[lwp_divi_breadcrumbs home_text=“Domů“ font_icon=“5||divi||400″ link_color=“#C8AC48″ separator_color=“#C8AC48″ current_text_color=“#C8AC48″ _builder_version=“4.16″ _module_preset=“default“ module_font=“Poppins||||||||“ module_font_size=“16px“ custom_margin=“29px||-1px|||“ global_colors_info=“{}“ theme_builder_area=“et_body_layout“][/lwp_divi_breadcrumbs]

Přihlášení pohledávek do insolvence CEPO Green3, SE (Fair Credit International, SE), Concord Financial Holding a.s.

Přihlášení pohledávek do insolvence CEPO Green3, SE (Fair Credit International, SE), Concord Financial Holding a.s.

20. 12. 2022

Holding, jehož součástí je i společnost Fair Credit Czech, se pomalu propadá do dluhů, jednotlivé společnosti na sebe podávají insolvenční návrhy a vypadá to, že se brzy mezi tyto společnosti zařadí i společnost Fair Credit Czech, která jako jediná ze skupiny disponuje licencí ČNB, umožňující společnosti na českém trhu poskytovat nebankovní půjčky. Pokud patříte mezi věřitele těchto společností, neváhejte s podáním přihlášky své pohledávky do insolvenčního řízení, s jejíž přípravou Vám rádi pomůžeme.

Přihlásit je možné i ty pohledávky, ohledně nichž je vedena exekuce nebo které se ještě nestaly splatnými, jakož i směnky, dluhopisy, akcie a obdobné cenné papíry.

Insolvence Concord Financial Holding a.s

Insolvenční řízení bylo zahájeno 4. 11. 2022. Pohledávky mohou věřitelé uplatnit v insolvenčním řízení vedeném u Městského soudu v Praze podáním přihlášky až do rozhodnutí o úpadku a dále ve lhůtě, kterou soud stanoví v rozhodnutí o úpadku (2 měsíce od tohoto rozhodnutí). Po uplynutí lhůty již nebude možné pohledávky vymáhat a nebudou v průběhu řízení uspokojeny. Přesná lhůta ještě nebyla stanovena, to však nebrání podání přihlášek pohledávek.

Mateřskou společností celé skupiny byla doposud společnost Concord Financial Holding a.s. Ta se na řízení společnosti Fair Credit Czech účastnila podílem ve výši 15 %. Nyní 100% podílem disponuje společnost Ekonprofi, s.r.o. (IČ: 25567870), jejímž jediným společníkem a jednatelem je Ing. Michal Štroner. Ten veřejnost ujistil, že společnosti Fair Credit Czech nehrozí insolvence a dal si za cíl přijít s řešením, jak splatit její stávající závazky.

Insolvence CEPO Green3, SE (Fair Credit International, SE)

Další společností z holdingu, která se svou neúnosnou finanční situaci rozhodla řešit podáním insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na prohlášení konkursu je CEPO Green3, SE (známá spíše pod dřívější obchodní firmou Fair Credit International, SE).

Insolvenční řízení bylo u této společnosti zahájeno 25. 10. 2022. Pohledávky mohou věřitelé uplatnit v insolvenčním řízení vedeném u Městského soudu v Praze podáním přihlášky až do rozhodnutí o úpadku a dále ve lhůtě 2 měsíců od tohoto rozhodnutí.

Detektivní a Inkasní agentura s.r.o., FCG inkasní a správní, s.r.o., CEPO Green4 a.s. (dříve Fair Credit Holding a.s.), ALFA Invest X, s.r.o., v likvidaci, Concord Financial Invest, s.r.o., Grimastar s.r.o.

Tyto společnosti se v různé míře rovněž podílí na holdingu. Jejich finanční situace bedlivě sledujeme, o případném insolvenčním řízení budete včas informováni.

Postup při uplatňování přihlášek pohledávek do insolvenčního řízení

Jak již bylo zmíněno, přihláška musí být podána ve stanovené lhůtě, která činí 2 měsíce od rozhodnutí o úpadku dlužníka, v opačném případě nebude věřitel zařazen mezi uspokojované a od zaplacení jeho pohledávky bude dlužník na konci insolvenčního řízení osvobozen. Věřitelé nemusí s přihláškou pohledávky vyčkávat na rozhodnutí o úpadku dlužníka, přihlášky je možné podávat již od zahájení insolvenčního řízení, k němuž u výše zmíněných společností došlo.

Přihláška do insolvence – náležitosti

Přihláška pohledávky se podává na speciálním formuláři, dostupném na webových stránkách justice.cz, společně s dokumenty, dokládajícími existenci věřitelovy pohledávky. Tyto dokumenty následně ustanovenému insolvenčnímu správci poslouží jako podklad k posouzení, zda pohledávku zařadit k uspokojení nebo ji popřít pro její nedostatky (těmi mohou být neplatné smlouvy, nedostatek podkladů, potřebných k přezkumu, apod.). Pokud tato situace nastane, pohledávka bude vyřazena a k jejímu uspokojení nedojde.

Aby se tak však nestalo, můžeme Vám poskytnout právní služby i v této oblasti a to konkrétně zastoupení na přezkumném jednání, kde vůči tomuto popření vyslovíme nesouhlas a budeme usilovat o uspokojení Vaší pohledávky.

Práva věřitele v insolvenčním řízení

Za trvání insolvenčního řízení jsou věřiteli rovněž poskytována určitá práva, k jejichž uplatnění dochází především na schůzi věřitelů, v určitých případech je za těmito účely ustanoven věřitelský výbor. Mezi práva patří v první řadě právo hlasovací, které může posloužit při spolurozhodování o zpeněžení majetkové podstaty a monitorování průběhu insolvenčního řízení. V těchto případech je vhodné mít právního zástupce, který se bude těmito záležitostmi zabývat za Vás, rádi se jím staneme právě my.

V rámci naší advokátní kanceláře FABIAN & PARTNERS se důkladně zabýváme insolvenční oblastí. Jako Vaši právní zástupci můžeme vystupovat v průběhu celého insolvenčního řízení nebo jen pro dílčí úkony jako je podání přihlášky pohledávky do insolvenčního řízení, zastoupení na schůzi věřitelů, ve věřitelském výboru, případně výkon funkce zástupce věřitelů.

JUDr. Ing. Pavel Fabian, insolvenční správce
FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s. r. o.

Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS je připravena poskytnout vám v oblasti vymáhání dluhů náležitou právní pomoc.