[lwp_divi_breadcrumbs home_text=“Domů“ font_icon=“5||divi||400″ link_color=“#C8AC48″ separator_color=“#C8AC48″ current_text_color=“#C8AC48″ _builder_version=“4.16″ _module_preset=“default“ module_font=“Poppins||||||||“ module_font_size=“16px“ custom_margin=“29px||-1px|||“ global_colors_info=“{}“ theme_builder_area=“et_body_layout“][/lwp_divi_breadcrumbs]

Jak postupovat při nevyplacení mzdy

Jak postupovat při nevyplacení mzdy

08. 12. 2018

Vykonal jste řádně svou práci v souladu s pracovní smlouvou nebo dohodou o provedení práce či o pracovní činnosti, kterou jste uzavřel s Vaším zaměstnavatelem, a zaměstnavatel Vám stále nevyplatil Vaši mzdu? Nebojte se Váš nárok na vyplacení dlužné mzdy uplatnit pořadem práva!

Kdy vzniká zaměstnanci nárok na výplatu mzdy?

Každý zaměstnanec má právo na spravedlivou odměnu za vykonanou práci. S tímto právem koresponduje povinnost zaměstnavatele vyplatit zaměstnanci mzdu, a to nejpozději v kalendářním měsíci, který následuje po měsíci, v němž vzniklo zaměstnanci právo na mzdu. Konkrétní termín výplaty mzdy (splatnost mzdy) je přitom buď sjednán v pracovní smlouvě (příp. dohodě), stanoven interním předpisem zaměstnavatele, nebo určen mzdovým výměrem.

Nevyplacení mzdy zaměstnavatelem

Jestliže zaměstnanci v tomto termínu zaměstnavatel mzdu nevyplatí, porušuje tím své zákonné povinnosti a dostává se do prodlení s výplatou mzdy. Zaměstnanec, který svou mzdu neobdrží ani po termínu splatnosti, může se domáhat zaplacení mzdy civilněprávní žalobou u místně příslušného okresního soudu. Kromě částky představující dlužnou mzdu může zaměstnanec požadovat také zákonný úrok z prodlení vypočtený z dlužné částky.

Pokud je zaměstnavatel dále než 15 dnů v prodlení s výplatou mzdy, má navíc zaměstnanec možnost okamžitě zrušit pracovní poměr s tímto zaměstnavatelem. Okamžité ukončení pracovního poměru však neřeší samotné vyplacení mzdy zaměstnance.

Nevyplacená mzda a její vymáhání

Jak se ale domoci neproplacené mzdy v případě, že zaměstnavatel není objektivně schopen mzdu svým zaměstnancům vyplatit (z důvodu platební neschopnosti), případně je vůči němu zahájeno insolvenční řízení?

Ani tyto skutečnosti nezbavují zaměstnavatele jeho zákonné povinnosti vyplatit mzdu. Pro takové případy existuje možnost uplatnit svůj nárok na vyplacení mzdy u Úřadu práce České republiky (dále jen „ÚP ČR“) prostřednictvím tzv. žádosti o uspokojení mzdových nároků.  Na základě této žádosti ÚP ČR rozhodne o předmětném nároku, a pokud je nárok přiznán, pak je mzda zaměstnanci vyplacena ze strany ÚP ČR. Informaci o tom, že je zaměstnavatel v insolvenci, včetně informace o lhůtě k uplatnění mzdového nároku, zveřejňuje příslušná krajská pobočka ÚP na své úřední desce a Ministerstvo práce a sociálních věcí na svých internetových stránkách. Mzdový nárok je nutné uplatnit ve lhůtě 5 měsíců a 15 kalendářních dnů od zveřejnění informace o zahájení insolvenčního řízení zaměstnavatele na úřední desce příslušné krajské pobočky ÚP ČR, později mzdový nárok nelze u ÚP ČR uplatnit.

Pokud je zaměstnavatel v insolvenci a zaměstnanec promešká lhůtu k uplatnění svého mzdového nároku u ÚP ČR, má zaměstnanec ještě možnost uplatnit svůj nárok přímo v insolvenčním řízení jako tzv. pohledávku postavenou na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou.

Mgr. Veronika Sedláčková
FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s. r. o.

Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS je připravena poskytnout vám v oblasti vymáhání dluhů náležitou právní pomoc.