Home / Vymáhání pohledávek / Vymáhání mzdy, platu

Vymáhání mzdy, platu

Zaměstnanec má právo na vyplacení dlužné mzdy za práci. Výplaty jsou splatné po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu nebo plat nebo některou jejich složku. Jakmile dojde k nevyplacení mzdy zaměstnavatelem, můžete jako zaměstnanec (věřitel) svůj nárok uplatnit žalobou u soudu. Žalobu je nutné podat v obecné promlčecí době, tedy do tří let ode dne, kdy se mzda stala splatnou. Problémy, které se týkají nevyplacené (dlužné) mzdy nebo nevyplaceného platu, s námi můžete úspěšně vyřešit.


Zdarma posoudíme potřebné podklady a pokud budou podklady dostačující, podáme za Vás návrh na vydání platebního rozkazu, kterým soud zaměstnavateli přikáže zaplatit dlužnou mzdu. Jestliže na platební rozkaz dlužník - zaměstnavatel nezareaguje, je možné nařídit exekuci. Exekutor pak zejména obstaví zaměstnavateli účty, nebo zpeněží jeho majetek.

Náklady na vymáhání mzdy

Žalobce, tedy zaměstnanec, je povinen zaplatit soudní poplatek ve výši 4% z žalované částky. Žalobce může požádat o osvobození od soudního poplatku, pokud doloží své majetkové poměry (žádost o osvobození můžeme připravit). Podklady pro osvobození a návrh na osvobození od soudních poplatků podáme za Vás na základě plné moci. Náklady celého procesu navíc nese dlužník, v tomto případě tedy zaměstnavatel. Jeho povinností je též uhradit náklady, které zaměstnanec vynaloží v souvislosti se soudním řízením. V případě vymožení pohledávky Vám tedy zaměstnavatel nahradí uhrazený soudní poplatek a nám uhradí náklady právního zastoupení.

Právní poradna - jak postupovat při nevyplacení mzdy?

Zadat vymáhání dlužné mzdy

www.pohledavkyonline.cz

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkazExekuce | Vymáhání směnek | Vymáhání nájemného | Náhrada škody na zdraví | Právní služby | Odborné oddlužení a insolvence | GDPRČasté dotazy | Lidé