[lwp_divi_breadcrumbs home_text=“Domů“ font_icon=“5||divi||400″ link_color=“#C8AC48″ separator_color=“#C8AC48″ current_text_color=“#C8AC48″ _builder_version=“4.16″ _module_preset=“default“ module_font=“Poppins||||||||“ module_font_size=“16px“ custom_margin=“29px||-1px|||“ global_colors_info=“{}“ theme_builder_area=“et_body_layout“][/lwp_divi_breadcrumbs]

Vymáhání nároků ze smlouvy o výpůjčce

Vymáhání nároků ze smlouvy o výpůjčce

21. 10. 2022

Smlouva o výpůjčce představuje jeden z typických smluvních typů, se kterými se lze v praxi setkat. Na základě této smlouvy půjčitel přenechává vypůjčiteli nezuživatelnou věc k dočasnému a bezúplatnému užívání. Dle občanského zákoníku není nutné smlouvu uzavírat písemně. Z hlediska opatrnosti a právní jistoty je však na místě doporučit uzavření smlouvy v písemné formě. Jedná se rovněž o smlouvu reálnou, což znamená, že k jejímu uzavření dochází až fyzickým předáním věci.

Příklad výpůjčky

Pro lepší představu výše uvedeného smluvního typu pro klienty jej lze demonstrovat na následujícím příkladu. Představte si situaci, kdy si půjčitel od vypůjčitele vypůjčí silniční profesionální jízdní kolo. Vypůjčitel má dle občanského zákoníku povinnost věc užívat řádným způsobem a nese obvyklé náklady spojené s jejím užíváním. V souvislosti s užíváním vypůjčené věci však může dojít k poškození vypůjčené věci. Půjčiteli tak může vzniknout právo na náhradu škody způsobenou užíváním věci v rozporu s ujednaným nebo přiměřeným způsobem. V daném případě silničního jízdního kola by se tak dalo za takové užívání považovat např. využívání kola k jízdě na horách na neudržovaných cestách určených pro jiné druhy jízdních kol. Půjčiteli by tak na dané věci mohla v souvislosti s tímto nevhodným užíváním vzniknout škoda např. poškozením rámu jízdního kola, což může v tomto případě představovat i desetitisícové částky.

Soudní spor

Pokud by vypůjčitel nejevil zájem uhradit škodu z vlastní iniciativy, bývá většinou dalším krokem soudní řešení sporu. Zde je však třeba klienty upozornit na specifikum smlouvy o výpůjčce z hlediska promlčení. Oproti obecné tříleté promlčecí lhůtě se pro tuto smlouvu uplatní tříměsíční promlčecí lhůta, přičemž rozhodným dnem pro počátek běhu této lhůty je den, kdy byla věc vrácena. Nárok půjčitele na náhradu škody tak může být oslaben vznesením námitky promlčení vypůjčitelem, pokud půjčitel neuplatní svůj nárok u soudu včas. Klientům je tak na místě připomenout potřebnou větší míru bdělosti v souvislosti s uplatněním jejich práv. V naší kanceláři se zabýváme vymáháním rovněž těchto nároků, neváhejte nás tedy kontaktovat v poptávkovém formuláři.

Pro vymožení pohledávky nás kontaktujte. 

JUDr. Ing. Pavel Fabian, advokát a insolvenční správce
FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s. r. o.

Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS je připravena poskytnout vám v oblasti vymáhání dluhů náležitou právní pomoc.