání rozsudku

   V případě úspěchu soud vydá rozsudek, kterým žalovaného zaváže k úhradě vymáháné částky.

   Exekuce

   Pokud dlužník ani na základě pravomocného rozhodnutí soudu dobrovolně neuhradí dluh, lze přistoupit k exekučnímu vymáhání.

   Pozitivní nárok

   Pokud máme k uplatnění nároku dostatek podkladů a pohledávka je vymahatelná, sdělíme vám podmínky soudního vymáhání.

   Mimosoudní vymáhání

   I v případě pozitivního nároku se nejprve pokusíme o mimosoudní řešení. Pokud dlužník komunikuje a má prokazatelnou snahu dluh uhradit, je to vhodnější cesta. Můžeme například s dlužníkem sjednat splátkový kalendář.

   Žaloba (návrh na vydání EPR)

   Pokud dlužník nekomunikuje nebo přestane postupovat podle splátkového kalendáře, přistoupíme k podání návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu (EPR).

   Vydání rozsudku

   V případě úspěchu soud vydá rozsudek, kterým žalovaného zaváže k úhradě vymáhané částky.

   Exekuce

   Pokud dlužník ani na základě pravomocného rozhodnutí soudu dobrovolně neuhradí dluh, lze přistoupit k exekučnímu vymáhání.

   Informace k platebním rozkazům

   Platební rozkaz

   Platební rozkaz funguje jako zkrácené řízení. Splní-li žalobce všechny náležitosti, může soud vydat platební rozkaz, ve kterém žalovanému uloží, aby do 15 dnů od jeho doručení zaplatil žalobci uplatněnou pohledávku a náklady řízení, nebo aby v téže lhůtě podal odpor u soudu, který jej vydal. Platební rozkaz, proti němuž nebyl podán odpor, má účinky pravomocného rozsudku (lze podat exekuční návrh a zahájit vymáhání v exekuci). Podá-li i jen jeden ze žalovaných včas odpor, ruší se tím platební rozkaz v plném rozsahu a soud nařídí jednání.

   Elektronický platební rozkaz

   Naše advokátní kancelář využívá přednostně tuto formu vymáhání pohledávek. Elektronický platební rozkaz je shodný s klasickým platebním rozkazem, ale žalovaná částka nesmí přesahovat 1.000.000 Kč. Návrh na jeho vydání je nutné podat na elektronickém formuláři se zaručeným elektronickým podpisem. Soudní poplatek u elektronického platebního rozkazu je nižší než u standardního platebního rozkazu. Užití elektronického platebního rozkazu je vhodné zejména u nesporných peněžitých pohledávek. Řízení o vydání elektronického platebního rozkazu je zpravidla rychlejší a levnější než běžné řízení.

   Pokud byl platební rozkaz doručen a dlužníkem nebyl ve lhůtě podán odpor, platební rozkaz získá účinky pravomocného rozsudku a je možné nařídit exekuci. Na základě pravomocných rozhodnutí a jiných exekučních titulů vás budeme zastupovat v exekučním řízení.

   Evropský platební rozkaz

   Evropský platební rozkaz má zajistit, aby žalobce získal exekuční titul, který je automaticky vykonatelný i v jiném státě Evropské unie, než kde došlo k jeho vydání. Evropský platební rozkaz je společný pro všechny členské státy Evropské unie.

   Kromě zvýšení rychlosti a efektivnosti vymáhání splatných pohledávek zaručuje, že soudní poplatky nebudou vyšší než ty, které byste jinak vynaložili za běžné občanské soudní řízení. Podmínkou pro vydání evropského platebního rozkazu jeho přeshraniční charakter. V době podání návrhu na vydání evropského platebního rozkazu musí tedy mít alespoň jedna ze stran bydliště, místo obvyklého pobytu či sídlo v jiném členském státě, než ve kterém byl návrh podán.

   Soud vydá evropský platební rozkaz nejpozději do 30 dnů od podání bezvadného návrhu.

   Pokud máte zájem o podání evropského platebního rozkazu na vašeho dlužníka, stačí, pokud nám zašlete (e-mailem či poštou) kopie dokladů osvědčujících vaši pohledávku. Pokud budou doklady právně dostatečné pro podání evropského platebního rozkazu, obratem vám zašleme plnou moc k podpisu a další podklady nutné k podání evropského platebního rozkazu. Podání již provedeme za vás.

   Směnečný platební rozkaz

   Podmínkou pro podání směnečného platebního rozkazu je existence originálu směnky, která splňuje veškeré zákonné záležitosti a je tak soudně vymahatelná. Na návrh žalobce soud vydá směnečný platební rozkaz, který doručí žalovanému s tím, že žalovaný má krátkou lhůtu, aby zaplatil požadovanou částku a náklady řízení, či aby ve stejné lhůtě podal námitky. Pokud žalovaný námitky nepodá, má směnečný platební rozkaz účinky pravomocného rozsudku. Vymáhání směnečných pohledávek patří k nejúspěšnějším, a to z důvodu, že není potřeba prokazovat tzv. kauzu ani předání peněz jako v případě půjčky či zápůjčky.

   Zaslat nezávaznou poptávku

    Kontaktní údaje

    Zpráva

    Příloha

    Přiložte prosím vyfocené nebo naskenované dokumenty týkající se vašeho případu

    Nahrávejte přílohy o maximální celkové velikosti 15 MB

    Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů poskytnutých ve formuláři.

    Nechte se zastupovat advokátem

     Díky službám naší advokátní kanceláře FABIAN & PARTNERS se zbavíte všech starostí s nezaplacenými pohledávkami. Samotné převzetí vymáhání pohledávky advokátem má na dlužníky silný psychologický vliv a snaží se pak svůj dluh splatit sami. U těch zbývajících máte jistotu, že provedeme nezbytné kroky směřující k vymožení dlužné částky, a to vše s odbornou péčí.

     Proč si vybrat FABIAN & PARTNERS?

     • Vše vyřešíte online z klidu domova.
     • Máme vysokou úspěšnost vymáhání pohledávek (81 %).
     • Pohledávky vymáháme v rámci celé ČR.
     • S dlužníkem jednáme vždy korektně, ale zároveň rázně.

     Reference

      “Jsme rádi, že jsme s plnou důvěrou mohli předat řešení našich pohledávek. Oceňujeme především objektivní zhodnocení situace zkušenými advokáty, rychlost v postupu, vstřícnou komunikaci a velmi výhodné podmínky pro nás jako věřitele.”

      Petr Halík

      PROFICIO Marketing

      "Nejdřív jsem se pohledávku snažil vymáhat sám, neustálým upomínáním. Moje trpělivost však není nekonečná, proto jsem se obrátil na pohledavkyonline.cz. Teď je mi jasné, že sám bych nikdy neuspěl. Upomenutí dlužníka kanceláří je daleko větší páka. Mockrát děkuji za rychlé vyřízení problému a profesionální přístup."

      Martin Doležel

      CLUB CAFE s.r.o.