[lwp_divi_breadcrumbs home_text=“Domů“ font_icon=“5||divi||400″ link_color=“#C8AC48″ separator_color=“#C8AC48″ current_text_color=“#C8AC48″ _builder_version=“4.16″ _module_preset=“default“ module_font=“Poppins||||||||“ module_font_size=“16px“ custom_margin=“29px||-1px|||“ global_colors_info=“{}“ theme_builder_area=“et_body_layout“][/lwp_divi_breadcrumbs]

Kauza Premiot Group – přehled společností v insolvenci, aktuální lhůty k přihlášení pohledávek

Kauza Premiot Group – přehled společností v insolvenci, aktuální lhůty k přihlášení pohledávek

12. 10. 2023

V kauze okolo Premiot Group, která prostřednictvím svých dceřiných společností emitovala dluhopisy v odhadované hodnotě dvě až tři miliardy Kč, které přestala splácet, dochází dle predikcí k postupnému zahajování insolvenčního řízení s jednotlivými společnostmi.

Skupina zcela rezignuje na plnění svých slibů o proaktivním řešení její nepříznivé ekonomické situace a věřitelům tak nezbývá nic jiného než vyhledat právní poradenství a včas uplatnit svá práva.

Celou kauzu navíc činí pro věřitele velmi nepřehlednou právě obrovské množství různě propojených dceřiných společností, reinvestice splatných dluhopisů a případné zajišťovací instituty.

Naše advokátní kancelář je v této kauze činná od samého počátku, situaci denně sleduje a dovoluje si informovat nejenom své stávající klienty, majitele dluhopisů emitovaných společnostmi ze skupiny Premiot, kterých v současnosti zastupujeme více než stovku, o aktuálním vývoji insolvenčních řízení. 

Vlastníkům dluhopisů kterékoli společnosti ze skupiny Premiot Group, kteří doposud nevyhledali právní zastoupení, doporučujeme nevyčkávat a svěřit svá práva co nejdříve do rukou právního zástupce, jelikož započaly běžet propadné lhůty, jejichž promeškání by mohlo mít absolutní následky ve formě nemožnosti jakéhokoli dalšího uplatnění Vašich pohledávek. 

Aktuální insolvenční řízení skupiny Premiot (stav k 6. 10. 2023)

Dne 26. 9. 2023 bylo zahájeno insolvenční řízení s další společností ze skupiny Premiot, konkrétně se společností Česká žula Premiot IX s.r.o.

Níže uvádíme seznam společností skupiny Premiot s nimiž již bylo zahájeno insolvenční řízení. Pokud vlastníte dluhopisy některé z uvedených společnosti, vřele doporučujeme již neváhat a svěřit uplatnění Vašich pohledávek přihláškou právním zástupcům. V současné době již probíhá insolvenční řízení těchto společností ze skupiny Premiot (seznam insolvencí Premiot průběžně aktualizujeme):

 • PREMIOT GROUP, a.s.

Rozhodnuto o úpadku, lhůta pro přihlášení pohledávek běží do 23. 10. 2023
https://isir.justice.cz/isir/ueu/evidence_upadcu_detail.do?id=FEC4A7749602135AE05333F21FAC47FC

 • Hotel Karolína, s.r.o.

Rozhodnuto o úpadku, povolena reorganizace, lhůta pro přihlášení pohledávek uplynula dne 21. 9. 2023, přezkumné jednání a schůze věřitelů svolána na den 19. října 2023
https://isir.justice.cz/isir/ueu/evidence_upadcu_detail.do?id=F9BD1D2F34ADE81FE05333F21FAC4B70

 • PREMIOT obchodní, a.s. (dříve Europa Investment Property CZ a.s.) 

Před rozhodnutím o úpadku

https://isir.justice.cz/isir/ueu/evidence_upadcu_detail.do?id=FC05467AD77EE620E05333F21FAC2676

 • PREMIOT realitní, a.s. 

Před rozhodnutím o úpadku

https://isir.justice.cz/isir/ueu/evidence_upadcu_detail.do?id=04AE10A022783558E06333F21FACF567

 • Česká žula Premiot IX s.r.o.

Před rozhodnutím o úpadku

https://isir.justice.cz/isir/ueu/evidence_upadcu_detail.do?id=05EC346224425AD9E06333F21FACA22E

 • Premium Data Systems III. s.r.o.

Vyhověno odvolání věřitelů proti odmítnutí insolvenčního návrhu, o úpadku však doposud nebylo rozhodnuto
https://isir.justice.cz/isir/ueu/evidence_upadcu_detail.do?id=FDADF565E9666CDCE05333F21FACEFA6

 • Premium Data Systems s.r.o.

V současnosti je vedeno řízení o odvolání proti odmítnutí insolvenčního návrhu
https://isir.justice.cz/isir/ueu/evidence_upadcu_detail.do?id=FDAFBAADD9DDA190E05333F21FACEE1B

Jak dále postupovat v kauze Premiot?

V případě, že jste majitelem jakýchkoli dluhopisů některé ze společností ze skupiny Premiot, ačkoli jsou Vaše dluhopisy doposud nesplatné, je nyní důležité sledovat vývoj situace a pohledávky včas přihlásit. 

Premiot Group, a.s. v úpadku

Společnost Premiot Group, a.s. je od 23. 8. 2023 v úpadku. To znamená, že od úpadku plyne lhůta 2 měsíců pro přihlášení pohledávek věřitelů, tj. držitelů dluhopisů a směnek. Tato lhůta pro přihlášení pohledávky je propadná a končí 23. 10. 2023. Pokud své pohledávky vůči této společnosti do insolvenčního řízení v této lhůtě nepřihlásíte, trvale přijdete o možnost dostat své investice zpět.

V případě, že jsme převzali Vaše zastoupení a evidujete investice vůči této společnosti, pak Vaši pohledávku v této lhůtě přihlásíme. O podání přihlášky pohledávky Vás informujeme.

Časté jsou pak také případy, kdy tato konkrétní společnost vystupuje jako aval na směnce klientů, jejichž pohledávky z dluhopisů byly zajištěné zajišťovací směnkou. Pokud vlastníte zajišťovací směnku k jakýmkoli pohledávkám vůči kterékoli ze společností Premiot, zkontrolujte, zda na směnce nevystupuje právě Premitot Group, a.s. V takovém případě je taktéž nutné příslušným postupem pohledávku ze směnky do insolvence Premitot Group, a.s. přihláškou přihlásit. 

Reorganizace Hotel Karolína s.r.o.

U společnosti Hotel Karolína s.r.o. byla povolena reorganizace, společnost se tedy nachází v úpadku, kdy reorganizace je jednou z forem řešení úpadku (vedle konkurzu). Stejně jako u Premitot Group, a.s. zde běžela lhůta pro přihlášení přihlášek, a to pouze do 21. 9. 2023. Soudem bylo nařízeno přezkumné jednání a svolána schůze věřitelů na den 19. 10. 2023 v 13:00 hod. Hlavními body schůze věřitelů bude zejména projednání a hlasování o přijetí reorganizačního plánu, a rozhodnutí o schválení znaleckého posudku o ceně majetkové podstaty.

Insolvenční řízení Premiot obchodní, a.s. – Europa Investment Property

U společnosti Premiot obchodní, a.s. (dříve Europa Investment Property) zatím úpadek prohlášen nebyl. Insolvenční řízení však stále probíhá a my vyčkáváme na prohlášení úpadku dlužníka. Dlužník se vůči insolvenčnímu návrhu brání, v řízení podává námitky proti stanoveným lhůtám, proti údajné pojatosti soudkyně, podal návrh na vyhlášení moratoria po zahájení insolvenčního řízení a požádal o delegaci k jinému soudu. Pro všechny tyto procesní úkony dojde k prohlášení úpadku společnosti nejdříve v řádu několika týdnů.

Insolvenční řízení Premium Data Systems III s.r.o. a Premium Data Systems s.r.o.

U společnosti Premium Data Systems III s.r.o. jsme podávali insolvenční návrh za některé z věřitelů, které zastupujeme. Soud prvního stupně však nepřisvědčil našemu názoru, že jsou věřitelé Premiotu v postavení spotřebitelů, a že tím pádem nemusí hradit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč. Náš návrh byl tak odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost a proto jsme v této věci podali odvolání. Odvolací soud však náš právní názor potvrdil a vrátil věc soudu prvního stupně, aby znovu rozhodnul. Věřitelé Premiotu prostřednictvím nákupu dluhopisů pouze realizovali běžnou správu vlastního majetku, pod kterou lze podřadit i investice do cenných papírů atd., což navzdory nutné míře odbornosti nevylučuje, že jde o jednání spotřebitele. 

Další insolvenční návrhy proti společnostem ze skupiny Premiot by pak mělo být možné s odkazem na argumentaci v řízení Premium Data Systems III s.r.o. podávat za fyzické osoby, nepodnikatele, i bez povinnosti skládat zálohu na náklady insolvenčního řízení. 

U společnosti Premium Data Systems s.r.o. pak došlo k naprosto totožnému postupu a pro nezaplacení zálohy byl insolvenční návrh odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost. Ve věci bylo však taktéž již podáno odvolání a očekáváme, že bude ve věci rozhodnuto stejně jako u Premium Data Systems III s.r.o. 

Jaké služby Vám v kauze Premiot nabízíme?

V rámci vymáhání Vašich dluhů jsme připraveni využít rozsáhlých zkušeností z oblasti vymáhání dluhopisů, směnek a insolvencí. Naší primární snahou je sjednotit věřitele dlužníka a poskytnout oporu v oblasti vymáhání a případného insolvenčního řízení Premiot. V současnosti zastupujeme přes 300 věřitelů skupiny Premiot.

Přinášíme možnost navázání individuální spolupráce ve věci řešení Vaší pohledávky, kdy po celou dobu zůstáváte vlastníkem dluhopisu/směnky, tzn. nedochází k postoupení smlouvou o postoupení. Za tímto účelem s námi můžete navázat spolupráci on-line vyplněním formuláře – dotazníku. 

Doporučujeme rovnou přiložit scany: Smlouvy o upsání a koupi dluhopisů, obou stran všech Vašich dluhopisů, emisních podmínek, dokladu o úhradě a případně obdržené dílčí platby a také případně zajišťovací směnky či smlouvy o poukázce jimiž jste reinvestovali Vaše již dříve splatné investice.

V rámci balíčku našich právních služeb v kauze Premiot Vám nabízíme:

 • sledování insolvenčního rejstříku
 • přihlášení pohledávek do insolvenčního rejstříku
 • zastupování na jednáních s dlužníkem, resp. s právním zástupcem
 • účast na přezkumném jednání a schůzi věřitelů
 • případnou komunikaci se soudem a insolvenčním správcem.

Denně provádíme monitoring zahájení insolvenčních řízení se společnostmi ve skupině Premiot a hlídáme lhůty pro přihlášení i za ty naše klienty, kteří vlastní dluhopisy společností, které se do insolvence doposud nedostaly. Přihlásit je totiž vždy nutné i nesplatné pohledávky. Kontaktujte nás a svěřte veškeré starosti ohledně Vašich pohledávek do rukou odborníků. 

Právní zastoupení ve věci Premiot

JUDr. Ing. Pavel Fabian je advokátem kanceláře FABIAN & PARTNERS se specializací na insolvence, soudní spory a vymáhání pohledávek. Od r. 2008 se zaměřuje na komplexní poradenství v právních a finančních otázkách souvisejících s insolvencí. JUDr. Ing. Pavel Fabian je likvidátorem a insolvenčním správcem se zvláštním povolením, má za sebou 900 insolvencí a několik reorganizací. Je držitelem prověrky Národního bezpečnostního úřadu. Advokátní kancelář má pojištění odpovědnosti ve výši 50 mil. Kč. V tuzemské soutěži Právnická firma roku, pořádané společností EPRAVO.CZ  pod záštitou Ministerstva spravedlnosti ČR a České advokátní komory, se naše advokátní kancelář umístila v roce 2022 jako doporučovaná advokátní kancelář pro oblast insolvencí. 

Napište nám a udělejte tak první krok k úspěšnému vymožení pohledávky.

Další články ke skupině Premiot – napsali o nás

Právní poradna – insolvence Premiot


FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s. r. o.

Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS je připravena poskytnout vám v oblasti vymáhání dluhů náležitou právní pomoc.