[lwp_divi_breadcrumbs home_text=“Domů“ font_icon=“5||divi||400″ link_color=“#C8AC48″ separator_color=“#C8AC48″ current_text_color=“#C8AC48″ _builder_version=“4.16″ _module_preset=“default“ module_font=“Poppins||||||||“ module_font_size=“16px“ custom_margin=“29px||-1px|||“ global_colors_info=“{}“ theme_builder_area=“et_body_layout“][/lwp_divi_breadcrumbs]

Jak podat žalobu na dlužníka a zvýšit své šance na úspěch

Jak podat žalobu na dlužníka a zvýšit své šance na úspěch

13. 03. 2024

V praxi se často stává, že vám odběratelé či kupující nezaplatí za poskytnuté služby nebo dodané zboží. Snaha o smírné vyřešení takového problému pak končí ve chvíli, kdy dlužník nezvedá telefon a zcela s vámi přeruší jakoukoliv komunikaci. V takových případech často nezbývá nic jiného než svá práva bránit způsoby, které právní řád České republiky nabízí – podat žalobu na dlužníka k soudu.

Smírné vyřešení sporů bez soudu – mimosoudní vyrovnání

Na samotném začátku doporučujeme kontaktovat dlužníka s písemnou výzvou k dobrovolné úhradě dluhu.  Velice často se stává, že dlužník začne postupně splácet alespoň část svého dluhu, a tím se tak obě strany sporu vyhnou soudnímu řízení a všem spojeným nepříjemnostem. Mimosoudní vymáhání pohledávek může realizovat věřitel sám, nebo za pomoci advokáta.

Proč je dobré posílat předžalobní výzvu písemně?

Písemná předžalobní výzva od advokáta často přiměje dlužníka k dobrovolnému zaplacení celého dluhu a celá záležitost proběhne tzv. mimosoudně.

Postup při podání žaloby k soudu

 • Při podávání žaloby na soud bychom měli respektovat následující pravidla:
 • Žalobu na dlužníka podáváme na platnou, doložitelnou a nepromlčenou pohledávku
 • Žalobu na zaplacení podáváme k soudu, kde má bydliště žalovaný (dlužník)
 • Soud v prvním stupni je zpravidla okresní (dle bydliště dlužníka), v různých případech pak soudy krajské – viz uvedené příklady
 • Dodržení podstatných náležitostí žaloby:
 • Označení soudu, dlužníka a žalobce
 • Popis, čeho se žalobce domáhá
 • Uhrazení soudního poplatku

Žaloba pro neplacení dluhu – důkazy

Uvedené skutečnosti je vhodné podložit důkazy, které tvoří přílohu žaloby pro neplacení dluhu. Přímo v žalobě pro neplacení dluhu by pak měl být uveden jejich seznam a stručná specifikace.

Nejste si jisti, jak a kam podat žalobu? Obraťte se na advokáta.

Kdy a jak podat žalobu na dlužníka u soudu

Pokud dlužník na písemnou výzvu nereaguje, a dluh ve stanovené lhůtě neuhradí, nezbývá nic jiného, než podat žalobu k soudu. Při soudním vymáhání pohledávky je nezbytné vybrat příslušný soud, ke kterému žalobu podáte.

Základními pojmy u výběru správného soudu jsou věcná a místní příslušnost. Žaloba totiž musí být podána k místně a věcně příslušnému soudu. Místně příslušným soudem je soud, v jehož obvodu má bydliště žalovaný. Věcně příslušným soudem je pak soud, který je dle zákona oprávněn rozhodovat o dané věci v prvním stupni. Prvním stupněm se rozumí první soudní řízení v předmětném sporu. Dle zákona platí, že obecně rozhodují v prvním stupni soudy okresní. Zákon však vyjmenovává celou řadu případů, ve kterých v prvním stupni rozhodují soudy krajské. Za jeden z významných případů považujeme soudní spory ve věcech cenných papírů, nejčastěji směnek. Pro přehlednost si dovolujeme nastínit názorný příklad pro místní a věcnou příslušnost.

Kdy podáváme žalobu k okresnímu soudu – příklad č. 1

Vůči dlužníkovi z Hodonína máte pohledávku vyplývající z neuhrazené faktury za dodané zboží dle uzavřené kupní smlouvy. V případě peněžitých plnění z kupních smluv neplatí speciální pravidla pro věcnou příslušnost, a tak budeme podávat žalobu k okresnímu soudu v Hodoníně – tedy soudu, v jehož obvodu má dlužník bydliště.

Kdy podáváme žalobu ke krajskému soudu – příklad č. 2

Vůči dlužníkovi z Hodonína máte pohledávku vyplývající ze směnky, za kterou se Vám dlužník zavázal uhradit směnečnou sumu, kterou však neuhradil. Pro spory ohledně cenných papírů (směnek) jsou věcně příslušné krajské soudy. Žalobu tak budeme podávat ke krajskému soudu v Brně (do jehož obvodu spadá okresní soud v Hodoníně).

Obsah žaloby na zaplacení

Pro úspěšné uplatnění žaloby u místně a věcně příslušného soudu je dále nezbytné, aby žaloba obsahovala určité povinné náležitosti dle zákona. Žaloba musí obsahovat zejména:

 • označení správného soudu
 • kdo žalobu na zaplacení podává (žalobce – věřitel)
 • proti komu je žaloba směřována (žalovaný – dlužník)
 • vylíčení, čeho se žalobce po žalovaném domáhá a návrh, jak má soud rozhodnout (petit žaloby)

Soudní poplatek za podání žaloby na zaplacení

Jestliže máte zájem na tom, aby se soud žalobou zabýval, je taktéž nezbytné uhradit soudní poplatek. Ten představuje formální podmínku řízení, a v případě jeho neuhrazení je soudní řízení soudem neprodleně zastaveno. Výše soudního poplatku je dána procentuálně, a pohybuje se okolo 4 až 5 procent z částky, kterou po dlužníkovi v soudním řízení požadujete. Pokud se žalobou uspějete, započítává se uhrazený soudní poplatek do nákladů řízení, které hradí žalovaný dlužník.

Doba podání žaloby a riziko promlčení

S vymáháním pohledávky, mimosoudní dohodou, případnou předžalobou (potažmo žalobou) neotálejte. Pokud žalobu nepodáte včas, můžete být vaše pohledávka promlčena. Standardní doba promlčení jsou 3 roky. Pokud tak uplatníte žalobu na promlčenou pohledávku, přičemž protistrana vznese námitku promlčení, soud řízení zastaví, a vy tak nebudete se svým žalobním návrhem úspěšní.

Žaloba musí být sepsána opravdu pečlivě a kvalitně. Jestliže si nejste jisti, jak a kde podat úspěšnou žalobu, obraťte se na advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS, která vám poskytne odborné právní služby při přípravě a podání žaloby.

Mgr. Sára Brabencová
FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s. r. o.

Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS je připravena poskytnout vám v oblasti vymáhání dluhů náležitou právní pomoc.