[lwp_divi_breadcrumbs home_text=“Domů“ font_icon=“5||divi||400″ link_color=“#C8AC48″ separator_color=“#C8AC48″ current_text_color=“#C8AC48″ _builder_version=“4.16″ _module_preset=“default“ module_font=“Poppins||||||||“ module_font_size=“16px“ custom_margin=“29px||-1px|||“ global_colors_info=“{}“ theme_builder_area=“et_body_layout“][/lwp_divi_breadcrumbs]

Druhy platebního rozkazu

Druhy platebního rozkazu

05. 03. 2024

Jak již bylo avizováno v předchozím příspěvku, který byl věnován běžnému platebnímu rozkazu, nyní se zaměříme na zákonem upravené zvláštní druhy platebního rozkazu, tedy na elektronický, směnečný a evropský.

Pro začátek je nutné zmínit, že v obecné rovině je platební rozkaz druh soudního rozhodnutí, kterým soud přikazuje žalovanému (obvykle dlužník) na návrh žalobce (věřitel) zaplatit peněžní částku a náhradu nákladů řízení nebo podat proti platebnímu rozkazu odpor (v případě směnečného platebního rozkazu námitky). Účelem institutu platebního rozkazu je zjednodušit, zrychlit a zlevnit uplatnění peněžité pohledávky. Jedná se tedy o zkrácené řízení, při němž soud rozhoduje pouze na základě předložených listinných důkazů bez toho, aniž by nařizoval jednání ve věci samé.

Nyní již přistupme ke konkrétním zvláštním druhům platebního rozkazu.

Elektronický platební rozkaz

Na rozdíl od běžného platebního rozkazu, který soud může vydat i bez výslovné žádosti žalobce, je-li v žalobě uplatněno právo na zaplacení peněžité částky a vyplývá-li uplatněné právo ze skutečností uvedených žalobcem, je možné elektronický platební rozkaz vydat pouze na návrh žalobce a to týká-li se peněžitého plnění do 1 000 000 Kč (je-li částka vyšší, lze použít běžný platební rozkaz). 

Návrh na vydání elektronického platebního rozkazu

Návrh na jeho vydání se podává formou elektronického formuláře, který zveřejní Ministerstvo spravedlnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup. Aby mohl být elektronický platební rozkaz vydán, musí návrh kromě obecných náležitostí (např. vylíčení skutkového stavu věci, připojení důkazů apod.) obsahovat v identifikaci stran také datum narození fyzické osoby, identifikační číslo právnické osoby nebo identifikační číslo osoby, která je podnikatelem. Dále je nezbytné podepsat návrh zaručeným elektronickým podpisem žalobce.

Odpor proti elektronickému platebnímu rozkazu

Vzhledem k tomu, že soudy elektronické platební rozkazy zpravidla vydávají v řádu několika týdnů, jedná se o relativně rychlou cestu k domožení se svých práv – zejména pak nepodá-li protistrana odpor. Pro podání odporu je stanovena lhůta v délce 15 dnů od doručení elektronického platebního rozkazu žalovanému, kdy je nezbytné doručení do vlastních rukou – náhradní doručení je zásadně vyloučeno. Pokud si tedy žalovaný nepřebírá poštu, k doručení elektronického platebního rozkazu do vlastních rukou nedojde, soud vydaný elektronický platební rozkaz usnesením zruší a žalobce tím ztrácí výhodu rychlého vyřešení celé věci, jelikož dojde k nařízení jednání ve věci samé, ke kterému dojde také v případě, podá-li žalovaný řádně a včas odpor. 

Pokud během patnáctidenní lhůty nedojde k plnění či podání odporu ze strany žalovaného, elektronický platební rozkaz nabyde účinků pravomocného rozsudku a stane se způsobilým pro zahájení exekuce.

Směnečný (šekový) platební rozkaz

Směnečný (šekový) platební rozkaz vydá soud rovněž pouze na návrh žalobce, a to v případě předloží-li v prvopisu směnku nebo šek, o jejichž pravosti není důvod pochybovat. Žalobce nemá povinnost prokazovat vznik závazku, na jehož podkladě byla směnka vystavena, podmínkou pro samotnou realizaci směnečného platebního rozkazu je pouhá existence směnky. Ta však musí splňovat jisté náležitosti, a to:

 • označení listiny jako „směnka”, a to nejen v nadpisu, ale i ve vlastním textu listiny
 • bezpodmínečný příkaz zaplatit částku specifikovanou ve směnce, bez vázanosti na jakoukoliv podmínku (např. dodání zboží, poskytnutí služby apod.)
 • jméno osoby, která má povinnost platit – výstavce nebo směnečník
 • splatnost směnky
 • místo, kde má být placeno a není-li uvedeno, pak je místem placení sídlo nebo bydliště směnečníka
 • jméno toho, komu nebo na jehož řad má být placeno
 • datum a místo vystavení směnky
 • vlastnoruční podpis výstavce, umístěný po textem.

Jsou-li podmínky pro vydání směnečného platebního rozkazu splněny, soud jej vydá a žalovanému v něm uloží, aby do 15 dnů od doručení zaplatil požadovanou částku a náklady řízení, nebo aby v téže lhůtě podal námitky, v nichž je povinen uvést vše, co proti platebnímu rozkazu namítá. Směnečný platební rozkaz musí být vždy doručen do vlastních rukou žalovaného – náhradní doručení je vyloučeno. Směnečný platební rozkaz, který do vlastních rukou žalovaného doručit nelze, soud usnesením zruší.

Směnečný platební rozkaz – soudní poplatek

Za návrh na vydání směnečného platebního rozkazu, jehož předmětem je peněžité plnění (nárok ze směnky):

 1. do částky 20 000 Kč: 1 000 Kč
 2. v částce vyšší než 20000 Kč do 40 000 000 Kč: 5 % z této částky
 3. v částce vyšší než 40 000 000 Kč: 2 000 000 Kč a 1 % z částky přesahující 40 000 000 Kč; částka nad 250 000 000 Kč se nezapočítává

Soudní poplatek za směnečný platební rozkaz je splatný podáním návrhu na zahájení řízení, a jestliže jej žalobce neuhradí ve lhůtě, která mu k tomu soudem byla určena, nelze směnečný platební rozkaz vydat a soud v takovém případě řízení zastaví. 

Směnečný platební rozkaz – doručení

Směnečný platební rozkaz musí být doručen do vlastních rukou žalovaného, náhradní doručení je vyloučeno. Nelze-li návrhu na vydání platebního rozkazu vyhovět, nařídí soud jednání. Častou možností, jak probíhá směnečné řízení, je postup, kdy se směnečný platební rozkaz doručí žalovanému, ten v zákonné patnáctidenní lhůtě nepodá námitky a směnečný platební rozkaz nabude právní moci. Nepodaří-li se však žalovanému směnečný platební rozkaz doručit do vlastních rukou, dojde ze strany soudu k jeho zrušení a zaslání výzvy oběma stranám, zda souhlasí s tím, aby soud dle ustanovení rozhodl i bez jednání. 

Námitkové řízení

Na rozdíl od účinků podání odporu proti klasickému platebnímu rozkazu se podanými námitkami směnečný platební rozkaz bez dalšího neruší. Podá-li žalovaný včas námitky, nařídí soud k jejich projednání jednání; k námitkám vzneseným po patnáctidenní lhůtě však již nelze přihlížet. V námitkách proti směnečnému platebnímu rozkazu musí žalovaný uvést veškeré skutečnosti, které proti směnečnému platebnímu rozkazu namítá, přičemž z obsahu námitek musí být zřejmé, v jakém rozsahu je směnečný platební rozkaz napadán a na jakých konkrétních skutkových okolnostech žalovaný staví svou obranu – důkazní břemeno je tedy přeneseno v převážné části na žalovaného.

V rozsudku soud následně vysloví, zda směnečný platební rozkaz ponechává v platnosti, nebo zda ho zrušuje a v jakém rozsahu. Proti takovému rozsudku je pak přípustné odvolání. Rozkaz, proti němuž nebyly řádně a včas podány námitky, nabývá po uplynutí patnáctidenní lhůty od doručení účinků pravomocného vykonatelného rozsudku a je exekučním titulem.

Evropský platební rozkaz

Evropský platební rozkaz představuje zkrácenou formu řízení o peněžité nároky v občanských a obchodních věcech na evropské úrovni. Zaveden byl nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006. Jedná se v podstatě o ekvivalent běžného platebního rozkazu.

Příznačným aspektem pro použití většiny evropských institutů je přeshraniční rozměr předmětného právního vztahu. Stejně je tomu i u evropského platebního rozkazu, který lze uplatnit, má-li alespoň jedna ze stran trvalý pobyt nebo sídlo v členském státě EU. Řízení probíhá pomocí standardizovaných formulářů, které tvoří přílohu nařízení. 

Návrh se podává v listinné či elektronické podobě k soudu příslušnému pro řízení podle nařízení Brusel I bis, podle něhož jsou zásadně příslušné soudy státu bydliště žalovaného (státu, kde má žalovaný sídlo či obvyklý pobyt). K vyhledání soudů příslušných v konkrétní zemi lze využít Evropský soudní atlas ve věcech občanských. 

Formulář je dále nutno vyplnit v jazyce státu soudu, kterému je návrh určen a jeho obsahem je především označení žalobce a žalovaného, specifikace žalovaného nároku, odůvodnění příslušnosti soudu, odůvodnění přeshraniční povahy případu a označení důkazů, ze kterých žalovaný nárok vyplývá. 

Dojde-li soud k závěru, že jsou splněny všechny podmínky pro vydání evropského platebního rozkazu, vydá jej a zašle žalovanému. Zde je opět nutné doručit rozkaz žalovanému do vlastních rukou, náhradní doručení je vyloučeno.

Evropský platební rozkaz – poplatek

Za návrh na zahájení řízení o evropském platebním rozkazu je stanoven poplatek ve výši 6 % z ceny (úhrady) předmětu řízení anebo z hodnoty předmětu sporu, avšak ne méně než 16,50 EUR. Poplatek ve stejné výši se vybírá i za odvolací řízení v téže věci.

Odpor proti evropskému platebnímu rozkazu

Prostředkem obrany žalovaného proti vydanému platebnímu rozkazu je odpor. Ten musí žalovaný podat na stanoveném formuláři, přičemž jej musí odeslat nejpozději do 30 dnů od doručení platebního rozkazu a nemusí být nikterak odůvodněn. Důsledkem podání odporu je převedení věci do klasického soudního řízení dle vnitrostátních pravidel příslušného soudu. Žalobce však má možnost tento následek řádného podání odporu zvrátit výslovnou žádostí, aby se v případě podání odporu v řízení nepokračovalo.

Nepodá-li žalovaný odpor, soud prohlásí evropský platební rozkaz za vykonatelný a zašle jej žalobci společně s tímto prohlášením. Evropský platební rozkaz, který soud prohlásí za vykonatelný, může žalobce bez dalšího použít jako exekuční titul v kterémkoliv členském státě EU s výjimkou Dánska.

Evropský platební rozkaz může být výhodný zejména pro spotřebitele, kteří ve sporu se zahraničním podnikatelem mají zpravidla možnost návrh podat u soudu svého domovského státu a využít tak rozkazního zkráceného řízení, protože standardní platební rozkaz vydávaný dle vnitrostátního práva není možno doručit do zahraničí a museli by tedy podat běžnou žalobu.

Pro vymožení pohledávky platebním rozkazem nás neváhejte kontaktovat.

Mgr. Michal Vokoun
FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s. r. o.

Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS je připravena poskytnout vám v oblasti vymáhání dluhů náležitou právní pomoc.