[lwp_divi_breadcrumbs home_text=“Domů“ font_icon=“5||divi||400″ link_color=“#C8AC48″ separator_color=“#C8AC48″ current_text_color=“#C8AC48″ _builder_version=“4.16″ _module_preset=“default“ module_font=“Poppins||||||||“ module_font_size=“16px“ custom_margin=“29px||-1px|||“ global_colors_info=“{}“ theme_builder_area=“et_body_layout“][/lwp_divi_breadcrumbs]

Aktuality insolvence Premiot Group

Aktuality insolvence Premiot Group

17. 11. 2023

Dovolujeme si opět po měsíci přinést aktuální shrnutí vývoje v kauze Premiot Group, kterou pro naše klienty i veřejnost denně monitorujeme.

K dnešnímu dni bylo insolvenční řízení zahájeno s níže uvedenými společnostmi ze skupiny Premiot Group, přičemž stručně popisujeme stav každého z nich. Skupina čítá desítky společností a očekává se, že neschopnost splácet své závazky vyústí v zahájení insolvenčního řízení postupně u všech jejích subjektů v návaznosti na splatnosti jednotlivých emisí dluhopisů.

Obrana Premiotu proti prohlášení úpadku – je tato účelová?

Obecně lze uzavřít, že se jednoznačně projevuje snaha skupiny Premiot, co nejvíce oddálit prohlášení úpadků jednotlivých společností, přičemž její zástupci tvrdí, že v získaném čase připravují podklady k reorganizaci celé skupiny.

Skupina však doposud zcela rezignuje na plnění svých slibů o proaktivním řešení její nepříznivé ekonomické situace s věřiteli, její jednání vůči nim je netransparentní a výrazné procesní brojení proti mnohým návrhům a rozhodnutím v rámci zahájených řízení, kdy se například v rámci insolvenčního řízení zahájeného se společností Premiot obchodní, a.s. nezdráhala uchýlit k namítání podjatost soudkyně, působí dojmem účelového oddalování prohlášení konkursu na majetek jednotlivých společností.

V rámci kauzy došlo v posledním měsíci k významným událostem v řízení Premiot Group, a.s. a Premiot obchodní, a.s., kdy společnosti svojí procesní obranou dosáhly v jenom případě zrušení rozhodnutí o úpadku, se kterým se pojí možnost otevření nové lhůty pro přihlášení pohledávek a v druhém případě prohlášením moratoria, které bude po dobu 3 měsíců chránit společnost před věřiteli.

Iniciativa naší kanceláře v kauze Premiot

Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS v kauze Premiot k dnešnímu dni zastupujeme více cca 400 klientů, pro které se aktivně snažíme hledat jednotné cesty, jak prosadit co nejúčinnější ochranu jejich práv. Ze své iniciativy naše kancelář zpracovala a podala vůči jedné ze společností, u které jsme evidovali již splatné závazky, insolvenční návrh, kterým bylo zahájeno jedno z desíti zatím zahájených insolvenčních řízení. V rámci tohoto řízení jsme také zpracovali úspěšné odvolání, které nyní slouží jako precedens pro ostatní řízení v kauze Premiot, kdy s odkazem na něj lze v určitých případech podávat insolvenční návrhy, aniž by věřitelé museli skládat jinak povinnou zálohu na náklady insolvenčního řízení. Zahájení dalších insolvenčních řízení je tak pro věřitele v této kauze snazší a dostupnější.

Analýzou podkladů našich klientů jsme dospěli k závěru, že již máme dostatek podkladů pro přípravu a podání dalších dvou insolvenčních návrhu, na kterých nyní pracujeme. Jedná se o společnosti Premium data systems IV. s.r.o.Karolína Residence s.r.o. (dříve Apartments Harrachov s.r.o.).

Jednotlivá insolvenční řízení zahájená se společnostmi ze skupiny Premiot Group

1)  PREMIOT GROUP, a.s.

PREMIOT GROUP, a.s. v insolvenčním rejstříku

V rámci insolvenčního řízení této společnosti došlo dne 23. 8. 2023 k prohlášení úpadku, čímž byla započata dvouměsíční propadná lhůta pro přihlášení pohledávek, která plynula do 23. 10. 2023.

Usnesení, kterým bylo rozhodnuto o úpadku této společnosti bylo však ze strany společnosti napadeno odvoláním a 1. 11. 2023 odvolací soud rozhodl o jeho zrušení a vrácení věci soudu prvního stupně k dalšímu řízení, jelikož naznal, že odůvodnění naplnění podmínek úpadku nebylo ze strany prvostupňového soudu dostatečné a pro tuto vadu není možné ponechat usnesení v platnosti. Nyní bude soud prvního stupně tedy znovu rozhodovat o úpadku společnosti a s novým usnesením bude otevřena nová lhůta pro přihlášení pohledávek.

2)  Hotel Karolína, s.r.o.

Hotel Karolína, s.r.o. v insolvenčním rejstříku

U této společnosti bylo již rozhodnuto o úpadku a byla povolena reorganizace.  Lhůta pro přihlášení pohledávek uplynula dne 21. 9. 2023 a je přihlášeno pouze 14 věřitelů, kdy žádný nemá pohledávku z titulu nesplacené jistiny dluhopisů.

3)  PREMIOT obchodní, a.s. (dříve Europa Investment Property CZ a.s.)

PREMIOT obchodní, a.s. v insolvenčním rejstříku

U této společnosti, spolu s Premiot realitní, a.s., očekáváme nejvyšší množství závazků z titulu nesplacených jistin dluhopisů. Zejména u této společnosti lze pak sledovat intenzivní snahu o oddálení prohlášení úpadku. V tomto řízení bylo ze strany společnosti vzneseno velké množství námitek a odvolání, které úspěšným odvoláním vyústily v povolení moratoria, tedy ochranné 3měsíční lhůty, která nyní potrvá až do 13. 1. 2024. Společnosti tak byla dána příležitost disponovat dostatkem času a stability k zahájení jednání se svými věřiteli a k realizaci opatření, jejichž výsledkem by měla být restrukturalizace závazků a ozdravení provozu společnosti, respektive celé skupiny.

K tomuto plánu se však stavíme obezřetně a očekáváme ze strany společnosti konkrétní návrhy restrukturalizace závazků. Klientům doporučujeme konzultovat případné návrhy restrukturalizace závazků ze strany společnosti se svým právním zástupcem.

4)  PREMIOT realitní, a.s. 

PREMIOT realitní, a.s. v insolvenčním rejstříku

Toto řízení se momentálně nachází ve fázi před rozhodnutím o úpadku. Společnosti byla uložena povinnost předložit seznamy majetku, závazků a zaměstnanců, které budou poskytovat reálný obraz o její ekonomické situaci. Tyto seznamy budou soudu sloužit jako podklad pro rozhodnutí o úpadku, o kterém by měl rozhodovat v blízké době, jelikož na řízení neváznou žádné námitky či odvolání. Bude-li o úpadku rozhodnuto, spustí se dvouměsíční lhůta pro přihlášení pohledávek věřitelů.

5) Premium Data Systems III. s.r.o.

Premium Data Systems III. s.r.o. v insolvenčním rejstříku

Vůči společnosti Premium Data Systems III s.r.o. jsme podávali insolvenční návrh za některé z věřitelů, které zastupujeme. Soud prvního stupně však nepřisvědčil našemu názoru, že jsou věřitelé Premiotu v postavení spotřebitelů, a že tím pádem nemusí hradit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč a náš návrh odmítnul. Proti tomuto jsme podali odvolání, o kterém bylo rozhodnuto v náš prospěch. Řízení je tedy vedeno a nachází se také ve fázi před rozhodnutím o úpadku.

6) Premium Data Systems s.r.o.

Premium Data Systems s.r.o. v insolvenčním rejstříku

U této společnosti došlo k naprosto totožnému postupu soudu jako u společnosti Premium Data Systems III s.r.o. a pro nezaplacení zálohy byl insolvenční návrh odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost. Ve věci bylo však taktéž již podáno odvolání a očekáváme, že bude ve věci rozhodnuto stejně jako u Premium Data Systems III s.r.o. Řízení však do doby, než bude rozhodnuto ve prospěch odvolání, neběží.

7) Česká žula Premiot IX s.r.o.

Česká žula Premiot IX s.r.o. v insolvenčním rejstříku

Toto řízení bylo zahájeno dne 26. 9. 2023 a situace je zde stejná jako u PREMIOT realitní, a.s. Řízení je ve fázi před rozhodnutím o úpadku.  Společnosti byla uložena povinnost ve stanovené lhůtě předložit seznamy svědčící o její ekonomické situaci a vyjádřit se k insolvenčnímu návrhu. Lhůta pro splnění této povinnosti již uplynula. V řízení nebyly podávány žádné námitky či odvolání, tudíž je též možno očekávat vydání rozhodnutí o úpadku.

8) BD P5 Skalka V s.r.o.

BD P5 Skalka V. s.r.o. v insolvenčním rejstříku

U této společnosti bylo zahájeno insolvenční řízení dne 6. 10. 2023. Nachází se nyní ve fázi před rozhodnutím o úpadku. Společnost byla vyzvána k předložení seznamů a k vyjádření se k insolvenčnímu návrhu. Lhůta pro splnění těchto povinností již uplynula, v rejstříku nebyly uveřejněny žádné námitky, a proto očekáváme vydání rozhodnutí o úpadku.

9)  PREMIOT těžební a.s. (dříve PREMIOT Mining & Resources a.s.)

PREMIOT těžební a.s. v insolvenčním rejstříku

U této společnosti byl dne 2. 11. 2023 podán v pořadí již druhý insolvenční návrh. Tento, který podali zaměstnanci společnosti, byl na rozdíl od toho prvního úspěšný a insolvenční řízení se nachází ve fázi před rozhodnutím o úpadku. Společnost byla vyzvána k předložení seznamů a k vyjádření se k insolvenčnímu návrhu. Lhůta pro splnění těchto povinností doposud neuplynula.

10)  Premiot Wealth Management, a.s.

Premiot Wealth Management, a.s. v insolvenčním rejstříku

V této věci byl ze strany zaměstnanců společnosti podán dne 2. 11. 2023 insolvenční návrh, který však soud odmítl pro jeho vady. S ohledem na povahu vad podání však očekáváme, že po právní moci tohoto rozhodnutí, bude podán v této věci insolvenční návrh nový, z formálního hlediska se všemi zákonem stanovenými náležitostmi.

Právní služby v kauze Premiot

V rámci vymáhání Vašich dluhů jsme připraveni využít rozsáhlých zkušeností z oblasti insolvenčního a finančního práva. Naší primární snahou je sjednotit věřitele dlužníka a poskytnout oporu v oblasti vymáhání a případného insolvenčního řízení Premiot. V současnosti zastupujeme přes 350 věřitelů skupiny Premiot.

Přinášíme možnost navázání individuální spolupráce ve věci řešení Vaší pohledávky, kdy po celou dobu zůstáváte vlastníkem dluhopisu/směnky, tzn. nedochází k postoupení smlouvou o postoupení. Za tímto účelem s námi můžete navázat spolupráci on-line vyplněním formuláře – dotazníku.

Doporučujeme rovnou přiložit scany: Smlouvy o upsání a koupi dluhopisů, obou stran všech Vašich dluhopisů, emisních podmínek, dokladu o úhradě a případně obdržené dílčí platby a také případně zajišťovací směnky či smlouvy o poukázce jimiž jste reinvestovali Vaše již dříve splatné investice.

V rámci balíčku našich právních služeb v kauze Premiot Vám nabízíme:

– sledování insolvenčního rejstříku

– přihlášení pohledávek do insolvenčního rejstříku

– zastupování na jednáních s dlužníkem, resp. s právním zástupcem

– účast na přezkumném jednání a schůzi věřitelů

– případnou komunikaci se soudem a insolvenčním správcem.

Denně provádíme monitoring zahájení insolvenčních řízení se společnostmi ve skupině Premiot a hlídáme lhůty pro přihlášení i za ty naše klienty, kteří vlastní dluhopisy společností, které se do insolvence doposud nedostaly.

Přihlásit je totiž vždy nutné i nesplatné pohledávky. Kontaktujte nás a svěřte veškeré starosti ohledně Vašich pohledávek do rukou odborníků.

Právní zastoupení ve věci Premiot

JUDr. Ing. Pavel Fabian je advokátem kanceláře FABIAN & PARTNERS se specializací na insolvence, soudní spory a vymáhání pohledávek. Od r. 2008 se zaměřuje na komplexní poradenství v právních a finančních otázkách souvisejících s insolvencí. JUDr. Ing. Pavel Fabian je likvidátorem a insolvenčním správcem se zvláštním povolením, má za sebou 900 insolvencí a několik reorganizací. Je držitelem prověrky Národního bezpečnostního úřadu. Advokátní kancelář má pojištění odpovědnosti ve výši 50 mil. Kč. V tuzemské soutěži Právnická firma roku, pořádané společností EPRAVO.CZ, pod záštitou Ministerstva spravedlnosti ČR a České advokátní komory, se naše advokátní kancelář umístila v roce 2023 jako doporučovaná kancelář v kategorii regionální právnická firma roku a již podruhé jako doporučovaná kancelář v kategorii restrukturalizace a insolvence.

Napište nám a udělejte tak první krok k úspěšnému uplatní práv z Vaší pohledávky.

JUDr. Ing. Pavel Fabian, advokát a insolvenční správce
FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s. r. o.

Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS je připravena poskytnout vám v oblasti vymáhání dluhů náležitou právní pomoc.