Home / Vymáhání pohledávek / Mimosoudní vymáhání pohledávek

Mimosoudní vymáhání pohledávek

Pohledávky se snažíme vymoci mimosoudně, aby klient dostal své peníze a vyhnul se tak soudnímu řízení. Dlužníkům zasíláme předžalobní upomínku k uhrazení dlužné částky. Tato výzva ze strany advokátní kanceláře má často větší efekt než samotné upomínání ze strany klienta jako věřitele. Dlužník je zároveň ve výzvě upozorněn, že v případě nezaplacení bude případ řešen v soudním, popř. rozhodčím řízení a dojde tak k navýšení dlužné částky.

Dlužníky kontaktujeme i telefonicky, je-li to možné a snažíme se je přesvědčit k zaplacení pohledávky. Nemá-li dlužník dostatek prostředků k zaplacení celého dluhu, jsme schopni s ním sjednat Vaším jménem splátkový kalendář s rozhodčí doložkou či jiný způsob zajištění. Splátkový kalendář je vždy sjednán s ujednáním ztráty výhody splátek pro případ prodlení dlužníka s jednou splátkou. V takovém případě se splátkový kalendář ruší a dlužník je povinen zaplatit celou dlužnou částku najednou. Náklady právního zastoupení, které lze požadovat po dlužníkovi vznikají až podáním žaloby, tzn. v případě mimosoudního vymáhání nese náklady v plné míře věřitel a je nutné předem domluvit podmínky mimosoudního vymáhání (například procentem z vymožené částky - obvykle do 15%). Neuhradí-li dlužník svůj dluh, celou věc začneme automaticky řešit v soudním či rozhodčím řízení.

Trestní oznámení a náhrada škody

Při vymáhání pohledávek prověřujeme, zda dlužník svým jednáním nenaplnil skutkovou podstatu, například pro trestný čin zpronevěra, podvod, porušení povinnosti při správě cizího majetku, poškození věřitele, zvýhodnění věřitele atd., po domluvě s klientem podáváme trestní oznámení.

První krok pro úspěšné vymáhání pohledávky.

www.pohledavkyonline.cz

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkazExekuce | Vymáhání směnek | Vymáhání nájemného | Náhrada škody na zdraví | Právní služby | Odborné oddlužení a insolvence | GDPRČasté dotazy | Lidé