Domů 5 Poradna 5 Promlčení v roce 2021

Promlčení v roce 2021

Promlčení v roce 2021

06. 01. 2021

Co je to promlčení?

Promlčení práva je zásadní oslabení nároku věřitele, nejedná se ovšem o zánik práva věřitele.  Pokud se věřitel nedomáhal u soudu po dlužníkovi zaplacení dlužné částky v promlčecí době, a dlužník následně namítne promlčení, nemůže promlčené právo soud věřiteli přiznat.

V důsledku vznesení námitky promlčení ze strany dlužníka proto přestává být promlčené právo tzv. vynutitelné. Jinými slovy, promlčenou pohledávku je možné žalovat, soud vydá i platební rozkaz a pokud se dlužník „neozve“ (nevznese námitku promlčení), platební rozkaz nabyde právní moci a může být nařízena exekuce. Námitku promlčení po právní moci již dlužník nemůže vznést, a i případná exekuce pak již není ohrožena.

Soud také nemůže dlužníka poučovat, aby vznesl námitku promlčení, ovšem pokud dlužník tuto námitku vznese, soud se musí námitkou zabývat a žalobu případně zamítnout. Námitku promlčení není možné použít, pokud by byla v rozporu s dobrými mravy. Závazek existuje i po jeho promlčení a pokud jej tedy dlužník dobrovolně vyrovná, nepůjde o plnění bez právního důvodu, tj. dlužník nemůže požadovat vydání bezdůvodného obohacení.

Promlčecí lhůta

Obecná promlčecí lhůta činí 3 roky. Promlčecí lhůta se zastaví, pokud věřitel v promlčecí době uplatní své právo u soudu nebo jiného orgánu veřejné moci (v průběhu soudního řízení promlčecí lhůta neběží a právo se nepromlčí). Strany si mohou ujednat kratší nebo delší promlčecí lhůtu než stanoví zákon. Tato lhůta se počítá ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. Nejméně 1 rok, nejdéle 15 let (§ 630 odst. 1 NOZ). Pokud je ujednána lhůta (kratší nebo delší) v neprospěch slabší strany, tak se k ujednání nepřihlíží.

Přerušení promlčecí lhůty

Promlčecí lhůta se přeruší, pokud bylo právo přiznáno rozhodnutím soudu nebo bylo právo dlužníkem uznáno. Pokud existuje pravomocný rozsudek soudu nebo pravomocný platební rozkaz, tak právo věřitele promlčí za 10 let. Z toho plyne, že exekuci je možné nařídit až do stáří 10 let rozsudku.

Právo na náhradu škody a na vydání bezdůvodného obohacení se obecně promlčuje v 10leté promlčecí lhůtě.

Promlčení faktury

Kdy dojde k promlčení faktury, respektive pohledávky z faktury? V případě práva na zaplacení kupní ceny, vykonání služby či jiného plnění začíná běžet promlčecí doba dnem následujícím po dnu jeho splatnosti. Změna v osobě dlužníka ani věřitele nemá vliv na běh promlčecí doby, postoupením pohledávky nezačíná běžet promlčecí doba nová, ale pokračuje v běhu dosavadní promlčecí doba.

Promlčení směnky

K promlčení směnečných pohledávek dochází uplynutím promlčecí doby. Směnečné nároky proti příjemci se promlčují ve 3 letech ode dne splatnosti směnky. Promlčecí doba přestane běžet, pokud věřitel zahájí soudní vymáhání směnky.  U směnek splatných takzvaně na viděnou, nastává podle zákona automaticky splatnost směnky rok po vystavení, a v tom okamžiku také začíná běžet tříletá promlčecí doba.

Nároky věřitele proti indosantům a proti výstavci se promlčují v 1 roce od data protestu včas učiněného nebo při doložce „bez útrat“ v jednom roce ode dne splatnosti směnky. Nároky indosantů proti jiným indosantům a proti výstavci se promlčují v 6 měsících ode dne, kdy indosant směnku vyplatil nebo kdy byl nárok proti němu soudně uplatněn. Směnečná právní problematika je velice přísná a doporučujeme konzultaci s naší advokátní kanceláří.

Promlčení zástavy (zástavního práva)

Splnění dluhu za dlužníka zástavním dlužníkem – splní-li věřiteli dluh za dlužníka zástavní dlužník, nepromlčí se jeho právo vůči dlužníku dříve než za 6 měsíců po splnění dluhu (podle § 644 občanského zákoníku). Promlčení zástavního a zadržovacího práva podléhá speciální promlčecí lhůtě. Je-li právo zajištěno zástavním právem, nepromlčí se zástavní právo dříve než pohledávka samotná.

Promlčení pohledávky nebrání zástavnímu věřitele v uspokojení ze zástavy podle § 615 odst. 1 občanského zákoníku. Zástavní právo se nepromlčí, dokud má zástavní věřitel movitou zástavu u sebe, popřípadě dokud ji pro něho opatruje třetí osoba (§ 615 odst. 2 občanského zákoníku). Má-li věřitel zadržovací právo, použijí se odstavce 1 a 2 obdobně.

Uznání dluhu a promlčení

Podpisem uznání dluhu ze strany dlužníka dojde k prodloužení promlčení až na 10 let ode dne, kdy dlužník určil, že dle uznání dluhu svůj dluh zaplatí.

Uznal-li dlužník svůj dluh, promlčí se právo za deset let ode dne, kdy k uznání dluhu došlo. Určí-li však dlužník v uznání i dobu, do které splní, promlčí se právo za deset let od posledního dne určené doby.

S přípravou uznání dluhu, dohodou o narovnání nebo notářským zápisem se svolením k přímé vykonatelnosti vám jakožto advokátní kancelář specializující se na vymáhání pohledávek rádi pomůžeme.

Právní pomoc

Šance na úspěšné vymožení pohledávky postupem času klesají. U mnoha specifických závazkových vztahů se uplatní zvláštní zákonná úprava promlčení, která má přednost před úpravou obecnou. Promlčení pohledávky je jednou z prvních věcí, které v rámci právního posouzení podkladů k pohledávce posuzujeme. I když je pohledávka promlčená, navrhneme vám řešení, případně upozorníme na blížící se promlčení pohledávky. Vzhledem ke skutečnosti, že čas běží ve prospěch dlužníků, neváhejte se na nás obrátit. Můžete rovněž využít výhodné balíčky právních služeb.

JUDr. Ing. Pavel Fabian, insolvenční správce
FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s. r. o.

Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS je připravena poskytnout vám v oblasti vymáhání dluhů náležitou právní pomoc.