[lwp_divi_breadcrumbs home_text=“Domů“ font_icon=“5||divi||400″ link_color=“#C8AC48″ separator_color=“#C8AC48″ current_text_color=“#C8AC48″ _builder_version=“4.16″ _module_preset=“default“ module_font=“Poppins||||||||“ module_font_size=“16px“ custom_margin=“29px||-1px|||“ global_colors_info=“{}“ theme_builder_area=“et_body_layout“][/lwp_divi_breadcrumbs]

Premiot realitní – přihláška pohledávky do insolvence

Premiot realitní – přihláška pohledávky do insolvence

27. 01. 2024

Premiot realitní je od 22.1.2024 v úpadku, kdy se sám dlužník připojil k insolvenčnímu návrhu věřitelů. Díky tomu očekáváme, že dlužník nepodá proti rozhodnutí soudu odvolání.

Přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení Premiot realitní  

Od rozhodnutí o úpadku, je třeba přihlásit Vaše pohledávky do insolvenčního řízení dlužníka, a to v propadné lhůtě 2 měsíců. Lhůta pro podávání přihlášek končí 22. 3. 2024. Přihlásit je nutné i pohledávky, ohledně nichž je vedeno soudní řízení nebo exekuce nebo které se ještě nestaly splatnými, jakož i směnky, dluhopisy a obdobné cenné papíry.

Naše advokátní kancelář s mnohaletou specializací na insolvenční právo sleduje insolvenční řízení společnosti Premiot realitní a je Vám schopna nabídnout komplexní právní služby během celého jeho průběhu. Naše kancelář v rámci insolvenčního řízení zejména tyto služby:

  • bezplatné posouzení Vaší pohledávky,
  • uplatnění Vaší pohledávky přihláškou do insolvenčního řízení,
  • sledování insolvenčního rejstříku,
  • účast na přezkumném jednání a schůzi věřitelů,
  • hlasování na schůzi věřitelů za účelem jmenování věřitelského výboru,
  • uplatnění pohledávky v případném trestním řízení.

Vedle formálně správného podání přihlášky do insolvence spolu se zkompletováním příloh je důležitou službou správné skutkové a právní vyhodnocení pohledávky. Budeme od vás proto potřebovat podrobné informace a podklady, související s případem. Věřitelé, kteří přihlášení do insolvence nebudou, v insolvenčním řízení nárok na výplatu finančních prostředků nemají. Totéž platí pro věřitele, kteří přihlášku podají opožděně nebo s vadami.

Schůze věřitelů Premiot realitní 

Schůze věřitelů proběhne dne 16.5.2024, a této se budeme ve Vašem zastoupení účastnit. Předmětem jednání schůze věřitelů bude:

a. zpráva insolvenční správkyně o její dosavadní činnosti a o hospodářské situaci dlužnice,
b. rozhodnutí o hlasovacím právu věřitelů, jejichž pohledávka nebyla ještě zjištěna či je sporná,
c. volba věřitelského orgánu,
d. rozhodnutí věřitelů o způsobu řešení úpadku, pokud o způsobu řešení úpadku nebude rozhodnuto dříve,
e. případné rozhodnutí věřitelů o doporučení zpeněžení dlužničina podniku jednou smlouvou,
f. eventuální hlasování věřitelů o odvolání dosavadní insolvenční správkyně z funkce a ustanovení nového insolvenčního správce.

Důsledky rozhodnutí o úpadku Premiot realitní

Rozhodnutím o úpadku se přerušují soudní a rozhodčí řízení o pohledávkách a jiných právech týkajících se majetkové podstaty, které mají být v insolvenčním řízení uplatněny přihláškou, nebo na které se v insolvenčním řízení pohlíží jako na přihlášené, anebo o pohledávkách, které se v insolvenčním řízení neuspokojují. V rozsahu, ve kterém není dlužník oprávněn nakládat s majetkovou podstatou, přechází toto právo rozhodnutím o úpadku na insolvenčního správce.

Právní zastoupení ve věci Premiot realitní

JUDr. Ing. Pavel Fabian je advokátem kanceláře FABIAN & PARTNERS se specializací na insolvence, soudní spory a vymáhání pohledávek. Od r. 2008 se zaměřuje na komplexní poradenství v právních a finančních otázkách souvisejících s insolvencí. JUDr. Ing. Pavel Fabian je rovněž likvidátorem a insolvenčním správcem se zvláštním povolením, má za sebou více než 900 insolvencí a několik reorganizací. Je držitelem prověrky Národního bezpečnostního úřadu. Advokátní kancelář má pojištění odpovědnosti ve výši 50 mil. Kč. V tuzemské soutěži Právnická firma roku, pořádané společností EPRAVO.CZ pod záštitou Ministerstva spravedlnosti ČR a České advokátní komory, se naše advokátní kancelář umístila opakovaně jako doporučovaná advokátní kancelář pro oblast insolvencí.

Jednoduše vyplňte pohledávkový formulář a my Vás kontaktujeme s dalším postupem.

Více článků o Premiot

Kauza Premiot v médiích

JUDr. Ing. Pavel Fabian, insolvenční správce
FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s. r. o.

Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS je připravena poskytnout vám v oblasti vymáhání dluhů náležitou právní pomoc.