[lwp_divi_breadcrumbs home_text=“Domů“ font_icon=“5||divi||400″ link_color=“#C8AC48″ separator_color=“#C8AC48″ current_text_color=“#C8AC48″ _builder_version=“4.16″ _module_preset=“default“ module_font=“Poppins||||||||“ module_font_size=“16px“ custom_margin=“29px||-1px|||“ global_colors_info=“{}“ theme_builder_area=“et_body_layout“][/lwp_divi_breadcrumbs]

Dlužná mzda a odstupné v době koronakrize

Dlužná mzda a odstupné v době koronakrize

31. 12. 2020

Máte zaměstnavatele, který vám dluží mzdu nebo odstupné, ale využívá nynější opatření proti koronaviru a s platbou otálí? Jakmile nastane splatnost mzdy a přes příslib zaměstnavatele k úhradě není dlužná mzda zaměstnanci uhrazena, pak je možné doporučit učinění právních kroků k vymožení dlužné mzdy nebo odstupného.

Vymáhání odstupného

Zaměstnavatel je povinen uspokojit právo zaměstnance na odstupné v případě, že se nedohodli na výplatě odstupného:

  • den skončení pracovního poměru,
  • na pozdějším termínu výplaty odstupného – v nejbližším výplatním termínu určeném pro výplatu mzdy.

Výše odstupného se liší podle délky trvání pracovního poměru. Jestliže pracovní poměr trvá méně než rok, tak odstupné činí jednonásobek průměrného výdělku. Pokud trvá pracovní poměr alespoň jeden rok ale méně než dva roky, tak je odstupné ve výši dvojnásobku průměrného výdělku. V ostatních případech je nejméně ve výši trojnásobku průměrného výdělku, s výjimkou zdravotních důvodů (dle § 52, písmene d) zákoníku práce), kdy je odstupné ve výši dvanáctinásobku průměrného výdělku. Dobrovolně může zaměstnavatel poskytnout i vyšší odstupné.

Délka pracovního poměruNásobek výše průměrného výdělku
Méně než 1 rok1x
Více než 1 rok, méně než 2 roky2x
2 roky a víceNejméně 3x
Výjimka ze zdravotních důvodů12x

Mimosoudní vymáhání mzdy / odstupného

Dlužnou mzdu nebo odstupné doporučujeme vymáhat nejdřív mimosoudně, ovšem ne déle než měsíc. Podle reakce zaměstnavatele můžete použít například splátkový kalendář s uznáním dluhu ze strany zaměstnavatele. Vaše pozice je pak v případě soudního řízení (po návrhu na vydání platebního rozkazu) mnohem jednodušší.

Žaloba o zaplacení dlužné mzdy / odstupného

Pokud není dlužná nevyplacená mzda nebo odstupné uhrazena podle advokátní předžalobní upomínky, pak je možné doporučit zahájit soudní vymáhání dlužné mzdy u soudu. Soudní vymáhání dlužné mzdy se zahajuje návrhem na vydání platebního rozkazu, soud vydá platební rozkaz obvykle do 1-2 měsíců od podání k příslušnému soudu.

Každý případ soudního sporu o dlužnou mzdu a odstupného je individuální. Zaměstnavatel má někdy tendenci namítat nedobře odvedenou práci nebo započíst domnělou náhradu škody oproti nároku na výplatu dlužné mzdy. Zápočet vůči mzdě nebo odstupnému tímto způsobem ovšem zaměstnavatel nemůže provést. Uvedený postup platí v případě vymáhání dlužné mzdy z klasického pracovního poměru i u odměny za brigádu, kdy je uzavřena dohoda o provedení práce (DPP) nebo dohoda o pracovní činnosti (DPČ). U brigád není možné odstupné požadovat.

Dlužná mzda a úroky z prodlení

V případě dlužné mzdy nebo odstupného vzniká zaměstnanci jakožto věřiteli právo na úroky z prodlení. Tento nárok je však nutné uplatnit v žalobě, jinak soud úroky z prodlení nepřizná.

Promlčení nevyplacené mzdy nebo odstupného

Promlčení podléhá právu na:

  • mzdu (i odstupné),
  • náhrady cestovních výdajů,
  • náhradu škody.

Promlčecí lhůta začíná běžet ode dne, kdy mohlo být právo uplatněno poprvé. Občanský zákoník stanoví ve svém ustanovení § 629, že promlčecí lhůta trvá 3 roky. Strany si ovšem mohou ujednat kratší nebo delší promlčecí lhůtu počítanou ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé, než jakou stanoví NOZ, nejméně však v trvání 1 roku a nejdéle v trvání 15 let.

Je-li kratší nebo delší lhůta sjednána v neprospěch slabší strany, nepřihlíží se k ujednání – o tento případ by se jednalo i v případě kratší promlčecí lhůty v neprospěch zaměstnance jakožto slabší smluvní strany v rámci pracovní smlouvy. Uznal-li zaměstnavatel svůj dluh, promlčí se právo za 10 let ode dne, kdy k uznání dluhu došlo. Určí-li však dlužník v uznání i dobu, do které povinnost splní, promlčí se právo zaměstnance na mzdu nebo odstupného až za 10 let od posledního dne určené doby.

Nedostali jste mzdu v řádném termínu? Pamatujte, že současná koronakrize nemůže sloužit jako důvod pro neplacení mzdy nebo odstupného. Pomůžeme vám s vymáháním mzdy a získat tak vaše peníze co nejdříve.

JUDr. Ing. Pavel Fabian, insolvenční správce
FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s. r. o.

Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS je připravena poskytnout vám v oblasti vymáhání dluhů náležitou právní pomoc.