[lwp_divi_breadcrumbs home_text=“Domů“ font_icon=“5||divi||400″ link_color=“#C8AC48″ separator_color=“#C8AC48″ current_text_color=“#C8AC48″ _builder_version=“4.16″ _module_preset=“default“ module_font=“Poppins||||||||“ module_font_size=“16px“ custom_margin=“29px||-1px|||“ global_colors_info=“{}“ theme_builder_area=“et_body_layout“][/lwp_divi_breadcrumbs]

Platební rozkaz 2021

Platební rozkaz 2021

06. 07. 2021

Platební rozkaz je druh soudního rozhodnutí, kterým soud přikazuje žalovanému (obvykle dlužník) na návrh žalobce (věřitel) zaplatit peněžní částku a náhradu nákladů řízení nebo podat proti platebnímu rozkazu odpor. Účelem institutu platebního rozkazu je tedy zjednodušit, zrychlit a zlevnit uplatnění peněžité pohledávky. Z tohoto pohledu nedochází ani v roce 2021 k žádným změnám. 95% našich podání v roce 2021 činí právě návrh na vydání platebního rozkazu – jak elektronického, tak směnečného nebo evropského. 

Vydání platebního rozkazu 2021

Dle statistik naší advokátní kanceláře soudy v roce 2021 vydávají platební rozkazy průměrně ve lhůtě 20 pracovních dní. Soud  tedy vydá platební rozkaz pokud žalobce předloží soudu tvrzení a důkazy dokládající právo žalobce na zaplacení žalované částky. 

Obsah platebního rozkazu 

Platebním rozkazem soud žalovanému uloží, aby do 15 dnů od doručení elektronického platebního rozkazu žalobci zaplatil nejen pohledávku, ale i náklady řízení, nebo aby ve lhůtě 15 dnů od doručení platebního rozkazu podal odpor.

Jestliže tedy soud vydá elektronický platební rozkaz, ještě není jisté, že platební rozkaz tzv. nabyde právní moci a stane se způsobilým pro podání exekučního návrhu. Žalovaný proti němu může podat ve lhůtě 15 – ti dnů odpor, poté dojde ke zrušení platebního rozkazu. Platební rozkaz je rovněž nutné doručit žalovanému tzv. do vlastních rukou (tj. poštou nebo do datové schránky). Soud se snaží doručit platební rozkaz obvykle 3 měsíce. Náhradní doručení je tedy vyloučeno, pokud se tedy nepodaří elektronický platební rozkaz doručit žalovanému do vlastních rukou, je platební rozkaz zrušen v plném rozsahu. Byl-li platební rozkaz doručen nesprávné osobě (tj. osobě odlišné od účastníka řízení), nelze jej považovat za doručený, a to ani tehdy, jestliže se shodou okolností dostal do rukou účastníka řízení (žalovaného), kterému byl určen.

Platební rozkaz, který byl řádně dlužníkovi doručen a proti kterému nebyl ve lhůtě 15 dnů podán odpor, má účinky pravomocného rozsudku, tj. je způsobilým pro zahájení exekuce. Většina našich případů končí v roce 2021 právě tímto způsobem. 

Soudní poplatky 2021

Za návrh na vydání elektronického platebního rozkazu, jehož předmětem je peněžité plnění do částky 10 000 Kč včetně, činí soudní poplatek 400 Kč; je-li předmětem peněžité plnění v částce vyšší než 10 000 Kč do 20 000 Kč včetně, činí soudní poplatek 800 Kč. Je-li předmětem platebního rozkazu peněžité plnění vyšší než 20 000 Kč, je soudní poplatek 4 % z žalované částky. Výše uvedené platí pro elektronický platební rozkazy. Soudní poplatek za platební rozkaz je splatný podáním návrhu na zahájení řízení, a jestliže jej žalobce neuhradí ve lhůtě, která mu k tomu soudem byla určena, nelze elektronický platební rozkaz vydat a soud v takovém případě řízení zastaví. O povinnosti uhradit soudní poplatek, včetně všech platebních údajů vás budeme informovat emailem neprodleně po podání návrhu na vydání platebního rozkazu (tj. nečekáme na výzvu ze strany soudu). 

Druhy platebního rozkazu

Vedle běžného platebního rozkazu upravuje zákon zvláštní druhy platebního rozkazu, a to elektronický platební rozkaz, evropský platební rozkaz a směnečný platební rozkaz. Těmto formám platebního rozkazu se budeme věnovat příště. 

Pro vymožení pohledávky platebním rozkazem nás kontaktujte. 

JUDr. Ing. Pavel Fabian, advokát a insolvenční správce
FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s. r. o.

Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS je připravena poskytnout vám v oblasti vymáhání dluhů náležitou právní pomoc.