[lwp_divi_breadcrumbs home_text=“Domů“ font_icon=“5||divi||400″ link_color=“#C8AC48″ separator_color=“#C8AC48″ current_text_color=“#C8AC48″ _builder_version=“4.16″ _module_preset=“default“ module_font=“Poppins||||||||“ module_font_size=“16px“ custom_margin=“29px||-1px|||“ global_colors_info=“{}“ theme_builder_area=“et_body_layout“][/lwp_divi_breadcrumbs]

Náležitosti směnky vlastní s upozorněním na časté chyby při jejím vyplňování

Náležitosti směnky vlastní s upozorněním na časté chyby při jejím vyplňování

01. 01. 2023

Směnka vlastní představuje abstraktní cenný papír, který (ve většině případů) nepotřebuje ke svému vzniku právní důvod. Právem je směnka upravena v zákoně směnečném a šekovém, č. 191/1950 Sb. Vyplňování a sepis směnek je však vysoce formalistický a v mnohém se oproti jinému právnímu jednání liší, především v důvodech jejich neplatnosti. Uvedené případy nepokrývají veškeré situace a nepředstavují vyčerpávající informace o této problematice.

Směnka vlastní – náležitosti

Náležitosti směnky vlastní jsou uvedeny v části druhé, § 75 zákonu směnečného a šekového. Ten mezi požadavky na platnou směnku uvádí, že tato směnka obsahuje:

  • označení, že jde o směnku, pojaté do vlastního textu listiny a vyjádřené v jazyku, ve kterém je tato listina sepsána;
  • bezpodmínečný slib zaplatit určitou peněžitou sumu;
  • údaj splatnosti;
  • údaj místa, kde má být placeno;
  • jméno toho, komu nebo na jehož řad má být placeno;
  • datum a místo vystavení směnky;
  • a podpis výstavce.

V následujících odstavcích bude pojednáno detailněji o jednotlivých náležitostech směnky, a to včetně uvedení příkladů ujednání, která by mohla vést k neplatnosti směnky.

Označení směnky

První náležitostí směnky je, že směnka musí obsahovat označení, že jde o směnku. Toto označení musí být pojaté do vlastního textu listiny a vyjádřené v jazyku, ve kterém je tato listina sepsána. Pouhý nadpis listiny „směnka“, který by stál samostatně by způsobil, že se nebude jednat o směnku. Ideální je tedy do směnky uvést např. „Za tuto směnku zaplatím…“.

Slib zaplatit

Druhou náležitostí směnky je slib zaplatit určitou peněžitou sumu, který musí být bezpodmínečný. To znamená, že ve směnce nesmí být např. uvedeno, že za směnku dlužník zaplatí po dodání zboží, po provedení díla atd. Ideální, jednoduchý slib zaplatit tuto sumu tak zní „zaplatím“. K peněžité sumě lze dále uvést, že pokud by se částka lišila v označení slovy a v označení čísly, pak platí vždy suma vyjádřená slovy.

Údaj splatnosti na směnce

Další náležitostí směnky je údaj splatnosti, který musí být stanoven na přesný den. Paradoxně přesnější vyjádření údaje splatnosti způsobuje neplatnost směnky. Pokud je tedy na směnce uvedena přesná hodina a den („dne 1. 1. 2023, v 8:00 hod“), kdy má dlužník zaplatit, činí toto ustanovení směnku neplatnou. Neplatnost způsobí rovněž uvedení splatnosti „do 1. 1. 2023“ či „nejpozději dne 1. 1. 2023“. Takto označená splatnost by totiž mohla znamenat, že směnka může být splacena kdykoliv do tohoto dne, což není přípustné a směnka by byla kvůli této formulaci neplatná. Rovněž je nutné vždy uvést rok, ve kterém má splatnost nastat. Bezvadné označení datumu splatnosti tak představuje pouhé uvedení datumu – např. „1. 1. 2023“. Jakékoliv další rozvádění data splatnosti tak nelze doporučit. Pro úplnost lze uvést, že pokud ve směnce nebude uvedeno datum splatnosti vůbec, pak tato absence nezpůsobuje její neplatnost, avšak bude se jednat o směnkou splatnou tzv. na viděnou (též vistasměnka).

Údaj místa, kde má být placeno

Údaj místa, kde má být placeno představuje čtvrtou náležitost směnky. Pro dostatečné určení místa, kde má být směnka splacena postačí uvedení obce, které však musí být uvedeno vždy. Pokud by tak bylo uvedeno, že místo placení zní „Dlouhá 10“, bude směnka neplatná, jelikož těchto ulic existuje vícero v různých městech či obcích. Uvedení místa placení „v sídle věřitele“ je rovněž neplatné, jelikož se sídlo může v čase změnit a nezůstává tak neměnné. V případě, že zcela chybí údaj místa splatnosti, uvádí zákon směnečný a šekový, že za místo splatnosti pak platí místo uvedené u toho, kdo je ze směnky zavázán uhradit směnečnou sumu.

Komu má být placeno

Jméno toho, komu nebo na jehož řad má být placeno představuje pátou náležitost směnky. Jak plyne z dikce zákona, tak tato osoba musí být označena svým jménem. Nestačí tedy uvést např. označení „věřitel“, „manželka“ atd.

Datum a místo vystavení směnky

Šestou náležitostí směnky je údaj o místě vystavení směnky, přičemž platí, že místo vystavení směnky je místem platebním a zároveň místem výstavcova bydliště. Pokud tento údaj chybí, platí, že byla tato směnka vystavena v místě, uvedeném u jména výstavce. Pro místo vystavění směnky v případě předtištěného vzoru postačí opět uvést obec.

Podpis směnky výstavcem

Samotný text směnky pak uzavírá podpis výstavce, který představuje poslední nutnou náležitost směnky. Na jakýkoliv text, který by byl umístěn níže pod podpisem směnky, by bylo pohlíženo, jako by na směnce nebyl napsán. Absence podpisu pak způsobuje neplatnost směnky.

Výše uvedené náležitosti směnky a případy, kdy může dojít k jejich neplatnosti nepředstavují konečný výčet. Jak bylo uvedeno výše, směnky jsou vysoce formalistické a při posuzování jejich platnosti je třeba vždy postupovat s náležitou obezřetností. Závěrem je na místě také upozornit na skutečnost, že je třeba myslet na promlčení směnky, jelikož právo na výplatu směnečné sumy se věřiteli promlčuje po třech letech ode dne splatnosti směnky.

Vymáhání směnky / směnečné právo

Pokud máte splatnou směnku, kterou byste měli zájem vymáhat, či si sami nevíte rady se sepisem směnky, neváhejte nás kontaktovat.

Mgr. Martina Habrdová
FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s. r. o.

Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS je připravena poskytnout vám v oblasti vymáhání dluhů náležitou právní pomoc.