Home / Vymáhání pohledávek / Soudní vymáhání pohledávek

Soudní vymáhání pohledávek advokátem

K soudnímu vymáhání pohledávek (dluhů) přistupujeme v případech, kdy dlužník na výzvy k úhradě pohledávky nereaguje. Neuhradí-li dlužník svůj dluh ani po výzvách advokáta nebo nedodrží-li splátkový kalendář, podáme návrh na vydání platebního rozkazu k soudu popřípadě žalobu k rozhodčímu soudu. Žaloba na zaplacení se podává k obecnému soudu dle místa bydliště dlužníka (sídla společnosti) nebo, umožňuje-li to dohoda mezi klientem a dlužníkem, k rozhodčímu soudu. Přednostně využíváme elektronického platebního rozkazu, čímž získáme pravomocné rozhodnutí soudu rychleji a také s menšími náklady. 90% případů vymáhání přechází do soudního vymáhání, protože mimosoudní vymáhání není vždy účinné i díky zvýšené informovanosti dlužníků.

Náklady soudního vymáhání pohledávek

V případě vymožení pohledávky obdržíte 100 % z výše žalované pohledávky. Naše odměna (jakožto odměna advokáta) je hrazena prostřednictvím náhrady nákladů právního zastoupení, které Vám budou přiznány nad rámec žalované pohledávky a hradí je dlužník. Záloha je účtována pouze dle individuální domluvy u komplikovaných případů a je v případě vymožení pohledávky vrácena.  Používáme moderní elektronická podání, u kterých v případě soudních sporů hradíte nižší soudní poplatek. Náhrada za uhrazený soudní poplatek je Vám následně přiznána soudem a hradí ji opět dlužník.

Výhody soudního vymáhání pohledávek

Výhodou soudního vymáhání je institucionálnost soudů jako státních orgánů a standardizovanost řízení před nimi. Soudy dávají záruku legálnosti vymáhání pohledávky a získání exekučního titulu (platebního rozkazu nebo rozsudku) jako jeho výsledku. Na druhou stranu je to právě tato okolnost, která často způsobuje přílišnou formálnost řízení. I z tohoto důvodu lze doporučit institut rozhodčího řízení, který tato negativa potlačuje.

Poté, co soud vydá platební rozkaz nebo rozsudek a tento nabyde právní moci, podáme automaticky exekuční návrh.

Samotné soudní řízení probíhá zejména na základě listin. Je-li ve věci nařizováno jednání, Vaše účast není potřebná. Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS se jednání u soudu účastní pouze v případech, kdy dlužník rozporuje důkazy a skutečnosti.

První krok k vymožení Vaší pohledávky.

Proč vymáhat pohledávky přes PohledavkyOnline.cz

www.pohledavkyonline.cz

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkazExekuce | Vymáhání směnek | Vymáhání nájemného | Náhrada škody na zdraví | Právní služby | Odborné oddlužení a insolvence | GDPRČasté dotazy