[lwp_divi_breadcrumbs home_text=“Domů“ font_icon=“5||divi||400″ link_color=“#C8AC48″ separator_color=“#C8AC48″ current_text_color=“#C8AC48″ _builder_version=“4.16″ _module_preset=“default“ module_font=“Poppins||||||||“ module_font_size=“16px“ custom_margin=“29px||-1px|||“ global_colors_info=“{}“ theme_builder_area=“et_body_layout“][/lwp_divi_breadcrumbs]

Novela exekučního řádu 2021

Novela exekučního řádu 2021

06. 10. 2021

Dne 7. 7. 2021 Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila novelu zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu a zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád). Následně byla novela dne 20. 7. 2021 podepsána prezidentem republiky a dne 30. 7. 2021 byl zákon č. 286/2021 Sb. vyhlášen ve sbírce zákonů. Tato novela občanského soudního řádu a exekučního řádu, až na dílčí výjimky, nabude účinnosti dne 1. 1. 2022.

Významné změny exekučního řádu

Jednou z největších změn, která je novelou zavedena, je stanovení maximální délky vedení exekučního řízení k vymožení peněžitého plnění. Jedná se o změnu významnou jak pro oprávněné, tak povinné, která bude zakotvena v § 55 odst. 7 a násl. exekučního řádu. Spočívá v tom, že v případě, kdy nebude v exekučním řízení po dobu 6 let vymožena částka, která by postačovala alespoň ke krytí nákladů exekuce, bude oprávněný vyzván, aby ve lhůtě 30 dnů sdělil, zda se zastavením exekuce souhlasí či nikoliv. V případě souhlasu či marného uplynutí třicetidenní lhůty dojde k zastavení exekuce.

Pokud oprávněný projeví nesouhlas a není zproštěn od složení zálohy na další vedení exekuce (vizte níže), je následně vyzván ke složení předmětné zálohy. Složením této zálohy se lhůta k vymožení peněžitého plnění prodlužuje o další 3 roky. Takové prodloužení je možné maximálně dvakrát, tj. celkově až o 6 let, bezvýsledné/marné exekuce tak budou mít maximální dobu k vymožení 12 let. Pokud ani v prodloužené době nedojde k úspěšnému vymožení pohledávky oprávněného, exekutor exekuci zastaví. V případě, že dojde k částečnému vymožení, které bude postačovat alespoň ke krytí nákladů exekuce, šestiletá lhůta začíná běžet od začátku.

Povinnost složení zálohy na další vedení exekučního řízení se nebude týkat  exekucí k vymožení pohledávky na výživné pro nezletilé dítě, pohledávky za náhradní výživné, náhrady újmy způsobené poškozenému pracovním úrazem, nemocí z povolání, ublížením na zdraví nebo trestným činem, pohledávky z deliktu podle občanského zákoníku, bezdůvodného obohacení, pohledávky školy nebo školského zařízení z veřejné služby poskytované podle školského zákona, nebo pokud by zastavení exekuce odporovalo dobrým mravům. Zastavovat se nebudou ani exekuce, u nichž je postižena nemovitá věc.

Ve výjimečných případech může exekutor na návrh oprávněného od jeho povinnosti složit zálohu zprostit. Důvodem pro to může být například finanční situace oprávněného. Návrh na zproštění od složení zálohy musí být podán do 10 dnů od doručení výzvy ke složení zálohy. K návrhu musí oprávněný přiložit potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech na předepsaném formuláři.

Do doby marného vedení exekuce se bude započítávat i doba, po kterou jsou exekuce vedeny před účinností novely. Se zastavením exekucí se však počítá nejdříve rok po účinnosti novely, tj. od 1. 1. 2023.

Trochu jiná pravidla budou platit u dluhů nepřesahujících 1.500 Kč, kdy v případě, že v posledních třech letech nebylo vymoženo ničeho, bude oprávněný vyzván ke složení zálohy na náklady exekuce, po složení této zálohy bude exekuční řízení pokračovat po dobu dalších 3 let. Výzva nebude poslána a zároveň nedojde k zastavení exekuce v případě, kdy probíhá proti povinnému insolvenční řízení či pokud jsou vymáhány pohledávky výživného, pohledávky náhrady újmy způsobené poškozenému ublížením na zdraví nebo pohledávky náhrady újmy způsobené úmyslnými trestnými činy.

 

Započítávání dle novely exekučního řádu

Tato problematika je sice otázkou změny občanského soudního řádu, nicméně úzce souvisí s exekucemi. Jedná se o změnu způsobu započtení vymoženého plnění na pohledávku oprávněného.

Nově tak dojde k započítávání vymoženého plnění nejprve na náklady exekuce, následně na jistinu, až poté na úroky, úroky z prodlení, a nakonec na náklady oprávněného, od této změny si zákonodárce slibuje zejména rychlejší splácení dluhů, jelikož bude postupně docházet ke snižování jistiny a v důsledku toho k pomalejšímu růstu úroků z prodlení.

Zpřístupnění kopie spisu

Nově bude také v § 94 odst. 3 a 4 exekučního řádu upravena možnost zpřístupnění spisu. Zpřístupnění bude možné na základě písemné žádosti oprávněných osob, exekutor pak zpřístupní elektronickou kopii celého spisu vedeného v elektronické podobě (nebo bude zaslán na datovém nosiči). V případě, že se spis nezpřístupňuje elektronicky, doručí se do vlastních rukou, vhození do schránky nebude možné. Za opakované žádosti může exekutor požadovat úhradu nákladů. Tento institut umožní lepší kontrolu účastníků řízení nad činností exekutora.

Z výše uvedeného je zřejmé, že od 1. 1. 2022 exekuční vymáhání čeká mnoho změn. Zda změny přinesou kýžené výsledky pro dlužníky, se ukáže. Už nyní je ale jisté, že budou znamenat větší finanční zátěž pro věřitele.

Pro vymožení pohledávky nás kontaktujte. 

JUDr. Ing. Pavel Fabian, advokát a insolvenční správce
FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s. r. o.

Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS je připravena poskytnout vám v oblasti vymáhání dluhů náležitou právní pomoc.