[lwp_divi_breadcrumbs home_text=“Domů“ font_icon=“5||divi||400″ link_color=“#C8AC48″ separator_color=“#C8AC48″ current_text_color=“#C8AC48″ _builder_version=“4.16″ _module_preset=“default“ module_font=“Poppins||||||||“ module_font_size=“16px“ custom_margin=“29px||-1px|||“ global_colors_info=“{}“ theme_builder_area=“et_body_layout“][/lwp_divi_breadcrumbs]

Podstata, funkce, formy a vlastnosti směnky

Podstata, funkce, formy a vlastnosti směnky

06. 03. 2024

Co je to směnka:

Směnka je cenný papír, který se často využívá pro svoji jednoduchost a flexibilitu. Její význam spočívá v tom, že poskytuje rychlý a relativně snadný způsob uzavření závazkového vztahu, ve kterém se dlužník zaváže k peněžitému plnění věřiteli

Navzdory své jednoduchosti jsou na její obsah kladeny striktní požadavky. Tyto požadavky jsou stanoveny zákonem a v případě jejich nedodržení může tato skutečnost mnohdy vést k absolutní neplatnosti směnky a s tím spojené nemožnosti vymáhat plnění z ní plynoucí. Naopak jakou formou je sepsána (tj. jestli ručně, na počítači apod.) nebo na čem je sepsána (papír, pivní tácek apod.) zákon vůbec neřeší.

Směnka tedy slouží jako důležitý prostředek pro uskutečnění platebních závazků mezi obchodními partnery a zajišťuje transparentnost a jistotu v oblasti finančních transakcí. Pro svojí jednoduchost je v praxi často využívaná u každodenních závazků, nicméně je zapotřebí dát si pozor na splnění všech jejich náležitostí.

Z praktického hlediska je v případě přípravy směnky vhodné využívat osvědčené předpřipravené formuláře obsahující všechny zákonné náležitosti směnky, případně využít služeb právního poradce, a to zejména u směnek větší hodnoty.

Jak funguje směnka a jak ji vymáhat?

Dlužník se podepisuje na směnce a zavazuje se, že v určený den a na určeném místě zaplatí majiteli směnky, tedy věřiteli, uvedenou částku. V praxi je směnka poměrně tvrdým nástrojem, neboť jednou z podmínek platnosti směnky je, že jde o bezpodmínečný závazek; slib zaplatit nesmí být vázán na splnění žádné podmínky.

Věřitel dále nemusí před soudem dokazovat samotný dluh, který je základem směnky. Stačí, že předloží originál směnky. Pokud je směnka platná a soud nemá pochybnosti o její pravosti, může věřitel požádat o vydání směnečného platebního rozkazu. Tím soud uloží dlužníkovi povinnost zaplatit stanovenou částku uvedenou na směnce a náklady soudního řízení do patnácti dnů. Pokud dlužník v této lhůtě nenamítne, může věřitel předat platební rozkaz exekutorovi. Tento postup tak představuje rychlý způsob vymáhání dluhu, pokud lze očekávat úspěšnou exekuci.

Podle druhu směnky má také věřitel možnost například směnku prodat – třeba ještě před datem splatnosti. Případně může směnku použít k placení jiných závazků či obchodování. Dlužník je pak povinen peníze zaplatit novému majiteli směnky.

Různé formy směnky:

Směnka vlastní 

Směnka vlastní je směnka, kterou vystavil dlužník (osoba, která dluží peníze) přímo ve prospěch věřitele (osoba, které má být zaplacena). Jednoduše řečeno, dlužník přímo slibuje věřiteli, že mu zaplatí určitou částku v určený čas.

Směnka cizí 

Směnka cizí je směnka, ve které vystavitel směnky přikazuje třetí straně, aby ve stanovený čas uhradila věřiteli dohodnutou sumu peněz. Třetí stranou může být např. banka.

U směnky cizí je důležité zejména její přijetí. Přijetí směnky se tedy týká pouze situace, kdy jde o směnku cizí. Představuje to krok, kdy se osoba, která byla oslovena ke splnění závazku ve směnce, rozhodne, zda tuto směnku přijme nebo odmítne.  Až poté, co směnečník tuto směnku přijme, stává se přímým dlužníkem. Je tedy na něm, zda se rozhodne směnku akceptovat či nikoli.

Směnka na řad/nikoliv na řad 

Základní rozdíl mezi těmito druhy směnek je v jejich převoditelnosti.  K převodu směnky slouží Indosament. Indosament neboli rubopis je možný pouze u směnky na řad (implicitně každá). Pokud však na směnce není uvedena klauzule „nikoli na řad“, není možné ji převést indosamentem, což omezuje její obchodovatelnost.  Převod pomocí indosamentu se provádí na zadní straně směnky, kde indosant (osoba, která převádí práva) podepisuje dokument a předává práva na směnku indosatáři (osobě, která tyto práva přijímá). Někdy se indosant označuje jako žirant a indosatář jako žiratář.

Indosament obsahuje seznam jmen a podpisů, které postupně následují v čase při předávání směnky dalším držitelům (indosatářům). Závazek k zaplacení zůstává stále na původním dlužníkovi, ale každá osoba, která směnku předala dál a je zapsána na zadní straně směnky, se tak stává ručitelem této směnky vůči dalším držitelům. Je důležité zdůraznit, že tato ručitelství platí pouze pro následující držitele směnky, nikoli pro ty, kteří předcházeli v jejím přenosu.

Směnka bez protestu

Speciální forma směnky, díky které věřitel nebude muset později soudu složitě prokazovat, že směnku dlužníkovi předložil, ale ten ji odmítl uhradit. U směnek které tuto doložku neobsahují, je k jejímu následnému vymáhání zapotřebí protestní listiny, kterou je nutné sepsat u notáře, soudu či na obecním úřadu.

Depozitní směnka 

Depozitní směnka je speciálním typem směnky, kterou vydává banka a slibuje, že zaplatí určitou sumu peněz majiteli směnky v určeném čase. 

Platební/zajišťovací směnka 

Platební směnka je cenný papír, který slouží k formálnímu závazku dlužníka zaplatit určitou částku peněz věřiteli v určeném termínu. Jedná se o prostředek pro uskutečnění finanční transakce, kde dlužník ručí za splacení směnky vůči věřiteli.

Na druhé straně zajišťovací směnka slouží jako záruka za splnění jiného závazku, často ve formě úvěru nebo půjčky. Když je zajišťovací směnka vystavena, jejím účelem je poskytnout věřiteli dodatečnou jistotu, že dlužník splní svůj závazek. Pokud dlužník nesplní svůj původní závazek, věřitel má právo požadovat platbu podle zajišťovací směnky. Zajišťovací směnka tedy slouží jako forma zabezpečení pro věřitele v případě, že dlužník selže ve splnění svých závazků.

Zánik a promlčení směnky

Kromě běžných způsobů ukončení závazků, jako je jejich splnění, mohou některé směnečné povinnosti také zaniknout v důsledku tzv. „směnečné přísnosti“. To se týká zejména ztráty práv na postihy, které vzniknou při nesplnění prezentační nebo protestační lhůty, nebo pokud dojde k ztrátě nebo zničení směnky.

Promlčení směnečných závazků nastává po uplynutí určité doby, která je stanovena pro uplatnění práva. Směnečné pohledávky vůči příjemci (tj. přímým dlužníkům) se promlčují do tří let od data splatnosti směnky. Nároky majitele směnky vůči indosantům a vůči výstavci se promlčují do jednoho roku od data, kdy byl protest proveden včas nebo v případě, že byla směnka označena jako „bez protestu“, do jednoho roku od data splatnosti. Nároky indosantů vůči jiným indosantům a vůči vystavovateli se promlčují do šesti měsíců od data, kdy indosant provedl platbu nebo kdy byl proti němu soudně uplatněn nárok.

Nezaplatil vám dlužník částku uvedenou na směnce? Pro právní pomoc v oblasti vymáhání směnek nás kontaktujte.

Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS je připravena poskytnout vám v oblasti vymáhání dluhů náležitou právní pomoc.