[lwp_divi_breadcrumbs home_text=“Domů“ font_icon=“5||divi||400″ link_color=“#C8AC48″ separator_color=“#C8AC48″ current_text_color=“#C8AC48″ _builder_version=“4.16″ _module_preset=“default“ module_font=“Poppins||||||||“ module_font_size=“16px“ custom_margin=“29px||-1px|||“ global_colors_info=“{}“ theme_builder_area=“et_body_layout“][/lwp_divi_breadcrumbs]

Insolvence banky Sberbank

Insolvence banky Sberbank

01. 09. 2022

Aktualizace k 7.5.2023

Očekáváme vydání výtěžku zpeněžení majetkové podstaty ve druhé polovině 2023. 

 

 

Proces likvidace bankovního domu Sberbank CZ, a.s. se nepodařilo dokončit v rámci zpeněžení aktiv Sberbank v takovém rozsahu, aby z výtěžku mohly být uhrazeny všechny její závazky. Z toho důvodu na sebe Banka podala insolvenční návrh a 29. července 2022 bylo zahájeno insolvenční řízení. O konkursu Sberbank bylo rozhodnuto dne 26. srpna 2022 usnesením zveřejněným v insolvenčním rejstříku na č. l. A-72 spisu. 

V insolvenčním řízení (konkursu) Sberbank jsou podnikány takové kroky, které umožňují urychlení průběhu řízení. Děje se tak zejména proto, že v souvislosti s uvalenými sankcemi na Rusko a tedy i na mateřskou společnost Sberbank, která je většinově ovládána státem, má být po 12. prosinci 2022 Bance ukončeno poskytování licence ke klíčovému informačnímu systému. Tím bude znemožněno zpeněžit její úvěrové portfolio – nejhodnotnější majetek Sberbank. Z tohoto důvodu může být pro věřitele obtížné se v insolvenčním řízení efektivně orientovat a hájit tak své nejlepší zájmy (a také je zde určitý časový tlak).

Prohlášení úpadku Sberbank = konkurs

Prohlášením konkursu na majetek Banky se dne 26. srpna 2022 spustilo mnoho lhůt, které je potřeba sledovat, abyste Vaše práva stihli uplatnit včas. K pohledávkám, které nebudou uplatněny ve stanovených lhůtách, se ze zákona nepřihlíží a takové pohledávky nebudou v insolvenčním řízení vůbec uspokojovány. Otevřela se například dvouměsíční lhůta pro přihlašování pohledávek, lhůta pro zaslání námitek proti výši nebo druhu pohledávky vyplývající z účetnictví Banky, nebo také lhůta pro zahájení incidenčního sporu žalobou. Doporučujeme Vám tedy bezodkladně začít činit kroky pro řádné uplatnění Vašich pohledávek. 

Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS / insolvenční správce se zvláštním povolením se specializuje na zastupování klientů během celého insolvenčního řízení, zejména můžeme:

  1. podávat námitky vůči oznámení o pohledávce  
  2. uplatňovat pohledávky přihláškou
  3. zastupovat v rámci tzv. incidenčních sporů
  4. účastnit se přezkumného řízení a schůze věřitelů
  5. hlasovat na schůzi věřitelů za účelem jmenování věřitelského výboru

Pojištěné pohledávky banky

Pokud jste věřitelem banky, jehož vklady byly pojištěny dle § 41c zákona o bankách a doposud jste nepožádali o náhradu za pojištěnou pohledávku, můžete tak stále učinit, a to prostřednictvím pobočky Komerční banky, a.s., do 9. března 2025.

Garančním systémem finančního trhu vám bude vyplacena náhrada maximálně do výše odpovídající ekvivalentu 100.000 EUR. Veškeré vklady nad tuto částku pak budou uspokojovány přednostně před pohledávkami ostatních nezajištěných věřitelů v průběhu insolvence. Věřitelé, jejichž vklady pojištěny nebyly, např. obce, kraje, městské části hlavního města Prahy, budou uspokojováni v průběhu insolvenčního řízení bez upřednostnění.

Námitky a incidenční spory

V případě, že z účetnictví banky bude vyplývat vaše pohledávka v jiné výši nebo bude nesprávně zařazena, můžete uplatnit písemnou námitku se zákonnými náležitostmi ve lhůtě 4 měsíců ode dne prohlášení konkursu u insolvenční správkyně.

Pokud se na základě námitky, a to ve stanovené lhůtě a písemnou formou, na výši či charakteru své pohledávky s insolvenční správkyní nedohodnete, můžete uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu a zahájit tak incidenční spor. Pro jednání s insolvenční správkyní o námitkách vůči evidované výši, charakteru pohledávky a pro poradenství či zastupování v incidenčních sporech, je taktéž vhodné vzhledem k přísným formálním požadavkům vyhledat právní služby naší advokátní kanceláře.

Pohledávky přihlašované do insolvenčního řízení přihláškou

Pokud jste věřitelem, jehož pohledávky z účetnictví Banky z jakéhokoli důvodu nevyplynou, nebudete uvedeni ve zveřejněném seznamu přihlášených věřitelů a nebude vám zasíláno oznámení o vaší pohledávce. Všem klientům doporučujeme pohledávku do insolvence přihlásit prostřednictvím přihlášky. V opačném případě se k vaší pohledávce nebude přihlížet a nebude v insolvenčním řízení uspokojována. Na řádné přihlášení pohledávky klade insolvenční zákon přísná kritéria, proto obzvláště v případech, kdy se jedná o vyšší sumy pohledávek, doporučujeme přenechat zpracování přihlášky pohledávky vůči Sberbank naší specializované advokátní kanceláři.

Přihlášené pohledávky mohou být insolvenční správkyní buď přezkoumány v přihlašované výši s přihlašovanými vlastnostmi (pohledávka vykonatelná, zajištěná, podřízená apod.) nebo mohou být popřeny částečně či úplně. Pokud insolvenční správkyně pohledávku popře, je zde opět možnost zahájení incidenčního sporu.

Schůze věřitelů a věřitelský výbor Sberbank

Věřitelé mají v insolvenčním řízení právo dohlížet na průběh řízení a spolurozhodovat o zpeněžení majetkové podstaty. V případech, kdy má dlužník více než 50 přihlášených věřitelů, je ustanoven věřitelský výbor banky, který chrání společný zájem věřitelů a v součinnosti s insolvenčním správcem přispívá k naplnění účelu insolvenčního řízení.

Na základě žádosti v insolvenčním návrhu byl jmenován prozatímní věřitelský výbor Sberbank, který by mohl uložit souhlas se zpeněžením majetku za předpokladu, že by bylo možné přistoupit ještě před první schůzí věřitelů, na které bude prozatímní věřitelský výbor buď potvrzen, nebo bude jmenován nový.

Schůze věřitelů, kterou svolává a řídí insolvenční soud, se mohou účastnit všichni přihlášení věřitelé. V případě schůze věřitelů Banky bude jejím cílem především rozhodnout buď o ponechání prozatímního věřitelského výboru ve funkci, nebo zvolit nový věřitelský výbor.

Pro účely účasti a hlasování na schůzi věřitelů za účelem jmenování věřitelského výboru se můžete taktéž nechat právně zastoupit. 

Kdo Vás bude v insolvenci Sberbank zastupovat?

JUDr. Ing. Pavel Fabian je advokátem kanceláře FABIAN & PARTNERS se specializací na insolvence, soudní spory a vymáhání pohledávek. Od r. 2008 se zaměřuje na komplexní poradenství v právních a finančních otázkách souvisejících s insolvencí. JUDr. Ing. Pavel Fabian je likvidátorem a insolvenčním správcem se zvláštním povolením, má za sebou více než 800 insolvencí a několik reorganizací. Je držitelem prověrky Národního bezpečnostního úřadu. Advokátní kancelář má pojištění odpovědnosti ve výši 50 mil. Kč. 

Napsali o nás

Reference

JUDr. Ing. Pavel Fabian, insolvenční správce
FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s. r. o.

Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS je připravena poskytnout vám v oblasti vymáhání dluhů náležitou právní pomoc.