[lwp_divi_breadcrumbs home_text=“Domů“ font_icon=“5||divi||400″ link_color=“#C8AC48″ separator_color=“#C8AC48″ current_text_color=“#C8AC48″ _builder_version=“4.16″ _module_preset=“default“ module_font=“Poppins||||||||“ module_font_size=“16px“ custom_margin=“29px||-1px|||“ global_colors_info=“{}“ theme_builder_area=“et_body_layout“][/lwp_divi_breadcrumbs]

Problémy Premiot – insolvence – konkurs

Problémy Premiot – insolvence – konkurs

15. 04. 2023

Informace o problémech Premiotu a kvalitě dluhopisů skupiny Premiot zaznívaly v kuloárech již delší dobu. Dluhopisy jsou totiž velmi drahý finanční nástroj. Do firem ze skupiny Premiot investovaly řádově tisíce klientů. Skupina Premiot se se financovala vydáváním tisíců dluhopisů. Často šlo o takzvané podlimitní dluhopisy, tedy neregulované emise dluhopisů o velikosti do 25 milionů korun. V emisních podmínkách bývá uvedeno, že společnost může peníze použít i jinde v rámci skupiny. Premiot Group uznala, že v současnosti nemá prostředky na úhradu splatných dluhopisů. V součtu mají firmy z holdingu vydané dluhopisy za nižší jednotky miliard korun. Kauza zasáhne odhadem tři tisíce investorů.

Insolvence Premiot jako řešení?

Insolvenční řízení má pro věřitele výhodu v tom, že nehradí soudní poplatek 5% (na rozdíl od žaloby na zaplacení), jde o více formalizovaný proces (i z pohledu lhůt pro přihlášení pohledávky). Místo dlužníka a jeho statutárních orgánů převezme řízení společností, zpeněžování a nakládání s majetkovou podstatou insolvenční správce jmenovaný soudem. Skupinou Premiot Group se rozumí všechny spřízněné právnické osoby společnosti Premiot Group, a.s., zejména:

Europa Investment Property CZ a.s
Česká Žula Strojní IV. s.r.o.
Česká žula Premiot IX., s.r.o.
Apartmány Mýto pod Ďumbierom IV., s.r.o.
Apartmány Mýto pod Ďumbierom IV.
PREMIOT realitní, a.s.

Je Premiot v úpadku?

Pokud je dlužník v úpadku nebo mu úpadek hrozí, může na něj jeho věřitel (majitel dluhopisu) podat návrh na zahájení insolvenčního řízení. Stejně tak může dlužník podat svůj návrh na zahájení insolvence jen v případě, kdy se nachází v úpadku nebo hrozícím úpadku. Dlužník je podle insolvenčního zákona v úpadku, jestliže má:

více věřitelů a

peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a

tyto závazky není schopen plnit.

Pokud dlužník naplňuje všechny tyto výše uvedené požadavky, nachází se v tzv. platební neschopnosti.

Kdy je dlužník v platební neschopnosti?

Závazky jsou po splatnosti tehdy, uplynula-li od lhůty pro jejich splatnost doba 30 a více dnů. Má se za to, že dlužník není schopen své dluhy splnit, pokud:

zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo
tyto závazky neplní déle jak 3 měsíce po lhůtě splatnosti, nebo
není možné dosáhnout uspokojení některého ze splatných závazků exekucí nebo výkonem rozhodnutí.

Každá z uvedených situací je považována za splnění podmínky platební neschopnosti dlužníka. Další formou úpadku je tzv. předlužení. Jedná se o situaci, kdy má dlužník více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu dlužníkova majetku. A to i bez ohledu na to, kolik z těchto dluhů je již splatných.

Způsoby řešení úpadku

Základní způsoby řešení úpadku jsou konkurs a reorganizace. K podání insolvenčního návrhu je oprávněný jak dlužník, tak i věřitel (tj. držitel dluhopisu Premiot). V případě insolvence dojde k zesplatnění pohledávek a začíná běžet 2 měsíční lhůta (od prohlášení úpadku) pro přihlášení pohledávek. Tato lhůta je propadná a nelze ji navrátit.

Zastupování v kauze Premiot

V rámci zastupování v kauze Premiot získáte:

zastupování na jednáních s dlužníkem, resp. s právním zástupcem

sledování insolvenčního rejstříku

přihlášení pohledávek do insolvenčního rejstříku

účast na přezkumném jednání a schůzi věřitelů

Přidaná hodnota kanceláře FABIAN & PARTNERS dále spočívá ve vyvinutí tlaku na dlužníka, informovanosti klienta, možnou účast ve věřitelském výboru a tedy kontrolu insolvenčního správce a zadávání pokynů insolvenčnímu správci (v neposlední řadě jsem sám insolvenčním správcem). Vše lze vyřešit elektronicky.

Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS patří v oblasti správy pohledávek a vymáhání pohledávek k největším advokátním kancelářím. Máme zkušenost s rozmanitým portfoliem pohledávek a jsme současně insolvenční správce se zvláštním povolením, tedy osobou oprávněnou k výkonu správcovské činnosti u finančních institucí a velkých podniků. V soutěži Právnická firma roku, pořádané společností EPRAVO.CZ pod záštitou Ministerstva spravedlnosti ČR a České advokátní komory, se naše advokátní kancelář umístila v roce 2022 jako doporučovaná advokátní kancelář pro oblast insolvencí a restrukturalizací. Jednoduše vyplňte formulář nebo napište email a my Vás kontaktujeme s dalším postupem.

Další články ke skupině Premiot

JUDr. Ing. Pavel Fabian, insolvenční správce
FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s. r. o.

Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS je připravena poskytnout vám v oblasti vymáhání dluhů náležitou právní pomoc.