[lwp_divi_breadcrumbs home_text=“Domů“ font_icon=“5||divi||400″ link_color=“#C8AC48″ separator_color=“#C8AC48″ current_text_color=“#C8AC48″ _builder_version=“4.16″ _module_preset=“default“ module_font=“Poppins||||||||“ module_font_size=“16px“ custom_margin=“29px||-1px|||“ global_colors_info=“{}“ theme_builder_area=“et_body_layout“][/lwp_divi_breadcrumbs]

Zrušení usnesení o úpadku společnosti Premiot Group, a.s.

Zrušení usnesení o úpadku společnosti Premiot Group, a.s.

07. 12. 2023

Rady o tom, že máme investovat a získat tak pasivní příjem slýcháme v dnešní době pořád. Stejně tak jsme varováni před riziky spojenými s investicemi, která mohou přinést finanční prostředky, ale také přinášejí rizika ztráty. Koupi dluhopisů poskytuje věřitel finanční prostředky subjektu, který cenný papír emitoval a který mu za to přislíbí odměnu v podobě úrokových výnosů. Může se ale dostat do prodlení se splácením, jak se tomu stalo i u Premiot Group, a.s. a dalších společností ze skupiny Premiot. V článku se dozvíte aktuality ke kauze a jak je to s dalšími společnostmi – PREMIOT obchodní, a.s. a Premiot realitní, a.s.

Jak celá kauza začala a co bude následovat?

Skupina Premiot přestala vyplácet své závazky vůči vlastníkům jejich dluhopisů na konci roku 2022. Opozdili se nejenom se splácením úrokových výnosů, ale také s výplatou jistin dluhopisů, které měly být splatné ke dni 31. 12. 2022. Splatnost některých emisí nastane ještě na konci tohoto roku, další budou splatné v následujících letech. O finanční stabilitě skupiny Premiot však lze, vzhledem k postupně se vyskytujícím insolvenčním řízením jednotlivých společností, důvodně pochybovat. 

I v naší advokátní kanceláři se nám denně ozývají další a další věřitelé, kteří se tážou, jak se tato situace dá vyřešit a jestli je šance získat zpátky své finanční prostředky. Na nějaký čas propůjčili své peníze společnosti s příslibem jistého zisku a teď neví, jestli vůbec získají zpátky jistinu. V současnosti máme již několik stovek klientů, u kterých budeme postupně s prohlášenými úpadky u jednotlivých společností přihlašovat pohledávky do insolvenčních řízení. Předpokládáme totiž, že v insolvenci postupně skončí všechny společnosti skupiny Premiot

Premiot Group, a.s. se odvolala proti usnesení o úpadku

U jedné ze společností koncernu Premiot, u společnosti Premiot Group, a.s., která figuruje jako jediný společník či akcionář desítek dalších společností ze skupiny (např. PREMIOT obchodní, a.s., PREMIOT realitní, a.s., Česká Žula Strojní I. s.r.o. atd.), byl již před zhruba třemi měsíci, Městským soudem v Praze prohlášen úpadek. V průběhu lhůty pro podávání přihlášek se nám ozvalo mnoho věřitelů, u kterých jsme přihlásili kolem stovky pohledávek. Jejich jednotlivé pohledávky se řádově pohybovaly ve výši statisíců. Přihlašovali jsme však i pohledávky v řádu miliónů. 

Insolvenční soud zjistil úpadek dlužníka (společnosti Premiot Group, a.s.), přičemž o insolvenčním návrhu rozhodl bez jednání, protože návrhu nikdo neodporoval a bylo možno rozhodnout pouze na základě účastníky předložených důkazů. Dlužník podal odvolání proti usnesení o úpadku, ve kterém argumentoval tím, že insolvenčnímu soudu doručeno jeho vyjádření, kterým vyslovili nesouhlas s insolvenčním návrhem a také s rozhodnutím bez nařízení jednání, bylo, a to celý jeden den před tím, než bylo rozhodnutí vydáno. Dle dlužníka tak nemohlo být rozhodnuto bez nařízení jednání s odůvodněním, že nikdo návrhu neodporoval. V tomto ale odvolací soud chybu neshledal, jelikož bylo rozhodnutí vypraveno již den předchozí před jeho vydáním, kdy téhož dne dlužník, ale však až po pracovní době soudu, zaslal svoje vyjádření. Další argument dlužníka spočíval v tom, že jeho nevyjádření k insolvenčnímu návrhu nelze považovat za vyjádření vůle insolvenčnímu návrhu neodporovat. Odvolací soud to jednoduše zamítl s odkazem na § 133 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona, který doslova právě toto umožňuje

Jaké vady shledal odvolací soud

Usnesení o úpadku společnosti Premiot Group, a.s. bylo zrušeno z jiného důvodu, než jaký namítala Premiot Group, a.s. ve svém odvolání. Dle insolvenčního zákona je dlužník v úpadku, pokud má více věřitelů, peněžité závazky po dobu delší než 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit, přičemž všechny tyto podmínky musí být splněny kumulativně.

Rozhodnutí o úpadku musí být vždy odůvodněno, přičemž toto odůvodnění musí být přesvědčivé a musí v něm být uvedeno, co bylo obsahem insolvenčního návrhu, jaké stanovisko dlužník zaujal, které skutečnosti podstatné pro rozhodnutí ve věci má za prokázané, o které důkazy opřel svá skutková zjištění a jakými úvahami se při hodnocení důkazů řídil, jaký učinil závěr o skutkovém stavu věci a jak ji posoudil po právní stránce. Odvolací soud shledal, že tyto požadavky v odůvodnění napadeného rozhodnutí nebyly naplněny. Insolvenční soud totiž kupříkladu uvedl pouze, že má za prokázané, že insolvenční navrhovatelé mají za dlužníkem řádně doložené pohledávky, avšak chyběly údaje o jejich splatnosti a na základě jakých listin považuje pohledávky za prokázané.

Z odůvodnění tedy není jasné, z čeho soud dovodil, že dlužník má více věřitelů s pohledávkami splatnými déle než 30 dnů, které věřitele a které jejich pohledávky tím mínil. Soud tedy ve svém odůvodnění neozřejmil, z čeho konstatuje úpadek dlužníka. Jen samotné tvrzení o existenci pohledávek není pro řádné odůvodnění postačující. Pokud soud neuvede důkazy, na základě kterých došel k tomuto závěru, nelze považovat toto tvrzení za prokázané. 

Co bude úlohou insolvenčního soudu v dalším řízení

Proto odvolací soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil insolvenčnímu soudu k dalšímu řízení. Ten bude muset věc opětovně projednat a poté rozhodnout. Bude znovu posuzovat aktivní legitimaci navrhovatelů, tedy jestli mají za společností splatné pohledávky a pokud mají, bude se zabývat existencí pohledávek dalších věřitelů splatných déle než 30 dnů. Všechny závěry, které budou vyvozeny, bude muset po právní stránce náležitě zhodnotit a své rozhodnutí řádně a srozumitelně odůvodnit. Jestli soud opětovně shledá, že společnost Premiot Group, a.s. v úpadku je, nastanou opět účinky prohlášeného úpadku – nebude možno nařídit nebo zahájit výkon rozhodnutí nebo exekuci, nebude možné zahájit soudní nebo rozhodčí řízení o pohledávkách, protože ty budou muset být přihlášeny na předepsaném formuláři.

V usnesení o úpadku, které bude zveřejněno v insolvenčním rejstříku se stanoví nová lhůta pro podávání přihlášek věřitelů. Přihlašovat své pohledávky lze i v této době, tato možnost však posledním dnem lhůty stanovené v usnesení skončí. Stav jednání mohou věřitelé sledovat pomocí internetového insolvenčního rejstříku, nebo se mohou obrátit na právní zástupce, kteří budou změny v jednání průběžně monitorovat za ně. 

Moratorium u společnosti PREMIOT obchodní a.s.

Pokud jde o další významnou společnost ze skupiny Premiot – PREMIOT obchodní a.s., v současnosti plyne tříměsíční moratorium, které bude trvat až do 13. ledna 2024. Moratorium poskytuje dlužníku příležitost uspořádat své majetkové poměry před tím, než insolvenční soud rozhodne o jeho úpadku. Během moratoria totiž soud rozhodnutí o úpadku vydat nemůže. Zástupci PREMIOT obchodní, a. s. tvrdí, že jejich cílem bude snížit pracovní a náklady napříč celou skupinu Premiot a zajistit financování ze strany externího subjektu. Dluhy celé skupiny Premiot se odhadem pohybují v řádech miliard a při odhadování, zda se podaří sestavit plán reorganizace, který by skupinu opět „postavil na nohy“, je třeba být velmi skeptickými.

Strategií majitele Ondreje Spodniaka bylo upokojovat věřitele prosbami o trpělivost a přísliby finančních bonusů, coby kompenzaci za opožděné splácení závazků. Stavby, které byly původně financovány z prostředků věřitelů, byly pozastaveny, a není žádný přesvědčivý důkaz o tom, že by se v nich mělo pokračovat. O schopnosti skupiny Premiot dále hradit závazky lze mít důvodnou pochybnost a je na každého posouzení, zda není výraznou procesní obranou, kterou můžeme pozorovat například v řízení PREMIOT obchodní, a.s. nebo Premiot realitní, a.s., sledována snaha o co možná nejpozdější prohlášení úpadků společností, s čímž je pro orgány společností zpravidla spojena významná ztráta pravomocí, se společnostmi a jejich majetky libovolně nakládat. 

Svěřte vymáhání svých pohledávek do našich rukou

Pro mnoho investorů je stále obtížné pochopit, u které konkrétní společnosti mají své pohledávky. Skupina Premiot používá zaměnitelné názvy společností, několik názvů bylo dokonce od emise dluhů změněno, splatné závazky jsou často převáděny pomocí poukázek a právní vztahy jsou často rozšiřovány ještě zajišťovacími směnkami. Nejen pro běžně informovaného člověka je tedy obtížné rozklíčovat vztahy uvnitř skupiny a samotnou povahu pohledávek. Právě z důvodu složitosti nejen ve struktuře skupiny, ale i co do povahy pohledávek, doporučujeme investorům svěřit své pohledávky k přihlášení zkušeným právníkům, kteří zajistí včasné a řádné přihlášení pohledávek.

Naše advokátní kancelář současnosti v kauze Premiot zastupuje téměř 400 klientů, pro které denně monitorujeme nejnovější dění v kauze a aktivně se snažíme hledat jednotné cesty, jak prosadit co nejúčinnější ochranu práv věřitelů. Naše kancelář ze své iniciativy zpracovala a podala vůči třem společnostem, konkrétně vůči Premium Data Systems III. s.r.o., Premium Data Systems IV. s.r.o. a Karolína Residence s.r.o. (dříve Apartments Harrachov s.r.o.), insolvenční návrhy, kterými byly úspěšně zahájeny tři ze dvanácti zatím zahájených insolvenčních řízení. V této naší iniciativě plánujeme pokračovat a další insolvenční návrhy zpracováváme.

Právní zastoupení ve věci Premiot

JUDr. Ing. Pavel Fabian je advokátem kanceláře FABIAN & PARTNERS se specializací na insolvence, soudní spory a vymáhání pohledávek. Od r. 2008 se zaměřuje na komplexní poradenství v právních a finančních otázkách souvisejících s insolvencí. JUDr. Ing. Pavel Fabian je likvidátorem a insolvenčním správcem se zvláštním povolením, má za sebou 900 insolvencí a několik reorganizací. Je držitelem prověrky Národního bezpečnostního úřadu. Advokátní kancelář má pojištění odpovědnosti ve výši 50 mil. Kč. V tuzemské soutěži Právnická firma roku, pořádané společností EPRAVO.CZ, pod záštitou Ministerstva spravedlnosti ČR a České advokátní komory, se naše advokátní kancelář umístila v roce 2023 jako doporučovaná kancelář v kategorii regionální právnická firma roku a již podruhé jako doporučovaná kancelář v kategorii restrukturalizace a insolvence.

Napište nám a udělejte tak první krok k úspěšnému uplatní práv z Vaší pohledávky.

Více článků o Premiot

Kauza Premiot v médiích

JUDr. Ing. Pavel Fabian, advokát a insolvenční správce
FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s. r. o.

Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS je připravena poskytnout vám v oblasti vymáhání dluhů náležitou právní pomoc.